Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.F.3.1 Certifikatudstedende investeringsforeninger

De certifikatudstedende investeringsforeninger opdeles i udloddende og akkumulerende investeringsforeninger. Denne opdeling har betydning for såvel investeringsforeningens skattepligt som for beskatningen af det udbytte medlemmerne modtager fra foreningen.

Investeringsforeningers skattemæssige klassifikation fremgår af SKAT's hjemmeside i internettet - se www.skat.dk - Rådgiver - Juridiske vejledninger - Årets skattemæssige klassifikation og afkast fra investeringsforeninger 2007 indberetningen 2008 (der også indeholder oplysninger vedrørende udlodnings- og indkomståret 2008).

Afdelinger

Investeringsforeninger er typisk opdelt i adskilte afdelinger med hver sin formue. Når dette er tilfældet, behandles hver afdeling skattemæssigt som en selvstændig forening.

En investeringsforening er akkumulerende, såfremt foreningen ikke opfylder betingelserne for at være udloddende, se afsnit S.A.1.8.1 Certifikatudstedende - udloddende, og heller ikke er omfattet af reglerne i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19 om investeringsselskaber, se afsnit S.A.1.8.3 Investeringsselskaber.

Disse investeringsforeninger er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1 stk. 1 nr. 5 a.

Udbytte fra en akkumulerende investeringsforening beskattes hos personer som kapitalindkomst, jf. PSL (personskatteloven) § 4 stk. 1 nr. 4 og § 4 a stk. 1 nr. 1.

Definition af udloddende forening

LL (ligningsloven) § 16 C, stk. 1 definerer udloddende investeringsforeninger. Om definitionen af udloddende investeringsforeninger samt om minimumsudlodningens bestanddele, se afsnit S.A.1.8.1.1 Minimumsudlodningen.

Definition af aktiebaseret udloddende investeringsforening

For de udloddende investeringsforeninger sondres mellem aktiebaserede og øvrige udloddende foreninger. Aktiebaserede foreninger defineres i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 21, stk. 3-6, se også afsnit S.G.12 Investeringsbeviser i udloddende investeringsforeninger - ABL §§ 21-22. Der foretages endnu en sondring i forbindelse med udloddende foreninger. Det drejer sig om de særlige obligationsbaserede foreninger. Se mere om disse nedenfor om indeholdelse af udbytteskat.

Beskatning af udbytte fra aktiebaseret udloddende investeringsforening

Personer

For personer medregnes udbyttet enten til aktieindkomsten, til kapitalindkomsten, til den personlige indkomst, eller er skattefrit, jf. nedenfor.

ABL (aktieavancebeskatningsloven) §

Dog beskattes udbyttet fra en forening som kapitalindkomst, hvis beviset er omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19, jf. PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 4 og PSL (personskatteloven) § 4 a stk. 2.

ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 17

Er investeringsbeviset omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 17 om næring, beskattes udbyttet som personlig indkomst, jf. PSL (personskatteloven) § 4, stk. 5 uanset beviset skulle være omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19.

Selskaber

Ifølge SEL (selskabsskatteloven) § 13, stk. 3, skal selskaber ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregne 66 pct. af udbyttebeløbet fra akkumulerende investeringsforeninger (omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 5 a), når aktierne i det udbyttegivende selskab ikke er omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) §§ 17 eller 19 eller LL (ligningsloven) § 16 C, stk. 15. Er beviset omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) §§ 17 eller 19 eller LL (ligningsloven) § 16 C, stk. 15 medregnes det fulde udbyttebeløb. For ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19-beviserne kan der under visse betingelser ske nedsættelse efter SEL (selskabsskatteloven) § 17, stk. 3, såfremt investeringsforeningen er eller har været hjemmehørende i udlandet. Se afsnit S.C.1.2.4.5 Udbytte fra udloddende investeringsforeninger. for selskabers skattepligt af udbytte fra investeringsforeninger, samt afsnit S.E.2.2 Eftergivelse af skat, der opkræves af udbytte fra udlandet, SEL § 17, stk.2 og 3.. vedrørende udbytte fra udlandet.

Udbytte fra udloddende investeringsforeninger der ikke er aktiebaserede

Udbytte fra udloddende investeringsforeninger medregnes til den skattepligtige indkomst efter LL (ligningsloven) § 16 A, stk. 1. Til udbytte henregnes også den del af minimumsudlodningen efter LL (ligningsloven) § 16 C, der ikke udloddes.

Udlodninger fra en delvis kapitalnedsættelse i en investeringsforening er ligeledes omfattet af LL (ligningsloven) § 16 A, se hertil SKM2002.165.LSR.

