Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.D.4.3.2.2.3 Praksis i anmodninger om omlægning af administrationsselskabets indkomstår

Nedenfor er praksis i sager om omlægning af administrationsselskabets indkomstår beskrevet. SEL (selskabsskatteloven) § 10, stk. 5 beskriver omlægningen i en række hovedsituationer. Denne inddeling er brugt ved gennemgangen af praksis nedenfor.

S.D.4.3.2.2.3.1 Begge selskaber befinder sig i samme indkomstår - SEL (selskabsskatteloven) § 10, stk. 5, 2. pkt.

Fælles for sagerne i denne situation er, at administrationsselskab og datterselskab har påbegyndt samme indkomstår på det tidspunkt, hvor henholdvis koncernforbindelsen etableres eller selskaberne indtræder i sambeskatningsreglerne. SEL (selskabsskatteloven) § 10, stk. 5, 2. pkt. foreskriver, at datterselskabet skal omlægge sit indkomstår til udløb samtidig med administrationsselskabets indkomstår. I den omvendte situation, hvor administrationsselskabet omlægger sit indkomstår, omlægger administrationsselskabet sit indkomstår til udløb samtidig med datterselskabets indkomstår.

I SKM2006.778.SR befandt begge selskaber sig ved koncernforbindelsens etablering i indkomståret 2006. Sagen omhandler en omlægning som følge af etablering af koncernforbindelse.

Administrationsselskabets sambeskatningsperiode starter tidligere end datterselskabets, da administrationsselskabet går ind i sambeskatningen fra starten af indkomståret, som er indkomstårets skæringsdato for administrationsselskabet, mens datterselskabet først bliver omfattet af sambeskatningen fra koncernforbindelsens etablering. Administrationsselskabets sambeskatningsperiode starter således, inden koncernforbindelsen er etableret. Der bliver derfor en "skrå bagkant" - mod venstre.

Visning af billede: Karen - tegning

Administrationsselskabets indkomstår 2006 blev forkortet til udløb samtidig med datterselskabets indkomstår.

Datterselskabets indkomstår forblev uændret.

Der skal laves særskilt indkomstopgørelse i datterselskabet for perioden fra begyndelsen af indkomståret 2006 til tidspunktet for koncernforbindelsens etablering.

I SKM2006.779.SR skulle de to selskaber i koncernen sambeskattes fra og med det indkomstår, der påbegyndtes 15. december 2004 eller senere som følge af § 15, stk. 3 i lov nr. 426 af 6/6 2005. For begge selskabers vedkommende skulle sambeskatningen derfor træde i kraft fra og med indkomståret 2006. Sagen omhandler en omlægning som følge af vedtagelsen af de nye sambeskatningsregler.

Administrationsselskabets sambeskatningsperiode starter tidligere end datterselskabets, da administrationsselskabet påbegynder indkomståret 2006 tidligere end datterselskabet. Administrationsselskabets indkomstår starter 1/7, mens datterselskabets først starter 1/10. Der bliver derfor en "skrå bagkant" - mod venstre.

Visning af billede: SKM_2006_779_SR

Administrationsselskabets indkomstår blev forlænget til udløb samtidig med datterselskabets indkomstår.

Datterselskabets indkomstår forblev uændret.

Der skal ikke laves særskilt indkomstopgørelse i datterselskabet.

I SKM2006.781.SR har administrationsselskabet indkomstår i perioden 1. juni til 31. maj. Indkomståret 2006 udgøres således af perioden 1. juni 2005 til 31. maj 2006.

Datterselskabet har indkomstår i perioden 1. maj til 30. april. Indkomståret 2006 udgøres således af perioden 1. maj 2005 til 30. april 2006.

Der er ansøgt om omlægning af indkomstår for administrationsselskabet, så det følger datterselskabets indkomstår.

Datterselskabets sambeskatningsperiode starter tidligere end administrationsselskabets, da datterselskabets indkomstår starter 1/5, mens administrationsselskabets indkomstår først starter 1/6. Der bliver derfor en "skrå bagkant" - mod højre.

Visning af billede: SKM_2006_781_SR

Der skal ikke laves særskilt indkomstopgørelse i datterselskabet. Administrationsselskabets indkomstår 2006 kommer til at omfatte perioden fra 1. juni 2005 til 30. april 2006 (omlægningsåret).

