Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2012-2
<< indholdsfortegnelse >>

N.5.2 Særlige konti

Bestemmelsens enkelte konti/rubrikker er følgende efter bekendtgørelsens § 52, stk.1:

Konto for indgående moms (købsmoms). På købsmomskontoen føres momsen på indkøb af varer og ydelser til brug for virksomheden i det omfang momsen på indkøbene kan medregnes til købsmomsen. Importmoms føres også på denne konto i det omfang denne kan medregnes - se bekendtgørelsens § 52, stk. 2

For investeringsgoder, der er omfattet af reguleringsforpligtelsen efter lovens §§ 43-44, skal der føres en særlig konto eller opgørelse. Reguleringsbeløb vedrørende investeringsgoder foretages som korektion til de tidligere foretagne fradrag på købsmomskontoen - se N.5.2.1.3

Konto for udgående moms (salgsmoms). På salgsmomskontoen føres momsen af virksomhedens leverancer, der sælges af virksomheden. Moms af varer, der udtages til brug for virksomhedens indehaver, personale, repræsentation mv. skal også føres på denne konto. Endvidere skal momsen ved fraførsel af varer fra et afgiftsoplag samt betalingspligtige køb efter lovens § 46, stk. 1, nr. 4 (omvendt betalingspligt ved køb af investeringsguld), betalingspligtige køb efter lovens § 46, stk. 1, nr. 6 (handel med CO2-kvoter) >og betalingspligtige køb efter lovens § 46, stk. 1, nr. 7 (metalskrot)< føres på kontoen. Se bekendtgørelsens § 52, stk. 3.

Konto for moms af varekøb fra udlandet. På kontoen for moms af varer fra udlandet (moms af EU-erhvervelser og moms af indføres af varer fra steder uden for EU) føres efter bekendtgørelsens § 52, stk. 4, momsen af:

  1. erhvervelser af varer fra andre EU-lande
  2. varer, der indføres hertil landet fra steder uden for EU, jf. lovens § 12 (importmoms). Importmomsen beregnes på grundlag af varernes afgiftsværdi, som er toldværdien tillagt told, importafgifter mv. samt forsendelses- og forsikringsomkostninger mv., der påløber indtil varernes bestemmelsessted i EU, når dette sted er kendt på det tidspunkt, hvor afgiftspligten indtræder. Importmomsen fremgår af de månedlige importspecifikationer.
  3. køb, for hvilke virksomheden er betalingspligtig efter lovens § 46, stk. 1, nr. 1-2 og 5 (dvs moms i forbindelse med henholdsvis trekantshandel, installation og montering samt naturgas og el leveret fra en virksomhed i udlandet).

Konto for moms af køb af ydelser fra udlandet med omvendt betalingspligt. kontoen for moms af køb af ydelser fra udlandet med omvendt betalingspligt anføres momsen af køb af ydelser fra udlandet, for hvilken moms virksomheden er betalingspligtig efter lovens § 46, stk. 1, nr. 3. Se bekendtgørelsens § 52, stk. 5.

Konto for EU-erhvervelser af varer (momsangivelsens rubrik A-varer). På denne konto anføres købsprisen uden moms for varer, som virksomheden erhverver fra andre EU-lande, jf. lovens § 11. Værdien uden moms af udenlandske virksomheders fjernsalg her til landet, jf § 83, og udenlandske virksomheders installation og montering af varer her i landet, jf. 78, stk. 1, skal angives i denne rubrik på momsangivelsen. Se bekendtgørelsens § 52, stk. 6.

Konto for køb af ydelser i andre EU-lande med omvendt betalingspligt (momsangivelsens rubrik A-ydelser). På kontoen føres købsprisen uden afgift for køb af ydelser fra andre EU-lande, for hvilke virksomheden er betalingspligtig efter lovens § 46, stk. 1, nr. 3, når leveringsstedet er fastlagt efter lovens § 16, stk. 1. Se bekendtgørelsens § 52, stk. 7.

Konto for EU-leverancer af varer (momsangivelsens 2 rubrikker B-varer). Her anføres salgsprisen for varer, der leveres til andre EU-lande, og hvoraf der ikke skal betales moms efter lovens § 34, stk. 1, nr. 1-4 - se bekendtgørelsens § 52, stk. 8.

Oplysningerne skal på momsangivelsen opdeles i leverancer henholdsvis med og uden listeindberetning - se bekendtgørelsens § 54a.

I momsangivelsens rubrik B-varer med EU-salgsangivelse (listeindberetning) anføres værdien uden moms af leverancer til registrerede købere i andre EU-lande efter lovens § 34, stk. 1, nr. 1-4.

I momsangivelsens rubrik B-varer uden EU-salgsangivelse (ingen listeindberetning) anføres værdien uden moms af

  1. leverancer af nye transportmidler til ikke registrerede virksomheder og private forbrugere i andre EU-lande efter lovens § 34, stk. 1, nr. 2,
  2. installation og montering i andre EU-lande, jf. § 77, og
  3. fjernsalg af varer til andre EU-lande, jf. § 82, stk. 2.

Konto for EU-leverancer af ydelser med omvendt betalingspligt (momsangivelsens rubrik B-ydelser)Her anføres salgsprisen for ydelser, der leveres til andre EU-lande, hvor modtageren er betalingspligtig for momsen af køb af ydelserne, når leveringsstedet er fastlagt efter lovens § 16, stk. 1, se bekendtgørelsens § 52, stk. 9.

Konto for eksport mv. Denne konto oprettes af virksomheder, der har eksport til lande uden for EU eller andre leverancer, hvoraf der ikke skal beregnes moms, se bekendtørelsens § 52, stk. 10. På kontoen føres salgsprisen for:

  1. leverancer, hvoraf der ikke skal betales moms efter lovens § 34, stk. 1, nr. 5-19, samt stk. 3-4,
  2. leverancer, hvoraf der ikke skal betales moms efter lovens §§ 14-21d, og hvortil virksomheden har indkøbt mv. varer og ydelser her i landet. Dog skal der bortses fra leverancer efter lovens § 14, nr. 2, 2. og 3. pkt., og ydelser efter lovens § 16, stk. 1, i de tilfælde hvor en modtager i et andet EU-land er betalingspligtig for momsen af købet af ydelserne, og
  3. leverancer, hvor modtageren er betalingspligtig for moms af køb af ydelser efter lovens § 46, stk. 1, nr. 6 og >7 (handel med CO2-kvoter og metalskrot).<
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.