Baggrunden for reglerne er, at medlemmet af foreningen så vidt muligt beskattes af udlodninger fra foreningen, som om medlemmet havde foretaget investeringen selv. Det tilstræbes eksempelvis, at afkast, der ville have været skattefrit ved en direkte investering, også er skattefrit som udlodning fra foreningen. I overensstemmelse hermed er den skattemæssige behandling af udlodninger fra udloddende investeringsforeninger afhængig af den investering, som danner baggrund for udlodningen.

Udloddende investeringsforeninger opgør via minimumsudlodningen de indtægter og avancer, der ville være skattepligtige for personer ved direkte investering. Foreningerne kan ligeledes i vidt omfang foretage fradrag i udlodningen for de tab, der ville være fradragsberettigede hos personer ved direkte investering, jf. LL (ligningsloven) § 16 C. På denne måde tilstræbes det, at medlemmet beskattes som var investeringen foretaget direkte, samt at beskatningen sker med det fulde beløb (der sker ikke geninvestering af afkastet uden fornyet indskud i foreningen af beskattede midler). Endelig kommer beskatningen til at foregå i samme periode, som afkastet optjenes. Se om minimumsudlodningens indhold afsnit S.A.1.8.1.1 Minimumsudlodningen.

Personer

LL (ligningsloven) § 16 A, stk. 5-7, PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 4 og 18, samt PSL (personskatteloven) § 4 a, stk. 1, nr. 3 og det nu ophævede stk. 4 indeholder reglerne for beskatning af udlodninger fra udloddende investeringsforeninger hos personer uden for næring, jf. nærmere nedenfor. PSL (personskatteloven) § 4 a stk. 4 er ophævet ved § 11 nr. 2 i lov nr. 335 af 7. maj 2008. Ophævelsen har virkning for udlodninger og udbetalinger, der er foretaget den 1. april 2008 eller senere, jf. samme lovs § 15 stk. 8. Reglerne sikrer en opdeling af udlodningerne i en skattefri del, en aktieindkomstbeskattet del og en kapitalindkomstbeskattet del. Opdelingen er foretaget efter transparensprincippet, jf. ovenfor. PSL (personskatteloven) § 4 a, stk. 1, nr. 3 fastlægger hvilken del af den skattepligtige udlodning, der skal medregnes som aktieindkomst og dermed også hvilken del, der medregnes som kapitalindkomst. Opgørelsen tager sit udgangspunkt i den del af udlodningerne, der er skattepligtig efter LL (ligningsloven) § 16 A. Det vil for næringsskattepligtige efter KGL (kursgevinstloven) § 13 sige hele udlodningen (se nedenfor), mens en vis del af udlodningen for øvrige personer er skattefri, jf. LL (ligningsloven) § 16 A, stk. 4-7.

Den skattefri del af udlodningen

LL (ligningsloven) § 16 A, stk. 6 og 7 fastsætter den skattefri del af udlodningen. Bestemmelsen indeholder regler om beregning af et maksimumsbeløb for den skattefri del af udlodningen. Dette maksimum udgøres af det mindste af de 2 beløb, som beregnes efter henholdsvis LL (ligningsloven) § 16 A, stk. 6 og 7. Efter LL (ligningsloven) § 16 A, stk. 6 opgøres den skattefri del som hele udlodningen fratrukket den del af minimumsudlodningen, som består af indtægter, der hos personer ved en direkte investering ville blive beskattet som kapitalindkomst eller som aktieindkomst. Dvs. hvis foreningen kun udlodder beløb omfattet af minimumsudlodningen, udgøres beløbet (opgjort efter stk. 6) kun af gevinst på blåstemplede obligationer. Udlodder foreningen mere end minimumsudlodningen udgøres beløbet (efter stk. 6) af gevinst på blåstemplede obligationer og disse frivillige udlodninger. Efter LL (ligningsloven) § 16 A, stk. 7 opgøres den skattefri del af udlodningen som den del af udlodningen, der stammer fra årets nettogevinster på blåstemplede obligationer minus visse administrationsudgifter, jf. LL (ligningsloven) § 16 A stk. 7 og § 16 C stk. 4 og stk. 5 nr. 4. LL (ligningsloven) § 16 A, stk. 7 har derfor alene betydning, hvis investeringsforeningen udlodder mere end minimumsudlodningen. Den skattefri del af udlodningen kan altså maksimalt andrage foreningens gevinster på blåstemplede obligationer.