Datterselskabets indkomstår 2006 er uændret, og løber således fortsat fra 1. maj 2005 til 30. april 2006.

Administrationsselskabets indkomstår forkortes, så det udløber samtidig med datterselskabets.

Ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten for 2006 medregnes indkomsten i administrationsselskabet fra 1. juni 2005 til 30. april 2006. Ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten for 2006 medregnes indkomsten i datterselskabet for perioden 1.maj 2005 til 30. april 2006. Fra og med indkomståret 2007 vil begge selskaber have indkomstår fra 1. maj til 30. april.

I SKM2006.782.SR er der ansøgt om omlægning af administrationsselskabets indkomstår for indkomståret 2006. Administrationsselskabets indkomstår følger i nærværende sag kalenderåret.

Datterselskabets indkomstår løber fra 1. oktober 2004 til 30. september 2005. Første indkomstår der påbegyndes efter 15. december 2004 er således indkomståret 2006. Herved indtræder sambeskatningen for indkomståret 2006.

Der er ansøgt om omlægning af administrationsselskabets indkomstår, således at omlægningen sker i indkomståret 2006. Administrationsselskabet skal følge datterselskabets indkomstår, (1/10 til 30/9). Omlægningen foretages ved, at administrationsselskabet i 2006 afkorter indkomståret således at det udløber 30. september 2006 ligesom datterselskabets.

Sambeskatningsperioden for indkomståret 2006 bliver for datterselskabet 1. oktober 2005 til 30. september 2006 og for moderselskabet bliver sambeskatningsperioden 1. januar 2006 til 30. september 2006.

Datterselskabets sambeskatningsperiode starter tidligere end administrationsselskabets, da datterselskabets indkomstår 2006 er bagudforskudt. Der bliver derfor en "skrå bagkant" - mod højre.

Visning af billede: SKM_2006_782_SR

Der skal ikke laves særskilt indkomstopgørelse i datterselskabet.

I SKM2007.4.SR var der ansøgt om omlæggelse af administrationsselskabets indkomstår. Administrationsselskabets indkomstår var 1. maj - 30. april. Datterselskabet har indkomstår 1. januar - 31. december.

Indkomståret 2005 (1. maj 2004 - 30. april 2005) for administrationsselskabet er påbegyndt inden den 15. december 2004. Sambeskatningen påbegyndes dermed først fra indkomståret 2006. Administrationsselskabets sambeskatningsperiode starter tidligere end datterselskabets, da administrationsselskabet påbegynder indkomståret 2006 tidligere (1. maj 2005) end datterselskabet. Der bliver derfor en "skrå bagkant - mod venstre".

Visning af billede: SKM_2007_4_SR

Skatterådet bekræftede, at administrationsselskabet kan omlægge sit indkomstår 2006 til perioden 1. maj 2005 til 31. december 2006 (omlæggelsesåret). Herefter følger administrationsselskabets indkomstår kalenderåret.

S.D.4.3.2.2.3.2 Administrationsselskabet har påbegyndt indkomstår, der endnu ikke er påbegyndt af datterselskabet - SEL (selskabsskatteloven) § 10, stk. 5, 3. pkt.

SEL (selskabsskatteloven) § 10, stk. 5, 3. pkt., omhandler den situation, hvor et administrationsselskab ved etableringen af koncernforbindelsen med et andet selskab har påbegyndt et indkomstår, som ikke er påbegyndt af det pågældende selskab. I denne situation anses det pågældende selskabs indkomstår for at være udløbet på tidspunktet for etableringen af koncernforbindelsen.

Reglen beskriver, hvordan omlægningen skal ske, hvis et datterselskab omlægger sit indkomstår til at følge administrationsselskabets indkomstår i den beskrevne situation.

Skatterådet har i to afgørelser taget stilling til, i hvilket omfang reglen skal anvendes, når det i stedet er administrationsselskabet, der ønsker at omlægge sit indkomstår til at følge datterselskabets indkomstår:

I SKM2007.134.SR havde administrationsselskabet ved koncernforbindelsens etablering påbegyndt indkomståret 2007, mens datterselskabet stadig befandt sig i indkomståret 2006. Datterselskabets indkomstår 2006 anses for udløbet ved etableringen af koncernforbindelsen. Administrationsselskabets indkomstår 2007 forlænges til udløb samtidig med datterselskabets indkomstår 2007.

