Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.C.6.3.3 Overgangsbestemmelserne i lov nr. 452 af 31. maj 2000

Lov nr. 452 af 31. maj 2000, ved hvilken bestemmelserne om elselskabers almindelige skattepligt blev indført i selskabsskatteloven, har virkning fra og med regnskabsår, der påbegyndes den 1. januar 2000 eller senere, jf. lovens § 10, stk. 1. I bestemmelsens stk. 2-13 er fastsat en række overgangsbestemmelser, som i visse tilfælde fortsat kan finde anvendelse. Nogle af overgangsbestemmelserne omtales derfor nedenfor.

Overførsel af midler

Efter elforsyningslovens § 102, stk. 2, kan økonomi- og erhvervsministeren fastsætte regler om, at net- og transmissionsvirksomheder inden udarbejdelsen af åbningsbalancerne, herunder i forbindelse med opdelingen af eksisterende virksomheder, under iagttagelse af markedsøkonomiske principper, kan overføre aktiver til elproduktionsvirksomheder og forsyningspligtige virksomheder med henblik på at sikre, at disse virksomheder er i besiddelse af et tilstrækkeligt kapitalgrundlag for den fremtidige drift.

For at muliggøre en sådan overførsel af midler fra en net- eller transmissionsvirksomhed til en elproduktions- eller forsyningspligtig virksomhed, uden at dette udløser skat, er der i lov nr. 452 af 31. maj 2000 § 10, stk. 4, indsat en overgangsbestemmelse, hvorefter en overførsel efter elforsyningslovens § 102, stk. 2, kan ske uden skattemæssige konsekvenser for elproduktionsvirksomheden eller den forsyningspligtige virksomhed.

Tab som følge af hæftelser

Efter elforsyningslovens § 69, stk. 1, kan der ved prisfastsættelsen for en kollektiv elforsyningsvirksomheds ydelser tages hensyn til, at virksomheden lider et tab som følge af, at den hæfter for gældsforpligtelser i medfør af elforsyningslovens § 46, stk. 3, eller hæfter for en anden elforsyningsvirksomheds gældsforpligtelser. Indregningen af tabet i prisen for ydelserne vil give sig udslag i en forhøjelse af virksomhedens skattepligtige indtægt. Tab som de beskrevne kan efter overgangsbestemmelsen i lov nr. 452 af 31. maj 2000 § 10, stk. 5, fradrages ved opgørelsen af den kollektive elforsyningsvirksomheds skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori tabet konstateres. Det er en betingelse, at tabet efter elforsyningslovens § 69, stk. 1, 2. pkt., indregnes i priserne for ydelserne fra den kollektive elforsyningsvirksomhed.

Udskillelser i 2000

I lov nr. 452 af 31. maj 2000 § 10, stk. 8, er indsat en overgangsbestemmelse, hvorefter overdragelse af elvirksomhed m.v. i 2000, der er sket som led i gennemførelsen af elforsyningsloven til et selskab med begrænset ansvar, kan ske uden skattemæssige konsekvenser for overdrager, såfremt denne har tillagt overdragelsen virkning fra den 1. januar 2000, og selskabets regnskabsår løber fra denne dato.

Skattefriheden er betinget af, at overdragelsen er sket til handelsværdien. Skattefriheden er endvidere betinget af, at overdragelsen foretages af et af de elselskaber m.v., der er gjort skattepligtige ved loven, og som indtil da har været skattefri efter SEL (selskabsskatteloven) § 3. Herefter kan et andelsselskab, der er gjort skattepligtigt ved loven, og som har overdraget sine elaktiviteter til et datterselskab, anvende bestemmelsen, selvom andelsselskabet efter overdragelsen overgår til beskatning efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6. Et nystiftet selskabs overdragelse af elvirksomhed til et selskab med begrænset ansvar vil derimod ikke være omfattet af bestemmelsen.

Det er ikke en betingelse for bestemmelsens anvendelse, at overdrager får tildelt aktier eller anparter i selskabets kapital i forbindelse med overdragelsen.

