Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.G.20.3.1 LL § 16 B.

Afståelsessummer ved afståelse af aktier til det udstedende selskab medregnes efter LL (ligningsloven) § 16 B, stk. 1, til den skattepligtige indkomst på samme måde som udbytte. Det er hele afståelsessummen, som skal medregnes ved indkomstopgørelsen. Anskaffelsessummen for de solgte aktier kan ikke fradrages.

Følgende afståelser af aktier mv. til det udstedende selskab er dog ikke omfattet af LL (ligningsloven) § 16 B, jf. LL (ligningsloven) § 16 B, stk. 1, 3, 4 og 5:

 • Aktier, der er omfattet af LL (ligningsloven) § 7 A eller LL (ligningsloven) § 7 H, når det ved udstedelsen af aktierne er fastsat som en betingelse, at aktierne ved afståelse eller ved den ansattes død skal tilbagesælges til det udstedende selskab, der i så fald er forpligtet til at erhverve aktierne. Det er dog en betingelse, at medarbejderaktionæren ikke er hovedaktionær i selskabet efter ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 4.
 • Aktier, erhvervet ved udnyttelse af en købe- eller tegningsret, omfattet af LL (ligningsloven) § 28, når det ved udstedelsen af aktierne er fastsat som en betingelse, at aktierne ved afståelse eller ved den ansattes død skal tilbagesælges til selskabet, der i så fald er forpligtet til at erhverve disse. Det er dog en betingelse, at medarbejderaktionæren ikke er hovedaktionær i selskabet efter ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 4.
 • Aktier, der afstås til et selskab i likvidation i det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses. For så vidt angår aktier, der sælges af et selskab den 1. juli 2007 eller senere, gælder undtagelsen fra beskatning efter LL (ligningsloven) § 16 B dog ikke, hvis det afstående selskab ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i det selskab, der likvideres, og ikke er hjemmehørende i en stat, der er medlem af EU/EØS, Færøerne eller Grønland, eller en stat, som har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, eller det afstående selskab ejer mindre end 10 pct. af aktiekapitalen, men er koncernforbundet med det selskab, der likvideres, jf. LL (ligningsloven) § 2. Denne regel er indsat ved lov nr. 540 af 6.6.2007. I kalenderåret 2008 udgør ejerandelen dog 15 pct.
 • Aktier, der afstås af et selskab, der opfylder betingelserne for at modtage skattefrit udbytte efter SEL (selskabsskatteloven) § 2, stk. 1, litra c, eller § 13, stk. 1, nr. 2. Denne regel har virkning fra den 13.12.2006, jf. § 7 stk. 5 i lov nr. 344 af 18.4.2007. Vedrørende salg før den 13.12.2006 henvises til afsnit S.G.4.1 Afståelse efter en ejertid på mindre end 3 år.
 • Afståelse af investeringsforeningsbeviser.
 • Afståelse af tegningsretter til aktier, omfattet af LL (ligningsloven) § 28, der afstås ved tilbagesalg til det udstedende selskab.
 • Afståelse af børsnoterede aktier til det udstedende selskab. Sælgeren kan dog overfor skattemyndighederne tilkendegive, at salget skal være omfattet af LL (ligningsloven) § 16 B, stk. 1. Det er en betingelse, at tilkendegivelsen fremkommer i forbindelse med indgivelsen af selvangivelsen for det år, hvor afståelsen sker. Sælgeren har dog ikke valgmulighed, hvis der er tale om afståelse til et selskab i likvidation i det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses, salg foretaget af et selskab, der opfylder betingelserne for at modtage skattefrit udbytte, eller afståelse af investeringsforeningsbeviser.