SKAT har kommenteret afgørelsen, hvoraf følgende fremgår; Da sambeskatningen forudsætter, at de omfattede selskaber har samme indkomstår, er det også nødvendigt at ændre B's indkomstår 2006. Hjemlen hertil fremgår af selskabsskattelovens § 10, stk. 5, 3. pkt.

Det følger af selskabsskattelovens § 10, stk. 5, 3. pkt., at hvis et selskab ved etableringen af koncernforbindelsen har et indkomstår, som afviger fra administrationsselskabets indkomstår, omlægges selskabets indkomstår efter reglerne i stk. 1-4, så det udløber samtidig med administrationsselskabets indkomstår. Da administrationsselskabet ved etableringen af koncernforbindelsen den 27. juni 2006 har påbegyndt et indkomstår (2007), der endnu ikke er påbegyndt af datterselskabet B, anses datterselskabets indkomstår (2006) for udløbet ved etableringen af koncernforbindelsen den 27. juni 2006. Det vil sige, at B's indkomstår 2007 kommer til at omfatte perioden 27. juni 2006 - 31. december 2007. Administrationsselskabets indkomstår 2007 forlænges, så det udgør perioden 1. maj 2006 - 31. december 2007. Fra og med indkomståret 2008 følger indkomståret kalenderåret i begge selskaber.

Visning af billede: SKM_2007_134_SR

Datterselskabets indkomstår undgår altså ikke at blive berørt af omlægningen, selvom det er administrationsselskabets indkomstår, der ønskes omlagt. Datterselskabet må afkorte indkomståret 2006.

I SKM2006.777.SR blev de to datterselskaber omfattet af de nye sambeskatningsregler fra den 1. januar 2005 (indkomstår 2005), mens administrationsselskabet først blev omfattet af de nye sambeskatningsregler fra den 1. juli 2005 (indkomstår 2006). Administrationsselskabet skulle forlænge sit indkomstår 2006, så det udgjorde perioden 1. juli 2005 - 31. december 2006, og dermed udløber samtidig med døtrenes.

Datterselskaberne blev først sambeskattet med administrationsselskabet fra og med den 1. januar 2006, mens de to datterselskaber blev sambeskattet i indkomståret 2005.

Administrationsselskabets sambeskatningsperiode starter tidligere end datterselskabernes, da administrationsselskabet har bagudforskudt indkomstår. Der bliver derfor en "skrå bagkant" - mod venstre.

Visning af billede: SKM_2006_777_SR

Der skal ikke laves særskilt indkomstopgørelse i datterselskaberne.

Skatterådet har i denne sag ikke anvendt reglen i § 10, stk. 5, 3. pkt., hvilket ville have medført, at datterselskabet skulle afkorte sit indkomstår 2005 til udløb 30. juni 2005. Når Skatterådet i denne situation ikke anvender 3. pkt., skyldes det, at indtræden i sambeskatningen ikke sker i forbindelse med etablering af koncernforbindelse, men i forbindelse med indtræden i sambeskatningsreglerne. Omlægningen finder i denne situation sted på samme måde som i situationer, hvor datterselskabet har påbegyndt et indkomstår, som endnu ikke er påbegyndt af administrationsselskabet. Se S.D.4.3.2.2.3.3

S.D.4.3.2.2.3.3 Datterselskabet har påbegyndt et indkomstår, som endnu ikke er påbegyndt af administrationsselskabet

Hvis datterselskabet ved koncernforbindelsens etablering har påbegyndt et indkomstår, der endnu ikke er påbegyndt af administrationsselskabet, er situationen ikke direkte reguleret i SEL (selskabsskatteloven) § 10, stk. 5. Situationen er for den omvendte situation, hvor datterselskabet omlægger sit indkomstår, beskrevet i eksempel 2 i bemærkningerne til L121 2004/05.

I SKM2006.774.SR havde datterselskabet påbegyndt et indkomstår (2006), som endnu ikke var påbegyndt af administrationsselskabet ved koncernforbindelsens etablering. Administrationsselskabet omlægger sit indkomstår, så det udløber samtidig med datterselskabets indkomstår.