Overgangsbestemmelsen i § 10, stk. 8, omfatter efter sin ordlyd overdragelser af elvirksomhed, der sker som led i gennemførelsen af elforsyningsloven. Bestemmelsen omfatter herved dels overdragelser, der har skullet foretages i medfør af bestemmelserne i elforsyningsloven, og dels overdragelser, der iøvrigt var led i en hensigtsmæssig strukturtilpasning i tilknytning til elreformen. Efter overgangsbestemmelsen har f.eks. kommuner, der efter elforsyningslovens § 4, stk. 1, skal udskille elvirksomhed, der ikke består i netvirksomhed, til et selskab med begrænset ansvar, kunnet overdrage elvirksomheden til et sådant selskab uden skattemæssige konsekvenser.

Efter overgangsbestemmelsen skal det selskab, til hvilket elvirksomheden overdrages, ved indkomstopgørelsen medregne de indtægter og udgifter, som overdrager har erhvervet/afholdt i perioden fra 1. januar 2000 og indtil tidspunktet for den faktiske overdragelse, og som måtte anses at vedrøre selskabet, såfremt overdragelsen af aktiviteten rent faktisk var sket pr. 1. januar 2000. Herudover indtræder selskabet i overdragerens skattemæssige indgangsværdier opgjort efter SEL (selskabsskatteloven) § 35 O, stk. 1-6, for de modtagne aktiver og passiver.

Overdragelsen skal som udgangspunkt ske til et nystiftet selskab, men da der kan være elselskaber m.v., som har anskaffet skuffeselskaber til brug for udskillelsen, kan overdragelsen herudover være sket til et skuffeselskab med tilbagevirkende kraft. For at overdragelsen til et skuffeselskab kan ske uden skattemæssige konsekvenser, kræves det, at selskabet ikke forud for tidspunktet, hvor overdragelsen finder sted, må have drevet erhvervsmæssig virksomhed, at hele selskabets egenkapital fra stiftelsen skal have henstået som et ubehæftet kontant indestående i et pengeinstitut og at skuffeselskabet skal være stiftet senest den 1. januar 2000. Der stilles således de tilnærmelsesvis samme krav til anvendelsen af skuffeselskaber som ved skattefri virksomhedsomdannelse.

Det er en betingelse for, at overdragelsen kan tillægges tilbagevirkende kraft, at selskabet senest 1 måned efter overdragelsen af virksomheden har indsendt genpart til den skatteansættende myndighed af de dokumenter, der i selskabslovgivningen er foreskrevet udarbejdet i forbindelse med stiftelsen af det selskab, hvortil virksomheden overdrages, samt dokumentation for, at selskabet er anmeldt til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, eller at overdragelsen til et allerede registreret selskab har fundet sted. Kompetencen til at ligne elselskaber og kommuner med skattepligtig elvirksomhed er henlagt til Told- og Skattestyrelsen. Skattepligten for selskabet indtræder den 1. januar 2000.

Ved lov nr. 313 af 21. maj 2002 § 17, nr. 1, er fristen for indsendelse af dokumenter til den skatteansættende myndighed forlænget, således at selskabets indsendelse rettidigt kan ske til og med den 1. juli 2002. Indsendes dokumenterne senest denne dato vil overdragelsen kunne ske uden skattemæssige konsekvenser.

Tab ved sideordnet virksomhed

I lov nr. 452 af 31. maj 2000 § 10, stk. 9, er indsat en overgangsbestemmelse, hvorefter elselskaber, som i deres priser indregner realiserede tab ved sideordnet virksomhed, fra og med indkomståret 2000 kan fradrage et beløb svarende til det tab, som indregnes i elpriserne for det pågældende indkomstår ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Formålet med denne bestemmelse er at sikre, at afviklingen af tab vedrørende afviklede sideordnede aktiviteter ikke udløser nogen ekstra skattebetaling for elselskabet. Udover SEAS Transmission A/S er der i praksis ikke andre elselskaber, som er omfattet af bestemmelsen.

