Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.D.3.6.3 Anskaffelsessum og anskaffelsestidspunkt for de modtagne aktier/anparter

>Regler gældende fra indkomståret 2010 og frem<

>Lov nr. 525 af 12. juni 2009 (lovforslag L 202) har virkning fra og med indkomståret 2010 (som for selskaber med forskudt indkomstår kan påbegyndes inden kalenderåret 2010). <

>Reglerne ændrer reglerne for opgørelse af vederlagsaktiernes anskaffelsessum.<

>FUL (fusionsskatteloven) § 15 d, stk. 4 ændres, således at aktierne anses for anskaffet til handelsværdien af de tilførte aktiver og passiver. Forudsætningen for at fastsætte anskaffelsessummen for aktierne på baggrund af den skattemæssige værdi af de tilførte aktiver bortfalder med i forlængelse af, at udbytte og aktieavancer vedrørende datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier ikke beskattes.<

>Ændringerne indebærer umiddelbart, at vederlagsaktierne kan sælges uden beskatning kort efter tilførslen. For at forhindre, at et skattepligtigt salg af aktiver konverteres til en skattefri aktieavance, skal vederlagsaktierne som udgangspunkt beholdes i 3 år, hvis skattefriheden skal bevares for en tilførsel af aktiver, der foretages uden tilladelse fra SKAT. Se hertil afsnit S.D.6.4.3.<

Anmeldelsesvilkår

>I de tilfælde, hvor tilførslen gennemføres efter tilladelse fra SKAT, forudsættes det, at SKAT i fremtiden vil stille anmeldelsesvilkår, der svarer til den gældende praksis i forbindelse med aktieombytninger.<

>Den ændrede opgørelse af anskaffelsessummen og harmoniseringen af beskatningen af udbytter og avancer indebærer i øvrigt, at en række regler vedrørende skattefri tilførsel af aktiver er ophævet med virkning for indkomståret 2010.<

>Det gælder reglerne i § 15 d, stk. 4, 3. og 4. pkt., der fastsætter anskaffelsestidspunktet for vederlagsaktierne henholdsvis de aktier i det modtagende selskab, som det indskydende selskab måtte eje på tilførselstidspunktet. Reglerne i FUL (fusionsskatteloven) § 15 d, stk 5-8, ophæves tillige med lov nr. 525 af 12. juni 2009.<

>Regler gældende indtil indkomståret 2010<

De aktier eller anparter i det modtagende selskab, som det indskydende selskab modtager som vederlag for tilførslen, anses for erhvervet for et beløb, der svarer til den skattemæssige værdi af de tilførte aktiver og passiver på tilførselsdatoen, jf. FUL (fusionsskatteloven) § 15 d, stk. 4.

Den skattemæssige værdi af de tilførte aktiver og passiver opgøres efter reglerne i VOL (virksomhedsomdannelsesloven) § 4, stk. 2. Det vil sige til det kontante beløb, som ville være opnået ved sædvanligt salg af virksomheden eller virksomhedsgrenen (handelsværdien) med fradrag af den skattepligtige fortjeneste, der ville være konstateret ved et sådant salg. Om opgørelsen af den skattemæssige værdi på en række aktiver henvises til LV Erhvervsdrivende afsnit E.H.2.4 Opgørelse af den skattemæssige værdi af virksomhedens aktiver og passiver.

TfS 1986, 607 LSR. Et anpartsselskab, der var stiftet den 8. december 1980 med tilbagevirkende kraft til den 1. juli 1980, solgte i september 1983 nogle aktier, der var erhvervet i forbindelse med omdannelsen af den personligt drevne virksomhed. Revisor gjorde gældende, at aktierne ud fra et successionssynspunkt måtte anses for erhvervet den 1. juli 1980. Landsskatteretten bemærkede, at det forhold, at et selskab var godkendt stiftet med tilbagevirkende kraft, ikke medførte, at anskaffelsestidspunktet for selskabets aktier kunne regnes fra et tidligere tidspunkt end stiftelsestidspunktet, dvs. fra stiftelsesoverenskomstens underskrift.

Selv om afgørelsen vedrører omdannelse af en personligt drevet virksomhed, er princippet det samme ved skattefri tilførsel af aktiver.

De særlige regler i virksomhedsomdannelsesloven for anskaffelsestidspunktet og anskaffelsessummen for aktier i et skuffeselskab, hvortil en virksomhed overdrages, finder ikke anvendelse ved tilførsel af aktiver.

Efter FUL (fusionsskatteloven) § 15 d, stk. 5, skal det indskydende selskab i forbindelse med indgivelse af selvangivelse for det indkomstår, hvori tilførslen sker, indsende en opgørelse af anskaffelsessummen for aktierne i det modtagende selskab opgjort efter FUL (fusionsskatteloven) § 15 d, stk. 4. Der foretages ved ligningen en skattemæssig ansættelse af anskaffelsessummen.

Negativ anskaffelsessum

FUL (fusionsskatteloven) § 15 d, stk. 6 omhandler tilfælde, hvor der er negativ anskaffelsessum. Udgør den skattemæssige anskaffelsessum for aktierne eller anparterne efter FUL (fusionsskatteloven) § 15 d, stk. 4, et negativt beløb, medregnes det negative beløb ved opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste eller tab ved afståelse af disse. Afstås aktierne eller anparterne til det selskab, der har udstedt disse, jf. LL (ligningsloven) § 16 B, og finder aktieavancebeskatningslovens regler om opgørelse af fortjenester og tab ikke anvendelse, medregnes en evt. afståelsessum samt en til den afståede del af aktie- eller anpartskapitalen svarende del af det negative beløb i det indskydende selskabs skattepligtige indkomst. Nedsættes aktie- eller anpartskapitalen, jf. LL (ligningsloven) § 16 A, og finder aktieavancebeskatningslovens regler om opgørelse af fortjeneste og tab ikke anvendelse, medregnes en evt. udlodning samt en til nedsættelsen af aktie- eller anpartskapitalen svarende del af det negative beløb på samme måde i det indskydende selskabs skattepligtige indkomst. >Såfremt de pågældende aktier kunne afstås skattefrit efter aktieavancebeskatningsloven medregnes de negative beløb dog ikke jf. FUL (fusionsskatteloven) § 15 d, stk. 6, 4. pkt. som indsat ved lov nr. nr 98 af 10. februar 2009.<

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.