Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.D.4 National og international sambeskatning

Ved L 121, lov nr. 426 af 6. juni 2005, blev sambeskatningsreglerne, den tidligere SEL (selskabsskatteloven) § 31, herunder sambeskatningscirkulæret, senest TSS-cirkulære 2004-42, og reglerne om genbeskatning af underskud ved udtræden af sambeskatning, den tidligere LL (ligningsloven) § 33 E, ændret væsentligt. Sambeskatningsreglerne og genbeskatningsreglerne blev samlet som udgangspunkt i fire bestemmelser, nemlig SEL (selskabsskatteloven) §§ 31 - 31 C. Det tidligere afsnit S.D.4 National og international sambeskatning. om sambeskatning og det tidligere afsnit S.D.6 Objektivering af reglerne om skattefri omstrukturering af selskaber. om genbeskatning af underskud ved udtræden af sambeskatning er derfor ophørt. Det nye afsnit S.D.4 National og international sambeskatning om national og international sambeskatning, der erstatter de tidligere afsnit S.D.4 National og international sambeskatning. og S.D.6 Objektivering af reglerne om skattefri omstrukturering af selskaber., beskriver således de samlede regler om sambeskatning og genbeskatning af underskud ved udtræden af sambeskatning.

Sambeskatningsreglerne er blevet justeret ved L110 A og L 110 B, lov nr. 343 og 344 af 18. april 2007, se herom i afsnit S.D.4.1 National sambeskatning og S.D.4.2 International sambeskatning.

Obligatorisk national sambeskatning

Koncernforbundne selskaber og foreninger m.v. omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 g, 3 a-5 og 5 b, eller SEL (selskabsskatteloven) § 2, stk. 1, litra a og b, skal sambeskattes (national sambeskatning). Ved koncernforbundne selskaber og foreninger m.v. forstås selskaber og foreninger m.v., der på noget tidspunkt i indkomståret tilhører samme koncern, jf. § 31 C, jf. SEL (selskabsskatteloven) § 31, stk. 1, 1. og 2. pkt.

Den nationale sambeskatning er således obligatorisk, og alle de opregnede selskaber mv., der enten er fuldt eller begrænset skattepligtige til Danmark, og der på noget tidspunkt i indkomståret tilhører samme koncern, skal sambeskattes.

Valgfri international sambeskatning

Det ultimative moderselskab kan vælge, at sambeskatningen for de koncernforbundne selskaber og foreninger m.v., som sambeskattes efter SEL (selskabsskatteloven) § 31, tillige skal gælde alle koncernforbundne udenlandske selskaber og foreninger mv., i hvilke ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og som fordeler overskuddet i forhold til deltagernes indskudte kapital. Tilvalget gælder tillige alle faste driftssteder og faste ejendomme, der er beliggende i udlandet, og som tilhører de sambeskattede danske og udenlandske selskaber og foreninger m.v., jf. SEL (selskabsskatteloven) § 31 A, stk. 1, 1.-3. pkt.

Den internationale sambeskatning er således et valg eller tilvalg, som træffes af det ultimative moderselskab. Hvis der vælges international sambeskatning, omfatter sambeskatningen samtlige koncernforbundne danske selskaber mv., dvs. den eventuelle nationale sambeskatningskreds, alle koncernforbundne udenlandske selskaber og foreninger mv., i hvilke ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og som fordeler overskuddet i forhold til deltagernes indskudte kapital samt tillige alle faste driftssteder og faste ejendomme, der er beliggende i udlandet, og som tilhører de sambeskattede danske og udenlandske selskaber og foreninger mv.

De nærmere regler for henholdsvis obligatorisk national og valgfri international sambeskatning er beskrevet i de følgende afsnit. Herudover kan der henvises til Skatteministeriets Departementets svar på en henvendelse fra FSR's Skatteudvalg. Svaret er optrykt under Folketingets Skatteudvalgs dokumenter vedrørende almindelig del, SAU 2006 bilag 74, på Folketingets hjemmeside, www.ft.dk. Svaret er endvidere gengivet i TfS 2006, 173.

Hverken obligatorisk national eller valgfri international sambeskatning må forveksles med CFC-beskatning (tidligere benævnt tvungen sambeskatning), jf. for selskaber mv. SEL (selskabsskatteloven) § 32. Reglerne herom er beskrevet i LV afsnit S.D.5 CFC-beskatning af selskaber, fonde, personer dødsboer samt kapitalfondspartnere, hvortil der henvises.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.