Ved etableringen af koncernforbindelsen den 31. august 2005 var indkomståret 2005 afsluttet for datterselskabet, hvis indkomstår er 1. maj - 30. april. Indkomsten i datterselskabet skal for indkomståret 2005 selvangives efter de almindelige regler, og etableringen af koncernforbindelsen mellem administrationsselskabet og datterselskabet får først virkning for indkomståret 2006. Der bliver således ikke ændret ved indkomståret 2005 for nogen af selskaberne.

Datterselskabets indkomstår 2006 er uændret, og løber således fortsat fra 1. maj 2005 til 30. april 2006.

Administrationsselskabets indkomstår 2006 forkortes, så det udløber samtidig med datterselskabets. Administrationsselskabets indkomstår 2006 omfatter herefter perioden fra 1. januar 2006 til 30. april 2006 (omlægningsåret).

Visning af billede: SKM_2006 774_SR

Datterselskabets sambeskatningsperiode starter tidligere end administrationsselskabets, da datterselskabets sambeskatningsperiode starter på tidspunktet for etablering af koncernforbindelse (aktiekøb 31/8-05) inde i indkomståret 2006. Der bliver derfor en "skrå bagkant" - mod højre.

Der skal laves særskilt indkomstopgørelse i datterselskabet for perioden fra indkomståret begynder til koncernforbindelsen etableres.

Ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten for 2006 medregnes indkomsten i administrationsselskabet fra 1. januar 2006 til 30. april 2006. Dette selskabs indkomst i perioden fra 31. august 2005 til 31. december 2005 indgår ikke i sambeskatningen.

Ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten for 2006 medregnes indkomsten i datterselskabet for perioden 31. august 2005 til 30. april 2006. Indkomsten i datterselskabet for perioden 1. maj 2005 til 31. august 2005 selvangives særskilt af datterselskabet (særskilt indkomstopgørelse), da denne del af indkomståret 2006 ikke er omfattet af sambeskatningen.

Fra og med indkomståret 2007 vil begge selskaber have indkomstår fra 1. maj til 30. april.

I SKM2006.775.SR påbegyndte datterselskabet et indkomstår (2006), der endnu ikke var påbegyndt af administrationsselskabet, da selskaberne indtrådte i de nye sambeskatningsregler.

Datterselskabets indkomstår 2005 er påbegyndt den 1. juli 2004, det vil sige inden den 15. december 2004. Sambeskatningen kan derfor først finde sted fra og med indkomståret 2006, som påbegyndes den 1. juli 2005 og afsluttes den 30. juni 2006.

Sambeskatningen får først virkning for indkomståret 2006 for administrationsselskabet. Indkomståret 2006 løber fra 1. januar til 31. december 2006.

Administrationsselskabet omlægger sit indkomstår 2006, så det udløber samtidig med datterselskabets indkomstår. Administrationsselskabets indkomstår 2006 forkortes som følge af omlægningen, således at det kommer til at løbe fra 1. januar 2006 til 30. juni 2006. Den 1. juli 2006 påbegynder begge selskaber indkomståret 2007.

Visning af billede: SKM_2006 775_SR

Datterselskabets sambeskatningsperiode starter tidligere end administrationsselskabets, da datterselskabets indkomstår 2006 er bagudforskudt. Der bliver derfor en "skrå bagkant" - mod højre.

Der skal ikke laves særskilt indkomstopgørelse i datterselskabet.

I SKM2006.780.SR var administrationsselskabet stiftet 21. juni 2005 efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse med virkning pr. 1. januar 2005. Selskabet har kalenderåret som indkomstår. Indkomståret 2005 løber således fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2005.

Datterselskaberne har indkomstår fra den 1. juli til den 30. juni. Datterselskabernes indkomstår 2005 løber derfor fra den 1. juli 2004 til den 30. juni 2005. Datterselskabernes indkomstår er uændret (der er to datterselskaber med samme indkomstår).

Ved etableringen af koncernforbindelsen den 1. juli 2005 var indkomståret 2005 afsluttet for de to datterselskaber. Derfor skal indkomsten i datterselskaberne for indkomståret 2005 selvangives efter de almindelige regler, og etableringen af koncernforbindelsen mellem administrationsselskabet og de to datterselskaber får først virkning for indkomståret 2006.