>Ved lov nr. 525 af 12. juni 2009 er LL (ligningsloven) § 16 B nyaffattet. Ændringerne har virkning fra og med indkomståret 2010, dog tidligst for aktier som afstås den 22. april 2009 eller senere. <

>Udgangspunktet er stadig, at afståelsessummer ved afståelse af aktier til det udstedende selskab i henhold til LL (ligningsloven) § 16 B, stk. 1, skal medregnes til den skattepligtige indkomst på samme måde som udbytte. Det er hele afståelsessummen, som skal medregnes ved indkomstopgørelsen. Anskaffelsessummen for de solgte aktier kan ikke fradrages.<

>Følgende afståelser af aktier mv. til det udstedende selskab beskattes som en afståelse af aktier, efter den nyaffattede LL (ligningsloven) § 16 B:<

 • >Aktier, der er omfattet af LL (ligningsloven) § 7 A eller LL (ligningsloven) § 7 H, når det ved udstedelsen af aktierne er fastsat som en betingelse, at aktierne ved afståelse eller ved den ansattes død skal tilbagesælges til det udstedende selskab, der i så fald er forpligtet til at erhverve aktierne. Det er dog en betingelse, at medarbejderaktionæren ikke er hovedaktionær i selskabet efter ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 4. Se LL (ligningsloven) § 16 B, stk 2, nr. 1.<
 • >Aktier, erhvervet ved udnyttelse af en købe- eller tegningsret, omfattet af LL (ligningsloven) § 28, når det ved udstedelsen af aktierne er fastsat som en betingelse, at aktierne ved afståelse eller ved den ansattes død skal tilbagesælges til selskabet, der i så fald er forpligtet til at erhverve disse. Det er dog en betingelse, at medarbejderaktionæren ikke er hovedaktionær i selskabet efter ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 4. Se LL (ligningsloven) § 16 B, stk 2, nr. 1.<
 • >Aktier, der afstås til et selskab i likvidation i det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses, medmindre det afstående selskab ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i det selskab, der likvideres, og udlodningen omfattes af selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, eller det afstående selskab ejer mindre end 10 pct. af aktiekapitalen, men er koncernforbundet med det selskab, der likvideres, jf. § 2. Se LL (ligningsloven) § 16 B, stk. 2, nr. 2. <>
 • Aktier m.v., der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 17, når det afstående selskab opfylder betingelserne for at modtage skattefrit udbytte efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, eller § 13, stk. 1, nr. 2. Se LL (ligningsloven) § 16 B, stk. 2, nr. 3.
 • Afståelse af aktier omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19, eller ved afståelse af investeringsforeningsbeviser. Se LL (ligningsloven) § 16 B, stk. 2, nr. 4.
 • Afståelse af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, til det udstedende selskab. Se LL (ligningsloven) § 16 B, stk. 2, nr. 5. Sælgeren kan dog, når afståelsen ikke omfatttes af LL (ligningsloven) § 16 B, stk. 2, nr. 2-4, overfor skattemyndighederne tilkendegive, at salget skal være omfattet af LL (ligningsloven) § 16 B, stk. 1. Det er en betingelse, at tilkendegivelsen fremkommer inden selvangivelsesfristens udløb for det år, hvor afståelsen sker. Se LL (ligningsloven) § 16 B, stk. 3.
 • Ved afståelser, hvor Told- og Skatteforvaltningen har givet tillaldelse til at tilbagesalget anses for en afståelse. Se LL (ligningsloven) § 16 B, stk. 2, nr. 6.
 • Afståelse af tegningsretter til aktier, omfattet af LL (ligningsloven) § 28, der afstås ved tilbagesalg til det udstedende selskab. Se LL (ligningsloven) § 16 B, stk. 4.
 • <

I henhold til KSL (kildeskatteloven) § 65, stk. 1, skal der indeholdes udbytteskat på 28 pct. ved et selskabs opkøb af egne aktier. >Fra og med 1. januar 2012 skal der indeholdes 27 %. Dette fremgår af lov nr. 459 af 12. juni 2009.< Ifølge KSL (kildeskatteloven) bek. (bek. nr. 419 af 21.5.2008) § 32, stk. 1, nr. 6 gælder dette dog ikke, såfremt der afleveres en meddelt dispensation efter LL (ligningsloven) § 16 A, stk. 2 eller 3, eller efter LL (ligningsloven) § 16 B, stk. 2, jf. afsnit S.G.20.3.3 Eventuel dispensation.

For fuldt skattepligtige aktionærer vil indeholdelsen af udbytteskat alene betyde, at der betales en foreløbig skat, der modregnes i aktionærens endelige skattetilsvar for det indkomstår, hvor hele afståelsessummen indtægtsføres.

