Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.G.2.7.1 Definition.

Definition

En tegningsret i aktieavancebeskatningsloven er en ret til tegning af aktier på et givet tidspunkt eller i en given periode til en på forhånd fastlagt kurs. Såfremt vilkårene for en tegningsret ændres væsentligt, kan retten anses for afstået. Se nærmere LV Almindelig del, afsnit A.B.1.13.1. Tegningsretter omfattet af LL § 28.

Det er vigtigt at sondre mellem en tildelt og en købt tegningsret, idet den skattemæssige behandling i visse situationer er forskellig. For så vidt angår tildelte tegningsretter sondres desuden imellem, om tegningsretten er tildelt på grundlag af en moderaktie eller ej.

Fortjeneste eller tab ved afståelse af tegningsretter behandles som udgangspunkt efter aktieavancebeskatningslovens almindelige regler, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 1, stk. 4. Reglerne i aktieavancebeskatningsloven finder dog, bortset fra § 36, ikke anvendelse på tegningsretter til aktier omfattet af LL (ligningsloven) § 28.

Herudover indeholder aktieavancebeskatningsloven en række særregler vedrørende tegningsretter.

Tegningsretter tildelt på grundlag af en moderaktie

For så vidt angår tegningsretter, der er tildelt på grundlag af en moderaktie, fremgår det af reglerne i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 10 og § 39, stk. 4 samt overgangsreglen i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 45, stk. 1, 3. pkt., at tegningsretter i de situationer, der er omhandlet i de nævnte lovregler, anses for erhvervet samtidig med moderaktien. Dette gælder kun i de situationer, der er omhandlet i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 10 og § 39, stk. 4, samt overgangsreglen i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 45, stk. 1, 3. pkt. Aktier, der er erhvervet ved udnyttelse af en sådan tegningsret, anses ligeledes for erhvervet samtidig med moderaktien. Dette kan eksempelvis have betydning ved afgørelsen af, om tegningsretten eller aktien afstås 3 år eller mere efter erhvervelsen.

En tegningsret, der er erhvervet den 1. januar 2006 eller senere på grundlag af en moderaktie, der er omfattet af skattefrihedsreglen i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 44, kan ikke sælges skattefrit efter ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 44, idet tegningsretten først er erhvervet efter den 31. december 2005, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 44, stk. 2 (modsætningsvist).

Aktier, der før den 1. januar 2006 er erhvervet på grundlag af en tegningsret, anses for erhvervet samtidigt med moderaktien, jf. den tidligere ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 5, stk. 3 og § 6, stk. 5. Det gælder også ved salg den 1. januar 2006 eller senere. En aktie, der er erhvervet før den 1. januar 2006 på grundlag af en tegningsret, hvor moderaktien er omfattet af skattefrihedsreglen i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 44, kan derfor sælges skattefrit efter ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 44, selv om den aktie, der er erhvervet på grundlag en tegningsret, ikke har været ejet i 3 år eller mere.

Der henvises i øvrigt til afsnit S.G.5.2 Realisationsprincippet eller lagerprincippet vedrørende anskaffelsestidspunktet for aktie- og tegningsretter samt aktier, erhvervet på grundlag af aktie- og tegningsretter.

Efter ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 10 og ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 39, stk. 4 er det fastsat, at bestemmelsen om det tilbagerykkede anskaffelsestidspunkt kun gælder for retter, som giver ret til tegning af aktier til favørkurs. Det fremgår ligeledes af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 45, stk. 1, 4. pkt., at ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 45, stk. 1, 4. pkt., kun omfatter tegningsretter, der giver ret til tegning af aktier til en kurs, der er lavere end markedskursen. Se iøvrigt TfS 1996, 654 HD.

Favørkurs er en kurs, der på tidspunktet for tildelingen af tegningsretten er lavere end markedskursen.

Sondringen mellem favørkurs og markedskurs finder anvendelse for såvel børsnoterede som ikke børsnoterede selskaber.

Udstedelse af tegningsretter kan også have skattemæssige konsekvenser for selskabets hidtidige aktionærer, dvs. den personkreds, der tildeler tegningsretten til modtageren. En udstedelse af en tegningsret til favørkurs vil kunne indebære en overførsel af værdier fra de hidtidige aktionærer til den person, som tegningsretten tildeles, og udstedelse af tegningsret til favørkurs kan efter gældende ret indebære, at der er sket en afståelse af en tegningsret, der beskattes efter de almindelige regler i aktieavancebeskatningsloven, jf. afsnit S.G.2.7.3 Afståelse - Beskatning af hidtidige aktionærer.

Tegningsforholdet

Tegningsforholdet angiver, hvor mange nye aktier, der kan tegnes.

Tegningsforhold 4:1 betyder, at der for hver 4 gamle aktier kan tegnes 1 ny af samme størrelse. Det vil sige, at hvis tegningsforholdet er 4:1, skal man erhverve 4 tegningsretter for at kunne tegne 1 ny aktie, eller sagt på en anden måde - ved beregningen af, hvad der kan opnås ved salg af tegningsretten, skal man multiplicere den nominelle værdi af de gamle aktier med tegningsrettens kurs og dividere med 100.

Tegningskursen er den kurs til hvilken de nye aktier kan tegnes.

Tegningsrettens kurs er den kurs, til hvilken den tegningsret, der er knyttet til 100 kr. gamle aktier, handles.

Værdien af en tegningsret beregnes således: Hvis kursen på de gamle aktier før udvidelsen er 250, giver det med tegningsforholdet 4:1:

Køb af gamle aktier 400 kr. til kurs 250 1.000 kr.
Tegning af 100 kr. nye aktier til kurs 105 105 kr.
Anskaffelsessum for 500 kr. aktier 1.105 kr.

Gennemsnitsanskaffelseskurs 221. Forskellen mellem den gamle kurs 250 og den gennemsnitlige anskaffelseskurs 221 udgør tegningsrettens teoretiske værdi, men den faktiske kurs kan afvige noget herfra. Se nærmere om værdiansættelse af tegningsretter (eller warrants) i LV Almindelig del, afsnit A.B.1.11 Konvertible obligationer.

I børssproget tales der altid om tegningsret af så og så mange gamle aktier - ikke om retten til at tegne så og så mange nye aktier.

Udbyttet af en aktie er altid inkluderet i prisen. Finder udvidelsen sted i et selskab - der normalt giver 10 pct. i udbytte - kort før generalforsamlingen, og bærer de nye aktier intet udbytte, trækker man 10 points fra i kursen, inden tegningsrettens værdi beregnes. Fra tegningsdagen noteres de gamle aktier eksklusive tegningsretten, og kursen vil derfor falde under hensyn til tegningsrettens værdi. De nye aktier optages kun til særskilt notering, hvis de ikke bærer fuldt udbytte for det regnskabsår, der endnu ikke er udbetalt udbytte for.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.