Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.C.1.2.4.5 Udbytte fra udloddende investeringsforeninger

SEL (selskabsskatteloven) § 13, stk. 4-7 SEL (selskabsskatteloven) § 13, stk. 4-7, indeholder reglerne om beskatning hos selskaber af udbytter, herunder udlodninger fra udloddende investeringsforeninger.

De enkelte bestemmelser :

SEL (selskabsskatteloven) § 13, stk. 4 Udlodninger fra udloddende investeringsforeninger, jf. LL (ligningsloven) § 16 C, stk. 1, er skattefri for modtageren i det omfang, der fremgår af SEL (selskabsskatteloven) § 13, stk. 5 og 6. Skattefriheden gælder dog ikke, såfremt de beviser for indskud i investeringsforeninger, udlodningen hidrører fra, er omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 17.

Hensigten er, at skattefriheden skal omfatte gevinst ved afståelse af aktier, der omfattes af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 9, dvs. aktier, som investeringsforeningen afstår efter en ejertid på 3 år eller mere.

Det præciseres i SEL (selskabsskatteloven) § 13, stk. 4, 2. pkt., at skattefriheden ikke gælder for selskaber m.v., der er næringsdrivende med køb og salg af aktier, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 17.

SEL (selskabsskatteloven) § 13, stk. 5 Den skattefri del af udlodningerne efter SEL (selskabsskatteloven) § 13, stk. 4 opgøres som forskellen mellem på den ene side udlodningerne og på den anden side den del af udlodningerne, som hidrører fra foreningens minimumsudlodning beregnet efter LL (ligningsloven) § 16 C, stk. 2-6.

Her fastslås det, at den skattefri del af udlodningen er det, der bliver tilbage efter fradrag af den del af udlodningen, der skulle være beskattet, hvis et selskab havde foretaget sådanne investeringer direkte.

SEL (selskabsskatteloven) § 13, stk. 6 Uanset SEL (selskabsskatteloven) § 13, stk. 5 kan den skattefri del af de samlede udlodninger efter SEL (selskabsskatteloven) § 13, stk. 4 dog ikke overstige foreningens positive nettogevinster ved afståelse af aktier omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 9 i det indkomstår, de pågældende udlodninger vedrører. De i SEL (selskabsskatteloven) § 13, stk. 6, 1. pkt. omhandlede nettogevinster opgøres under anvendelse af ABL (aktieavancebeskatningsloven) §§ 12-14 og 25 og § 26, stk. 2-4 og 6. Ved anvendelsen af disse bestemmelser i aktieavancebeskatningsloven tages dog ikke hensyn til aktier, som investeringsforeningen har erhvervet mindre end 3 år forud for afståelsen, afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B samt udbytter.

Her fremgår det, at den skattefri del af udlodningen ikke kan overstige investeringsforeningens positive nettogevinster på aktier, der omfattes af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 9. Nettogevinsterne opgøres efter de regler, der gælder for personer ved direkte investeringer. Et nettotab på unoterede aktier modregnes i nettogevinster på børsnoterede aktier.

Der er tale om to maksimeringsregler således, at den skattefri del af udlodningen udgør det mindste af de beløb, som opgøres efter henholdsvis SEL (selskabsskatteloven) § 13, stk. 5 og 6. SEL (selskabsskatteloven) § 13, stk. 6 medfører, at investeringsforeningen ikke kan foretage skattefri udlodning af formuen. Det skyldes, at formuen kan bestå af elementer, der ved udlodning vil være skattepligtige for selskaber.

SEL (selskabsskatteloven) § 13, stk. 7 SEL (selskabsskatteloven) § 13, stk. 3 finder tilsvarende anvendelse på den del af udlodningerne fra udloddende investeringsforeninger, jf. LL (ligningsloven) § 16 C, stk. 1, der opgøres som forskellen mellem på den ene side den skattepligtige del af udlodningerne og på den anden side den del af udlodningerne, som hidrører fra foreningens nettoindtægter omfattet af LL (ligningsloven) § 16 C, stk. 3, nr. 1-8 og nr. 10, nedsat efter LL (ligningsloven) § 16 C, stk. 4, 1.-4. pkt. og 6. pkt., LL (ligningsloven) § 16 C, stk. 5, nr. 1 og 4, og LL (ligningsloven) § 16 C, stk. 6, jf. LL (ligningsloven) § 16 C, stk. 4, 1.-4. og 6. pkt. Den i SEL (selskabsskatteloven) § 13, stk. 7, l. pkt. omhandlede del af udlodningerne kan dog ikke overstige den del af udlodningerne, som hidrører fra foreningens indtægter omfattet af LL (ligningsloven) § 16 C, stk. 3, nr. 9, nedsat efter LL (ligningsloven) § 16 C, stk. 5, nr. 3. SEL (selskabsskatteloven) § 13, stk. 3 finder dog ikke anvendelse, hvis de beviser for indskud i investeringsforeninger, udlodningerne hidrører fra, er omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 17.

Efter SEL (selskabsskatteloven) § 13, stk. 7 beskattes kun 66 pct. af den del af udlodningen, der kan henføres til investeringsforeningens udbytter af aktier m.v. i danske aktieselskaber m.v. og udenlandske selskaber, der ikke er omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19, jf. SEL (selskabsskatteloven) § 13, stk. 3. Det præciseres i SEL (selskabsskatteloven) § 13, stk. 3, 2. pkt., at skattefriheden ikke gælder for selskaber m.v., der er næringsdrivende med køb og salg af aktier, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 17.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.