Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2011-2
<< indholdsfortegnelse >>

A.I.1 Oplysningspligt uden opfordring

GenereltReglerne om de automatiske indberetningspligter fremgår af skattekontrollovens afsnit II. Der henvises iøvrigt til >BKG. nr. 227 af 16. marts 2011 <om indberetningspligter mv. efter skattekontrolloven.

Generelt gælder, at indberetningspligten påhviler fysiske eller juridiske personer, der er hjemmehørende her i landet, eller som driver virksomhed fra et fast driftssted her i landet. Den indberetningspligtige skal foretage anmeldelse til told- og skatteforvaltningen senest 8 dage efter indberetningspligtens indtræden.

IndkomstregisterlovenMed virkning fra den 1. januar 2008 skal følgende oplysninger efter IKR §§ 3 og 4 hver måned indberettes til indkomstregisteret:

1) Oplysninger om beløb og andre oplysninger efter SKL (skattekontrolloven) § 7.

2) Oplysninger om beløb efter SKL (skattekontrolloven) § 7 A , stk. 2, og skattepligtige fordele som nævnt i SKL (skattekontrolloven) § 7 A, stk. 3, jf. LL (ligningsloven) § 16.

3) Oplysninger om uddelinger fra fonde og foreninger efter SKL (skattekontrolloven) § 7 B, stk. 1.

4) Oplysninger om vederlag og udlodninger efter SKL (skattekontrolloven) § 7 C - frynsegoder efter LL (ligningsloven) § 16, stk. 4-6 og 9.

5) Oplysninger om tilbagebetalinger af kontanthjælp og introduktionsydelser, jf. SKL (skattekontrolloven) 7 D.

6) Oplysninger om ansættelsesperiode, produktionsenhed og løntimer, jf. SKL (skattekontrolloven) § 7 J.

7) .

8)

>9) Oplysninger om ferie i det omfang, der i medfør af ferielovens § 33, stk. 1, er fastsat regler om indberetning heraf til indkomstregistret.<

Ved indberetning vedrørende personligt arbejde i tjenesteforhold skal lønperioden også oplyses, jf. IKR § 3, stk. 2.

I forbindelse med indberetningerne efter stk. 1-3, skal der endvidere oplyses om cpr-nr. og cvr-nr. SE-nr. samt eventuelle andre oplysninger, der er nødvendige til identifikation af den, som oplysningen vedrører, jf. IKR § 3, stk. 4.

Indberetninger efter IKR §§ 3 og 4 skal foretages senest den 10. i måneden efter udløbet af den kalendermåned, oplysningerne vedrører. I januar måned skal indberetning dog foretages senest den 17. januar. For indberetningspligtige, der er omfattet af § 2, stk. 6, er indberetningsfristen den sidste hverdag (bankdag) i måneden, jf. IKR § 4, stk. 1. Skatteministeren fastsætter indberetningsfristen for for indeholdelses- og indberetningspligtige, der er omfattet af KSL (kildeskatteloven) § 56, for hvem der er fastsat regler om fremrykket afregning af indeholdt kildeskat, jf. IKR § 4, stk. 2.

Den person hvorom, der skal foretages indberetning, har pligt til at oplyse den indberetningspligtige om cpr-nr., cvr-nr. eller SE-nr. og andre oplysninger, som er nødvendige til identifikation af indkomstmodtageren, jf. IKR § 4, stk. 4. Se også SKL (skattekontrolloven) § 8 K.

Vægrer nogen sig ved at efterkomme indberetningspligterne i indkomstregisterloven, afgør SKAT, hvorvidt den pågældende har pligt dertil og kan om fornødent fremtvinge pligten ved pålæg af tvangsbøder. Der er udpantningsret for bøderne jf. IKR § 5.

Den, hvorom der er foretaget indberetning, har adgang til de oplysninger, der den pågældende. Indberetningspligtige efter IKR § 2 har adgang til de oplysninger, som de selv har indberettet. Det samme gælder den, der er bemyndiget til at indberette, jf. IKR § 6.

Kommunale og statslige myndigheder, anerkendte arbejdsløshedskasser og andre kan efter aftale med SKAT få terminaladgang til indkomstregistret, i det omfang de pågældende efter anden lovgivning en sådan adgang, jf. IKR § 7, stk. 1.

Dansk Arbejdsgiverforening kan til brug ved udarbejdelse af statistik i elektronisk form indhente oplysninger i indkomstregistret, som er indberettet af foreningens egne medlemmer, jf. IKR § 7. stk. 2.

Undladelse af at foretage rettidig indberetning kan under forudsætning af den fornødne subjektive tilregnelse straffes med bøde, medmindre forholdet er omfattet af en anden straffebestemmelse. Der kan pålægges juridiske personer strafansvar efter STRFL kap. 5. Bødesager kan afgøres administrativt efter de for SKAT gældende regler.

Indberetninger, der ikke er omfattet af indkomstregisterloven, skal foretages senest den 20. januar i året efter udløb af det kalenderår indberetningen vedrører. Er denne dag en lørdag eller søndag skal indberetning ske senest den følgende mandag, jf. SKL (skattekontrolloven) § 9A.

Indberetningpligt efter SKL (skattekontrolloven) § 8 S er dog den 15. april i året efter kalenderårets udløb.

IdentifikationsoplysningerDen, hvorom indberetning skal foretages, skal til brug for indberetningen give den indberetningspligtige de nødvendige identifikationoplysninger, herunder CPR-nr., eller SE-nr.

I medfør af SKL (skattekontrolloven) § 8 K kan SKAT på begæring give de indberetningspligtige oplysninger herunder CPR-nr., eller SE-nr, der er nødvendige til opfyldelse af indberetningspligten. Der er fastsat gebyr for meddelelsen af oplysningerne, jf. § 4 i indberetningsbekendtgørelsen. Det bemærkes, at personoplysninger kun må udleveres, når den indberetningspligtige ved særskilt henvendelse til den, hvorom indberetning skal foretages, ikke har kunnet få de nødvendige oplysninger fra den pågældende selv.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.