Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2012-2
<< indholdsfortegnelse >>

A.5.3 Momsloven 1994

Ved lov nr. 375 af 18. maj 1994 blev der gennemført en revision af momsloven. Formålet med revisionen var i højere grad at opnå en sammenhæng med EU's momsdirektiver, primært 6. momsdirektiv, således at der nu anvendes samme systematik og terminologi i loven som i Fællesskabsretten. Endvidere blev der gennemført nogle få strukturændringer. Ved lovændringen skete der en anden vægtning mellem lov og bekendtgørelsesstof. En lang række af de bestemmelser, der tidligere var at finde i bekendtgørelserne, er nu optaget i selve momsloven. Hermed blev det opnået, at de momsmæssige bestemmelser nu fremtræder mere sammenhængende, og dermed mere brugervenlige.

Som følge af tilpasningen til 6. momsdirektivs regler skete der ændringer i nogle af de hidtidige regler i momsloven. Det drejer sig om:

 • regulering af fradrag
 • undervisningsvirksomhed
 • ydelser
 • momspligtens indtræden
 • godtgørelser til museer
 • fritagelser for visse selvstændige grupper

Herudover skete der ændringer vedrørende:

 • brugte varer
 • turistsalg
 • betingede rabatter
 • fællesregistrering

Senere lovændringer

Siden momslovens ikrafttrædelse er der sket følgende lovændringer.

Lov nr. 1093 af 21. december 1994. Ændringer vedrørende:

 • forkortet afregningsperiode

Lov nr. 1114 af 21. december 1994. Ændringer vedrørende:

 • EU´s udvidelse med Finland, Norge, Sverige og Østrig
 • forhøjelse af  bundgrænsen for registrering

Lov nr. 428 af 14 juni 1995. Ændringer vedrørende:

 • begrænset fradragsret for hotel- og restaurationsudgifter

Lov nr. 1097 af 20. december 1995. Ændringer vedrørende:

 • indførelse af afgiftsoplag for råvarer
 • bortfald af bestemmelsen om lønarbejde
 • ændrede bestemmelser for forsendelsesomkostninger mv. ved indførsel
 • forhøjet beløbsgrænse for regulering af investeringsgoder.

Lov nr. 1204 af 27. december 1996. Ændringer vedrørende:

 • inddrivelse af gæld til det offentlige

Lov nr. 1223 af  27. december 1996. Ændringer vedrørende:

 • momsangivelse ved udstedelse af proklama

Lov nr. 237 af 2. april 1997. Ændringer vedrørende:

 • fast driftssted og fiskale repræsentanter

Lov nr. 442 af 10. juni 1997. Ændringer vedrørende:

 • telekommunikationsydelser mv.

Lov nr. 890 af 3. december 1997. Ændringer vedrørende:

Lov nr. 1098 af 29. december 1997. Ændringer vedrørende:

 • klagestrukturen på momsområdet. Momsnævnet blev nedlagt, og der blev klageadgang til Landsskatteretten

Lov nr. 419 af 26. juni 1998. Ændringer vedrørende:

 • delvis momsfradragsret for billeasing mv.

Lov nr. 435 af 26. juni 1998. Ændringer vedrørende:

 • kredittider mv.

Lov nr. 1056 af 23. december 1998. Ændringer som følge af:

 • euro'ens indførelse i en række andre EU-lande.

Lov nr. 166 af 24. marts 1999. Ændringer vedrørende:

 • det danske momsområde
 • virksomheders pligt til at underrette om virksomhedens ophør
 • begrænsninger for anvendelse af afregningsbilag.

Lov nr. 388 af 2. juni 1999. Ændringer vedrørende:

 • strafansvar for visse forhold i forbindelse med et indgreb imod sort arbejde, socialt bedrageri mv.

Lov nr. 943 af 20. december 1999. Ændringer vedrørende:

 • investeringsguld
 • teleydelser
 • den faste forbindelse over Øresund

Lov nr. 947 af 20. december 1999. Ændringer vedrørende:

 • svigsbekæmpende foranstaltninger

Lov nr. 952 af 20. december 1999. Ændringer vedrørende:

 • afkortning af kredittiden for store virksomheder

Lov nr. 165 af 15. marts 2000. Ændringer vedrørende:

 • opkrævningsloven

Lov nr. 189 af 22. marts 2000. Ændringer vedrørende:

 • momsfritagelse for sport

Lov nr. 461 af 31. maj 2000. Ændring vedrørende:

 • sikkerhedsstillelse ved registrering

Lov nr. 1029 af 22. november 2000. Ændring vedrørende:

 • straffebestemmelserne

Lov nr. 1299 af 20. december 2000. Ændring vedrørende:

 • afkortning af kredittider (for store virksomheder)
 • afregning af importmoms
 • udlevering af oplysninger om momsregistrerede virksomheder

Lov nr. 1088 af 19. december 2001. Ændring vedrørende:

 • fiskalrepræsentant

Lov nr. 291 af 15. maj 2002. Ændring vedrørende:

 • momsregistreringsgrænsen forhøjet
 • momsfritagelse for almenvelgørende foreninger
 • lempelser i reglerne om momsafregning

Lov nr. 409 af 6. juni 2002. Ændring vedrørende:

 • Post Danmark bliver til Post Danmark A/S

Lov nr. 1064 af 17. december 2002. Ændring vedrørende:

Lov nr. 124 af 28. februar 2003. Ændring vedrørende:

 • ydelser, bl.a. elektroniske, radio- og tv-spredning
 • fakturakrav
 • særordning

Lov nr. 356 af 19. maj 2004. Ændring vedrørende:

 • leveringssteder for gas og elektricitet
 • tilpasninger til 6. momsdirektiv

Lov nr. 1387 af 20. december 2004. Ændring vedrørende:

 • Ophævelse af fritagelse for importmoms ved indførsel af visse magasiner, tidskrifter og lignende

Lov nr. 325 af 18. maj 2005. Ændring vedrørende:

 • § 5 indeholder ændringer vedrørende kontrol- og straffebestemmelser i momsloven.