Underskud der indregnes i det følgende års priser

For at decentrale forbrugerejede kraftvarmeanlæg, der har underskud i regnskabsåret før overgangen til skattepligt, og som opkræver underskuddet hos forbrugerne i det første regnskabsår under skattepligt, ikke kommer til at betale skat af et beløb, der principielt går til dækning af tidligere års underskud, kan et sådant underskud fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det første indkomstår under skattepligt, jf. overgangsbestemmelsen i lov nr. 452 af 31. maj 2000 § 10, stk. 10. Dette gælder dog kun, når underskuddet indregnes i det følgende regnskabsårs priser efter et hvile-i-sig-selv-princip, jf. § 20 i lov nr. 382 af 13. juni 1990 med senere ændringer (varmeforsyningsloven). Dette gælder imidlertid ikke for decentrale kraftvarmeanlæg, der anvender nettogælden som afskrivningsgrundlag efter bestemmelsen i SEL (selskabsskatteloven) § 35 O, stk. 7, da denne bestemmelse allerede tager højde for tidligere års underskud.

Vederlagsfri overdragelse af egenkapital

Flere kommuner og selvejende institutioner har ønsket at overføre deres elforsyningsvirksomhed til en forbrugerejet elforsyningsvirksomhed, eller omvendt ønsket at få tilført en forbrugerejet elforsyningsvirksomhed. Ved overførslen modtager overdrageren ikke vederlag for den egenkapital, der teknisk kan opgøres i forbindelse med overførslen af de med elforsyningsvirksomheden forbundne aktiver og passiver. Egenkapitalen er oparbejdet af elforbrugerne, som fremover vil få nytte af egenkapitalen gennem deltagelse i den fortsættende elforsyningsvirksomhed.

Efter overgangsbestemmelsen i lov nr. 452 af 31. maj 2000 § 10, stk. 12, kunne kommuner og selvejende institutioner i 2000 overføre elforsyningsvirksomhed vederlagsfrit til en forbrugerejet elforsyningsvirksomhed, eller omvendt få tilført en forbrugerejet elforsyningsvirksomhed uden skattemæssige konsekvenser. Overgangsbestemmelsen indebærer, at den vederlagsfri overførsel af egenkapital oparbejdet af elforbrugerne ikke udløser beskatning i den fortsættende elforsyningsvirksomhed, jf. § 10, stk. 12, 1. pkt. Efter § 10, stk. 12, 2. pkt., finder overgangsbestemmelserne i lovens § 10, stk. 8, 1. og 2. pkt., i det omfang de er anvendelige, tilsvarende anvendelse på en sådan overførsel. F.eks. vil bestemmelsen om, at overdragelsen skal ske til et nystiftet selskab, ikke være anvendelig. Det følger af henvisningen til § 10, stk. 8, 1. pkt., at et eventuelt vederlag for overførslen af virksomheden ikke vil få skattemæssige konsekvenser for overdrager, når overførslen tillægges virkning fra den 1. januar 2000, og regnskabsåret for den fortsættende elforsyningsvirksomhed løber fra denne dato. Af henvisningen til § 10, stk. 8, 2. pkt., følger, at den fortsættende elforsyningsvirksomhed indtræder i overdragerens skattemæssige indgangsværdier opgjort efter SEL (selskabsskatteloven) § 35 O, stk. 1-6, for modtagne aktiver og passiver. Tilsvarende skal den fortsættende elforsyningsvirksomhed ved indkomstopgørelsen medregne de indtægter og udgifter, som overdrageren har erhvervet/afholdt i perioden fra 1. januar 2000 og indtil tidspunktet for den faktiske overførsel, og som måtte anses at vedrøre den fortsættende virksomhed, såfremt overførslen rent faktisk var sket pr. 1. januar 2000. Bestemmelsen i § 10, stk. 8, 2. pkt., finder anvendelse, uanset om elforsyningsvirksomheden modtager vederlag for virksomheden i forbindelse med overførslen.

Ved lov nr. 313 af 21. maj 2002 er den ovenfor beskrevne overgangsbestemmelse i lov nr. 452 af 31. maj 2000 § 10, stk. 12, blevet udvidet.