For begrænset skattepligtige aktionærer vil den indeholdte udbytteskat på 28 pct. udgøre en endelig skat, jf. KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 5. Hvis Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med den stat, hvor aktionæren er hjemmehørende, vil aktionæren dog typisk have krav på en hel eller delvis tilbagebetaling af den indeholdte udbytteskat.

Såfremt afståelse sker til det selskab, der har udstedt de pågældende aktier, og afståelsen er omfattet af LL (ligningsloven) § 16 B, stk. 1, jf. ovenfor, skal hele afståelsessummen for personer beskattes som aktieindkomst, jf. LL (ligningsloven) § 16 B, stk. 1 og PSL (personskatteloven) § 4 a, stk. 1, nr. 2. Er aktierne omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19, sker beskatningen dog som kapitalindkomst, jf. PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 5, samt PSL (personskatteloven) § 4 a, stk. 1, nr. 2 og stk. 2. Er der tale om næringsaktier, omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 17, sker beskatningen som personlig indkomst, jf. PSL (personskatteloven) § 4, stk. 5. Det samme gælder afståelsessummer vedrørende aktier, omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19, såfremt de ville have været omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 17, hvis de ikke var omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19.

Afståelsessummen ved salg af konvertible obligationer til det selskab, der har udstedt dem, og indløsningssummen ved selskabets indløsning forud for det fastsatte indløsningstidspunkt beskattes som udbytte i henhold til LL (ligningsloven) § 16 B. Det samme gælder indfrielse til en anden kurs end den oprindeligt aftalte. LL (ligningsloven) § 16 B finder ikke anvendelse ved kontant indfrielse på det på forhånd aftalte indfrielsestidspunkt til den på forhånd aftalte indfrielseskurs. Se i øvrigt om konvertible obligationer afsnit S.G.13 Konvertible obligationer. Se TfS 1994.354.ØLD.

Beløb, som en andelshaver får udbetalt ved udtræden af et andelsselskab, anses som vederlag for tilbagesalg af andelsbeviset til det udstedende selskab. Se nærmere i afsnit S.G.10 Andelsbeviser - ABL § 18.

Om den skattemæssige behandling af et eventuelt udtrædelsestilsvar, se TfS 1987, 453 DEP. Overtager en andelshaver i en andelsboligforening andelslejligheden som ejerlejlighed i forbindelse med afståelse af andelsbeviset til andelsboligforeningen, bliver andelshaveren almindelig indkomstskattepligtig af differencen mellem lejlighedens handelsværdi og den af andelshaveren overtagne del af pantegælden, jf. LL (ligningsloven) § 16 B, stk. 1. Der kan dog dispenseres efter LL (ligningsloven) § 16 B, stk. 2, TfS 1988, 326 DEP.

Uanset LL (ligningsloven) § 16 B, stk. 1, er beløb, som er skattepligtige for foreninger og selskaber efter SEL (selskabsskatteloven) § 5 B, stk. 4, og FUL (fusionsskatteloven) § 12, stk. 3, skattefri for modtageren, jf. LL (ligningsloven) § 16 B, stk. 7. >Efter lov nr. 525 af 12. juni 2009, fremgår denne bestemmelse af LL (ligningsloven) § 16 B, stk. 5.<

I KSL (kildeskatteloven) § 65 A, stk. 2, er indsat en særlig regel vedrørende opgørelsen af den skattepligtige indkomst i tilfælde, som er omfattet af LL (ligningsloven) § 16 A og § 16 B, hvis der ved anskaffelsen af aktierne eller anparterne er beregnet en negativ anskaffelsessum i forbindelse med anvendelsen af loven om skattefri virksomhedsomdannelse.

Skatterådet har i SKM2008.328.SR fastslået, at aktierne i et modtagende selskab i en omvendt lodret skattepligtig fusion skattemæssigt anses for at være tilbagesolgt til det udstedende selskab, jf. LL (ligningsloven) § 16 B, stk. 1. Dette gør sig ikke gældende, hvis fusionen gennemføres som skattefri.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.