Lov nr. 428 af 6. juni 2005. Ændring vedrørende:

 • § 49 indeholder konsekvensændringer af momsloven som følge af skatteforvaltningsloven.

Lov nr. 1416 af 21. december 2005. Ændring vedrørende:

 • § 6 medfører forlænget afregningsperiode for "sommerferiemoms" for store og mellemstore virksomheder.

Lov nr. 408 af 8. maj 2006. Ændring vedrørende:

 • Solidarisk hæftelse ved deltagelse i momskarrusel (indsats mod afgiftsunddragelse).

Lov nr. 515 af 7. juni 2006. Ændring vedrørende:

 • Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen.

Lov nr. 517 af 7. juni 2006: Ændring vedrørende:

 • Ændrede momsregler for visse hjemmeplejeydelser.

Lov nr. 518 af 7. juni 2006: Ændring vedrørende:

 • Ændring af kunstdefinitionen (fotokunst).

Lov nr. 524 af 17. juni 2008: Ændring vedrørende:

 • Definitionen af punktafgiftspligtige varer.
 • Momsfrie leverancer til og af fly.
 • Ændret grænse for momspligt ved udførsel af reparations- og vedligeholdelsesarbejde på egne bygninger.
 • Ændret grænse for, hvornår udførsel af reparations- og vedligeholdelsesarbejde på egne bygninger anses for investeringsgoder.
 • Den almindelige grænse for, hvornår driftsmidler anses for investeringsgoder er ligeledes hævet fra 75.000 kr. til 100.000 kr.
 • Udvidelse af anvendelsesområdet for omvendt betalingspligt (aftagerens pligt til at indbetale salgsmoms til SKAT).
 • Indførelse af adgang for delregistrerede virksomheder til at anvende kvartalet eller halvåret som momsperiode.

Lov nr. 525 af 17. juni 2008: Ændring vedrørende:

 • Indførelse af normalværdibegrebet i stedet for den almindelige salgspris.
 • Afskaffelse af de særlige regler for byttehandel sådan, at momslovens almindelige regler anvendes i stedet.
 • Indførelse af regler om momsgrundlaget ved handel mellem interesseforbundne parter.

Lov nr. 1344 af 19. december 2008: Ændring vedrørende:

 • Regulering af fradrag, når varer indkøbt til delvis fradragsberettigede formål i stedet anvendes til fuldt fradragsberettigede formål.
 • Adgang for SKAT til at give virksomhederne påbud om at efterleve registreringsbestemmelser mv.

Lov nr. 520 af 12. juni 2009:

 • Ophævelse af fritagelsen for administration af fast ejendom.
 • Ophævelse af fritagelsen for levering af nye bygninger, nye bygninger med tilhørende jord, byggegrunde og særskilt levering af bebyggede grunde.
 • Ophævelse af fritagelsen for rejsebureauvirksomhed.
 • Ophævelse af kravet om, at eksisterede lejemål kun kan indgå i en frivillig registrering for udlejning af fast ejendom, hvis lejer samtykker.

Lov nr. 1134 af 4. december 2009:

 • Ændrede leveringsstedsbestemmelser
 • Omvendt betalingspligt
 • Bekæmpelse af svig
 • Listesystemet
 • Momsregistrering af betalingspligtige personer
 • Elektronisk momsgodtgørelse til EU-virksomheder

Lov nr. 1361 af 8. december 2010: Tekniske ændringer i momsloven med hensyn til:

 • Visse former for erhvervelser (Juridiske personer og NATO-styrker)
 • Postydelser
 • Levering af el, gas, varme og kulde
 • Prisafslag
 • Leverancer til visse internationale organisationer

Lov nr. 1564 af 21. december 2010: Ændring vedrørende:

 • Forhøjet fradrag for hotelovernatninger

Lov nr. 1382 af 28. december 2011:

 • Ophævelse af ML § 47, stk. 4, 4. pkt., om medarbejderaktier omfattet af ligningslovens § 7 A.

>Lov nr. 118 af 7 februar 2012:<

 • >Ændrede henvisninger til direktiver om gensidig bistand i ML (momsloven) § 52 a<

>Lov nr. 277 af 27. marts 2012:<

 • >Ændring af momsgodtgørelse til momsfradrag i forbindelse med personbefordring til og fra udlandet og visse finansielle ydelser leveret til aftagere uden for EU.<
 • >Styrket indsats mod uregistreret virksomhed og manglende regelefterlevelse.<
 • >Ændrede strafbestemmelser.<
 • >Ændrede periodiseringsbestemmelser ved løbende vareleverancer i forbindelse med EU-handel.<
 • >Nye fakturabestemmelser.<
 • >Derudover diverse tekniske ændringer og præciseringer.<

>Lov nr. 590 af 18. juni 2012: Ændring vedrørende:<

 • >Omvendt betalingspligt ved indenlandske køb af metalskrot.
 • Styrket indsats mod sort arbejde:<
  • >Solidarisk hæftelse, hvis betaling ikke sker elektronisk eller indberettes til SKAT.<
  • >Øgede kontrolbeføjelser til SKAT.<
  • >Pligt for byggevirksomheder til ved tydelig skiltning at oplyse, hvem der udfører byggearbejdet mv.<

Ændringerne er beskrevet i de enkelte afsnit i xDen juridiske vejledningx og i Momsvejledningen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.