Udvidelsen af overgangsbestemmelsen er for det første sket ved en ændring af bestemmelsens 3. pkt., jf. lov nr. 313 af 21. maj 2002 § 17, nr. 2. Ændringen har virkning for indkomståret 2000 eller senere indkomstår, jf. lov nr. 313 af 21. maj 2002 § 19, stk. 16. Overgangsbestemmelsen i § 10, stk. 12, finder herefter anvendelse på overførsler fra en direkte eller indirekte forbrugerejet, kommunal, eller selvejende elforsyningsvirksomhed til en direkte eller indirekte forbrugerejet, kommunal, eller selvejende elforsyningsvirksomhed.

Overgangsbestemmelsen er for det andet blevet udvidet ved en indføjelse af et 4. pkt. i bestemmelsen, jf. lov nr. 313 af 21. maj 2002 § 17, nr. 3. Ved denne indføjelse er overgangsbestemmelsen i § 10, stk. 12, blevet udvidet til at omfatte overførsler, der sker i 2001 og 2002. Dette gælder også den umiddelbart ovenfor beskrevne udvidelse af, hvilke elselskaber, der er omfattet af overgangsbestemmelsen.

Efter det således indføjede 4. pkt. i § 10, stk. 12, finder 1.-3. pkt. tilsvarende anvendelse ved overdragelser i 2001 og 2002. Det er en betingelse herfor, at overdragelsen tillægges virkning fra den 1. januar i det indkomstår, hvori overdragelsen sker, og at den modtagende virksomhed indtræder i overdragerens skattemæssige indgangsværdier fastsat efter SEL (selskabsskatteloven) § 35 O, stk. 1-6, reduceret med de afskrivninger, der er foretaget siden overgangen til skattepligt.

Udvidelsen af overgangsbestemmelsen er endelig sket ved en indføjelse af et 5. pkt. i bestemmelsen, jf. lov nr. 313 af 21. maj 2002 § 17, nr. 3. Efter det indføjede 5. pkt. i overgangsbestemmelsen i § 10, stk. 12, finder bestemmelserne i 1.-4. pkt. tilsvarende anvendelse ved overdragelse til en direkte eller indirekte forbrugerejet forening, der ikke selv udøver den i 1. pkt. nævnte elforsyningsvirksomhed, men som udøver sådan virksomhed via helejede datterselskaber.

Tjenestemandsforpligtelser

Visse net- og transmissionsvirksomheder er efter elforsyningslovens regler forpligtede til at refundere en kommune et beløb svarende til de tjenestemandsforpligtelser, som er påtaget forud for 1. januar 2000 i den kommunale elforsyning. Dette gælder også netvirksomheder, som fortsat er en del af den kommunale forvaltning. Disse virksomheder skal ved udarbejdelsen af den regnskabsmæssige åbningsbalance optage et aktiv, der modsvares af den aktuarmæssigt opgjorte tjenestemandsforpligtelse, der hensættes i balancen som gæld til kommunen. Aktivet skal ses på baggrund af, at de kommunalt ejede elforsyningsvirksomheder typisk ikke løbende har afdækket forpligtelserne forsikringsmæssigt eller ved hensættelser finansieret over elprisen. I stedet har de udgiftsført forpligtelserne i takt med udbetalingen af ydelserne, og dermed alene indregnet de faktiske udbetalinger i elprisen. Net- og transmissionsvirksomhederne kan indregne afviklingen af de historiske tjenestemandsforpligtelser i indtægtsrammerne for nettariffen indtil udgangen af 2009. For at sikre, at indregningen af de historiske tjenestemandsforpligtelser i elpriserne ikke udløser nogen ekstra skattebetaling for virksomhederne, skal beløb, som net- og transmissionsvirksomheder indregner i elpriserne som følge af, at de er forpligtede til at refundere en kommune et beløb svarende til de tjenestemandsforpligtelser, som er påtaget forud for den 1. januar 2000, og hvortil der ikke er hensat midler, ikke medregnes til den skattepligtige indkomst, jf. overgangsbestemmelsen i lovens § 10, stk. 13.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.