Aktie- og kapitalindkomst

For personer udenfor næring (jf. KGL (kursgevinstloven) § 13) tager PSL (personskatteloven) § 4 a, stk. 1, nr. 3 derfor udgangspunkt i minimumsudlodningen fraregnet gevinst og tab på blåstemplede obligationer (minimumsudlodningens nr. 10 i LL (ligningsloven) § 16 C stk. 3). Gevinst og tab på sådanne ville være skatteopgørelsen uvedkommende, såfremt de var opnået ved direkte investering for personen (transparensprincip). Herfra fratrækkes gevinster, der indgår i minimumsudlodningens nr. 1-5 samt 7-8. Tilbage er altså beløb, der medregnes efter minimumsudlodningens nr. 6 (gevinst fratrukket tab ved afståelse af aktier, som investeringsforeningen har ejet i mindre end 3 år) + nr. 9 (aktieudbytte), samt beløb som foreningen vælger at udlodde, selvom disse ikke er omfattet af minimumsudlodningen (frivillige udlodninger). Udlodninger, der hidrører fra gevinst ved afståelse af aktier, som investeringsforeningen har ejet i 3 år eller mere, er ikke omfattet af minimumsudlodningen og er dermed frivillige udlodninger. Disse udlodninger bliver således også beskattet som aktieindkomst.

Maksimeringsreglen i PSL (personskatteloven) § 4a

PSL (personskatteloven) § 4 a stk. 4 indeholdt tidligere en maksimeringsregel. PSL (personskatteloven) § 4 a stk. 4 er imidlertid ophævet med virkning for udlodninger og udbetalinger, der er foretaget den 1. april 2008 eller senere, jf. § 11 nr. 2 og § 15 stk. 8 i lov nr. 335 af 7. maj 2008.

Efter de tidligere regler skulle medlemmet som udgangspunkt medregne beløbet efter PSL (personskatteloven) § 4 a, stk. 1, nr. 3 som aktieindkomst. PSL (personskatteloven) § 4 a, stk. 4 medførte dog, at aktieindkomsten maksimalt kunne udgøres af medlemmets andel af foreningens indtægt fra LL (ligningsloven) § 16 C, stk. 3, nr. 9 (aktieudbytte), forhøjet eller nedsat med foreningens nettogevinst eller -tab ved afståelse af aktier, nedsat med beløb, opgjort efter LL (ligningsloven) § 16 C stk. 5 nr. 2 og 3 (visse administrationsudgifter), og forhøjet med udbytte af § 19-aktier, hvis foreningen ikke vidste eller burde vide, at der var tale om § 19-aktier. Det var dermed det mindste af de to beløb opgjort efter henholdsvis PSL (personskatteloven) § 4 a, stk. 1 nr. 3 og PSL (personskatteloven) § 4 a, stk. 4, der medregnedes til aktieindkomsten. Dette medførte, at såfremt foreningen foretog udlodninger, udover hvad minimumsudlodningen foreskrev, medregnedes kun den del, der stammede fra de nævnte indtægter til aktieindkomsten. Øvrige frivillige udlodninger beskattedes som kapitalindkomst, jf. PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 4. Dette svarede til, hvad en person havde kunnet medregne til aktieindkomsten, hvis investeringen var foretaget direkte.

Reguleringer efter LL (ligningsloven) § 16 C, stk. 4-6

I gennemgangen ovenfor er der - for overblikkets skyld - ikke nævnt reguleringer af minimumsudlodningens forskellige beløb efter LL (ligningsloven) § 16 C, stk. 4-6. Disse stykker rummer regler for fradrag i minimumsudlodningen. Stk. 4 vedrører bestemte typer tab på fordringer i fremmed valuta, investeringsforeningsbeviser i foreninger omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 22, stk. 3 (obligationsbaserede foreninger, der alene investerer i fordringer i fremmed valuta, jf. dog afsnit S.G.12.2 Udloddende investeringsforeninger, der ikke er aktiebaserede - ABL § 22), samt aktier omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19. Stk. 4 nævner derudover, i hvilke dele af udlodningen disse tab kan fradrages. Stk. 5 handler om fradrag for foreningens administrationsomkostninger, samt i hvilke dele af udlodningen disse kan fradrages. Stk. 6 vedrører fremførsel af et eventuelt negativt beløb opgjort efter stk. 3-4. Se for en uddybning S.A.1.8.1.1 Minimumsudlodningen.

ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 17

Er beviset omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 17 beskattes hele udlodningen som personlig indkomst, jf. PSL (personskatteloven) § 4, stk. 5, selvom beviset også kunne være omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19.

Næringsdrivende efter KGL (kursgevinstloven) § 13

For næringsdrivende efter KGL (kursgevinstloven) § 13 opgøres aktie- og kapitalindkomst på samme måde som for øvrige personer. Dog er det hele minimumsudlodningen - inkl. LL (ligningsloven) § 16 C, stk. 3, nr. 10 (gevinst på blåstemplede fordringer) - der indgår i fordelingen mellem de to indkomstarter, jf. LL (ligningsloven) § 16 A stk. 5. Dette medfører, at også gevinst fra blåstemplede obligationer, der udloddes gennem en investeringsforening beskattes som kapitalindkomst for denne personkreds. Var investeringen foretaget direkte var disse gevinster beskattet som personlig indkomst. Der er altså her et brud på transparensprincippet.