Da der er ansøgt om omlægning af indkomstår for administrationsselskabet, så det følger de to datterselskabers indkomstår, skal administrationsselskabets indkomstår 2006 omfatte perioden fra 1. januar 2006 til 30. juni 2006 (omlægningsåret). Administrationsselskabets indkomstår forkortes, så det udløber samtidig med datterselskabernes.

Indkomstår 2006 for de to datterselskaber er ligeledes uændret, og løber således fortsat fra 1. juli 2005 til 30. juni 2006.

Datterselskabernes sambeskatningsperiode starter tidligere end administrationsselskabets, da datterselskabernes indkomstår 2006 er bagudforskudt. Der bliver derfor en "skrå bagkant" - mod højre.

Visning af billede: SKM_2006_780_SR_ny

Der skal ikke laves særskilt indkomstopgørelse i datterselskaberne.

Ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten for 2006 medregnes indkomsten i administrationsselskabet fra 1. januar 2006 til 30. juni 2006.

Ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten for 2006 medregnes indkomsten i de to datterselskaber for perioden 1. juli 2005 til 30. juni 2006.

Fra og med indkomståret 2007 vil alle tre selskaber have indkomstår fra 1. juli til 30. juni.

S.D.4.3.2.2.3.4 Nystiftet selskab etablerer koncernforbindelse med andet selskab i sit første indkomstår, og dette indkomstår er endnu ikke påbegyndt af det andet selskab - SEL (selskabsskatteloven) § 10, stk. 5, 4. pkt.

SEL (selskabsskatteloven) § 10, stk. 5, 4. pkt., omhandler den situation, hvor et nystiftet selskab etablerer koncernforbindelse med et andet selskab i sit første indkomstår, og dette indkomstår endnu ikke er påbegyndt af det andet selskab.

Reglen i SEL (selskabsskatteloven) § 10, stk. 5, 4. pkt., finder anvendelse uanset, om det er administrationsselskabet eller datterselskabet, der er nystiftet.

Reglen beskriver, hvornår sambeskatningen indtræder, hvis et datterselskab omlægger sit indkomstår til at følge administrationsselskabets indkomstår i den beskrevne situation, se S.D.4.1.1.4 Samme indkomstår mv..

Skatterådet har også fulgt reglen i SEL (selskabsskatteloven) § 10, stk. 5, 4. pkt., i en situation, hvor administrationsselskabet i stedet ønskede at omlægge sit indkomstår, så det kom til at følge datterselskabets indkomstår:

I SKM2006.776.SR havde administrationsselskabet indkomstår 1. januar - 31. december. Den 1. oktober 2005 etablerede administrationsselskabet koncernforbindelse med et nystiftet datterselskab, der havde indkomstår 1. oktober - 30. september. Administrationsselskabet fik tilladelse til at omlægge sit indkomstår til at følge datterselskabets indkomstår.

I SKATs kommentar til afgørelsen beskrives omlægningsperioden. I overensstemmelse med selskabsskattelovens § 10, stk. 5, 4. pkt., indtræder sambeskatningen først fra det nystiftede selskabs første indkomstår, dvs. indkomståret 2006. I stedet for at forlænge datterselskabets indkomstår 2006, som ville ske, hvis der var sket omlægning af datterselskabets indkomstår, forkortes administrationsselskabets indkomstår 2006.

Da sambeskatningen først indtræder med virkning fra datterselskabets første indkomstår, indkomståret 2006, skal administrationsselskabet i denne situation selvangive sin indkomst for indkomståret 2005 på sædvanlig vis. Omlægningsperioden er 1. januar 2006 - 30. september 2006. Sambeskatningsindkomsten for 2006 vil herefter omfatte indkomsten i administrationsselskabet i perioden 1. januar 2006 - 30. september 2006 og indkomsten i datterselskabet i perioden 1. oktober 2005 - 30. september 2006.

Datterselskabets sambeskatningsperiode starter tidligere end administrationsselskabets, da datterselskabets indkomstår 2006 begynder på stiftelsestidspunktet, 1/10-05, mens administrationsselskabets indkomstår 2006 starter 1/1. Der bliver derfor en "skrå bagkant" - mod højre.

Der skal ikke laves særskilt indkomstopgørelse i datterselskabet.

Fra og med indkomståret 2007 vil begge selskaber have indkomstår 1. oktober - 30. september.

Visning af billede: SKM_2006_776_SR

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.