Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

I.A.3.3.1 Opgørelse efter CO2-udledning

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for opgørelse af brændstofforbrugsafgift for afgiftspligtige biler, der er registreret første gang den 1. juli 2021 eller senere.

Afsnittet indeholder:

  • Opgørelse på baggrund af CO2-udledning
  • Fastsættelse af CO2-udledning 
  • Når der mangler oplysning CO2-udledning 

Opgørelse på baggrund af brændstofforbrug

Der skal betales afgift på baggrund af alle afgiftspligtige bilers CO2-udledning, når bilerne er registreret første gang den 1. juli 2021 eller senere, uanset om denne registrering er i Danmark eller i udlandet. For dieseldrevne køretøjer betales desuden udligningsafgift. 

Afgiften beregnes ud fra bilers udledning af CO2 pr. kørt kilometer. CO2-udledningen er fastsat efter den såkaldte WLTP-målenorm og indføres i Køretøjsregisteret ifm. bilens første registrering i Danmark. Se BRÆNDAL § 3 c.

Ordningen med opgørelse af brændstofforbrugsafgift eller CO2-udledning blev indført ved lov nr. 203 af 13. februar 2021. Samtidig blev der indført en fremadrettet årlig regulering af satserne.

Fastsættelse af afgiften

I nedenstående tabel A angives grundbeløb i 2021-niveau samt regulerede satser i det omfang, beløbene reguleres årligt. Beløbene reguleres på følgende måde.

Grundbeløbene for brændstofforbrugsafgift i tabel A forhøjes i forhold til 2020-niveauet i 2022 med 3,0 pct., i 2023 med 9,7 pct., i 2024 med 16,8 pct., i 2025 med 24,4 pct. og i 2026 med 36,9 pct. Beløbene afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med 10. Fra 2027 og frem betales afgift efter 2026-satserne.

Grundbeløbene for udligningsafgift i tabel A reguleres ikke.

Se BRÆNDAL § 3 c, stk. 3. 

A. Forbrugsafgift for alle biler og udligningsafgift for dieseldrevne biler

A. Alle biler og udligningsafgift for dieseldrevne biler

 Gram CO2 pr. kørt kilometer

Grundbeløb

CO2-baseret forbrugsafgift (kr.) 

2021-satser

CO2-baseret forbrugsafgift (kr.)

Udligningsafgift 
Højst 58

330

330

160
Over 58 men ikke over 65

370

370

160
Over 65 men ikke over 73

390

390

160
Over 73 men ikke over 80

410

410

160
Over 80 men ikke over 87

430

430

160
Over 87 men ikke over 102

460

460

160
Over 102 men ikke over 116

500

500

740
Over 116 men ikke over 131

540

540

1.320
Over 131 men ikke over 145

580

580

1.420
Over 145 men ikke over 160

890

890

1.570
Over 160 men ikke over 174

1.190

1.190

1.690
Over 174 men ikke over 189

1.510

1.510

1.820
Over 189 men ikke over 203

1.820

1.820

1.960
Over 203 men ikke over 218

2.120

2.120

2.100
Over 2018 men ikke over 232

2.430

2.430

2.260
Over 232 men ikke over 246

2.730

2.730

2.400
Over 246 men ikke over 262

3.040

3.040

2.560
Over 262 men ikke over 277

3.350

3.350

2.680
Over 277 men ikke over 290

3.660

3.660

2.810
Over 290 men ikke over 319

4.260

4.260

3.110
Over 319 men ikke over 350

4.900

4.900

3.370
Over 350 men ikke over 377

5.510

5.510

3.630
Over 377 men ikke  over 409

6.120

6.120

3.950
Over 409 men ikke over 433

6.730

6.730

4.180
Over 433 men ikke over 461

7.360

7.360

4.440
Over 461 men ikke over 492

7.970

7.970

4.770
Over 492 men ikke over 519

8.580

8.580

5.020
Over 519 men ikke over 548

9.220

9.220

5.290
Over 548 men ikke over 581

9.830

9.830

5.600
Over 581 men ikke over 605

10.440

10.440

5.880
over 605 men ikke over 645

11.050

11.050

6.240
Over 645

11.680

11.680

6.530
       

Se BRÆNDAL § 3 c, stk. 1 og 3.

For dieseldieseldrevne biler betales både brændstofforbrugsafgift og udligningsafgift.

Fastsættelse af CO2-udledning

Bilens CO2-udledning har betydning for fastsættelsen af brændstofforbrugsafgiften og udligningsafgiften.

Bilens CO2-udledning fastsættes efter WLTP-metoden (Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure), som defineret i bilag XXI til Kommissionens forordning nr. 1151/2017 af 1. juni 2017.

Se BRÆNDAL § 2

Når der mangler oplysning om CO2-udledning

Hvis der for benzin- eller dieseldrevne biler med en køreklar vægt på over 2.585 kg ikke foreligger oplysninger om CO2-udledning efter WLTP-metoden, fastsættes CO2-udledningen ved at multiplicere det efter BRÆNDAL § 3, stk. 9, beregnede brændstofforbrug i liter pr. 100 km med 29 for benzindrevne biler og med 32 for dieseldrevne biler.

Efter BRÆNDAL § 3, stk. 9, fastsættes brændstofforbruget som summen af et fast element og et variabelt element, der beregnes som 0,2 pct. af den del af bilens køreklare vægt i kilogram, der overstiger 2.585 kg.

For dieseldrevne biler, der mindst opfylder emissionsnorm Euro 6, som udgør, det faste element 6,4 1 pr. 100 km. For dieseldrevne biler, der opfylder emissionsnorm Euro 5, men ikke emissionsnorm Euro 6, udgør det faste element 7.4 1 pr. 100 km. For dieseldrevne biler, der ikke som minimum opfylder emissionsnorm Euro 5, udgør det faste element 9,0 1 pr. 100 km.

For benzindrevne biler beregnes forbruget som for dieseldrevne biler, men forbruget forhøjes med 10 pct. 

Se BRÆNDAL § 3 c, stk. 2, og BRÆNDAL § 3, stk. 9.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.