Brud på transparensprincip

Udgangspunktet er beskatning efter transparensprincippet. Dette fraviges dog på enkelte punkter. For det første er det ejertiden for investeringsforeningsbeviset, der er afgørende for, om dette er ejet i 3 år eller mere. Transparensprincippet er ikke i sig selv en beskatnings- eller fradragshjemmel, men blot et underliggende udgangspunkt for beskatning af udbytte. Der kan derfor heller ikke med hjemmel i transparensprincippet modregnes kildeartsbegrænsede tab på aktier i udlodninger fra foreningen, selvom disse måtte stamme fra gevinst på tilsvarende aktier. Selvom en person, der personligt havde foretaget investering i begge aktieposter, ville have kunnet modregne tab på den ene post i gevinst på den anden, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 14, er det ikke muligt at modregne et personligt tab i udlodning af foreningens gevinst. Se hertil SKM2002.151.LR.

Også på andre punkter vil transparensprincippet kunne blive brudt.

Selskaber, foreninger og fonde

Transparensprincippet er også udslagsgivende for selskabers, foreningers og fondes skattepligt af udlodninger fra udloddende investeringsforeninger. Samspillet mellem LL (ligningsloven) § 16 C og henholdsvis SEL (selskabsskatteloven) § 13, stk. 4-6 og FBL (fondsbeskatningsloven) § 10 betyder eksempelvis, at selskaber bliver skattefri af udlodninger, der hidrører fra avancer på aktier ejet i 3 år eller mere. Se afsnit S.C.1.2.4.5 Udbytte fra udloddende investeringsforeninger. for en nærmere gennemgang af reglerne i selskabsbeskatningsloven og afsnit S.H.12.3 Udlodninger fra udloddende investeringsforeninger for reglerne i fondsbeskatningsloven.

Se endvidere SKM2002.165.LSR vedrørende begrænsningen for anvendelsen af transparensprincippet i et tilfælde hvor en investeringsforening udelukkende investerede i obligationer.

Indeholdelse af udbytteskat

Udloddende investeringsforeninger, jf. LL (ligningsloven) § 16 C, stk. 1, skal mindst indeholde udbytteskat i minimumsudlodningen som nævnt i LL (ligningsloven) § 16 C, stk. 2 eller 15, jf. KSL (kildeskatteloven) § 65, stk. 3, 2. pkt.

Obligationsbaserede udloddende investeringsforeninger, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 22, stk. 2, er undtaget fra pligten til at indeholde udbytteskat, jf. KSL (kildeskatteloven) § 65, stk. 3, 3. pkt.

Vedrørende udlodning til investeringsselskaber, se afsnit S.F.3.2 Investeringsselskaber.

Skatterådet har i et bindende svar (SKM2008.243.SR) bekræftet, at en bevisudstedende og udloddende investeringsforening, der har skiftet status fra en blandet afdeling til en udloddende obligationsafdeling, ikke længere skal indeholde udbytteskat ved udbetaling af udbytte.

Obligationsbaseret investeringsforening

En udloddende investeringsforening anses for obligationsbaseret, hvis den opfylder kravene i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 22, stk. 2. Efter denne bestemmelse må obligationsbaserede foreninger udelukkende anbringe midler i fordringer omfattet af kursgevinstloven og evt. aktier i egne administrationsselskaber, foreningens administrationsbygninger og finansielle kontrakter omfattet af KGL (kursgevinstloven) kap. 6. Undtagelsen for pligten til at indeholde udbytteskat gennemførtes, fordi en direkte investering i den type aktiver en obligationsbaseret investeringsforening kan investere i, ikke som direkte investering ville medføre indeholdelse af udbytteskat.

Kontoførende forening

I visse tilfælde skal en kontoførende forening også indeholde udbytteskat, jf. KSL (kildeskatteloven) § 65, stk. 3. Efter denne bestemmelse skal en kontoførende investeringsforening indeholde udbytteskat, hvis den erhverver udbytte, som der ikke er indeholdt udbytteskat i efter bestemmelsen i stk. 4. Denne bestemmelse bemyndiger skatteministeren til at fastsætte regler om, at der ikke skal indeholdes udbytteskat i udbytter, der ikke skal medregnes ved modtagerens skattepligtige indkomst.

Nye regler fra 2010

>Bemærk, at reglerne er justeret ved §§ 12 og 14 i lov nr. 525 af 12. juni 2009. Blandt andet er reglen om, at selskaber kun skal medregne 66 pct. af udbyttebeløb, ophævet. Ændringerne har virkning fra og med indkomståret 2010 eller fra og med den 1. januar 2010. De nye regler beskrives i LV 2010-1.<

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.