Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

6.3.4.1 § 15 b, stk. 9. - Stk. 8 finder ikke anvendelse, når selskabsdeltageren er omfattet af ABL § 19, § 21, stk. 1, eller § 22

§ 15 b, stk. 8, gælder ikke, når den selskabsdeltager, der modtager udbytte af sine aktier i det modtagende selskab, er et investeringsselskab eller en udloddende investeringsforening.

Både investeringsselskaber og udloddende investeringsforeninger er skattefrie. Til gengæld sker der en umiddelbar beskatning hos de selskaber og personer, der måtte være deltagere i investeringsselskabet henholdsvis medlemmer af investeringsforeningen. For beviser i investeringsselskaber gælder en lagerbeskatning, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 23, stk. 5. Ved beviser i udloddende investeringsforeninger sker beskatningen som følge af foreningens udlodningsforpligtelse efter LL (ligningsloven) § 16 C. Det bemærkes herved, at reglerne om skattefrit datterselskabsudbytte, jf. SEL (selskabsskatteloven) § 13, stk. 1, nr. 2, aldrig omfatter udbytte, som udloddes fra en udloddende investeringsforening, uanset hvor mange andele modtageren har i foreningen. Endvidere er udbytte, som modtages af en udloddende investeringsforening, altid udlodningspligtigt og kommer dermed altid til beskatning hos ejeren af investeringsforeningsbeviset.

På den baggrund gør det hensyn, der ligger bag § 15 b, stk. 8, i sig ikke gældende, når selskabsdeltageren er et investeringsselskab eller en udloddende investeringsforening. § 15 b, stk. 8, finder derfor ikke anvendelse, hvis selskabsdeltageren er et investeringsselskab, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19, eller en udloddende investeringsforening, jf. § 21, stk. 1, og § 22, på det tidspunkt, hvor udbytte m.v. modtages.

Lov nr. 98 af 10. februar 2009 (lovforslag L23)

>Der et indsat 2. pkt. i FUL (fusionsskatteloven) § 15 b, stk. 9, hvorefter udbyttebegrænsningsreglen ikke gælder ved spaltning af investeringsselskaber omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19 eller ved spaltning af udloddende investeringsforeninger omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 21, stk. 1, og § 22, jf. LL (ligningsloven) § 16 C.<

>Både investeringsselskaber og udloddende investeringsforeninger er skattefri. Til gengæld foretages der en umiddelbar beskatning hos de selskaber og fysiske personer, der er aktionærer i investeringsselskabet henholdsvis medlemmer af investeringsforeningen.<

>Der er således ikke ved spaltning af investeringsselskaber omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19 behov for, at udbyttebegrænsningsreglen i FUL (fusionsskatteloven) § 15 b, stk. 8, finder anvendelse. Det skyldes, at aktionærerne efter spaltningen vil blive beskattet efter lagerprincippet ved opgørelse af gevinst og tab på aktierne i de deltagende selskaber, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 23, stk. 5.<

>Ved spaltning af udloddende investeringsforeninger omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 21, stk. 1, eller § 22, jf. LL (ligningsloven) § 16 C, er der ligeledes ikke behov for, at udbyttebegrænsningsreglen finder anvendelse. Dette skyldes, at den indskydende henholdsvis den eller de modtagende investeringsforeninger efter spaltningen er forpligtede til at foretage minimumsudlodning til medlemmerne efter de nærmere bestemmelser i LL (ligningsloven) § 16 C. Denne minimumsudlodning beskattes hos medlemmerne, uanset om disse er fysiske personer eller selskaber.<

>Lovændringen har virkning fra og med indkomståret 2008.<

Lov nr. 525 af 12. juni 2009 (lovforslag L202)

>Se afsnit S.D.6.1.2 om lovens virkningstidspunkt.<

>Reglerne i FUL (fusionsskatteloven) § 15 b, stk. 7-9, ophæves. Der er tale om værnsregler, som bygger på en forudsætning om, at vederlagsaktier vil være skattepligtige, hvis de afstås inden 3 år. Denne forudsætning er bortfaldet, idet udbytte og aktieavancer vedrørende datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier ikke beskattes.<

>Værnsreglerne er erstattet med en bestemmelse om, at skattefriheden for spaltningen ikke kan opretholdes, hvis selskaber, der efter spaltningen ejer mindst 10 pct. af kapitalen i et af de deltagende selskaber, afstår aktier i det eller de pågældende selskaber i en periode på 3 år efter vedtagelsen af spaltningen. Der henvises til afsnit S.D.6.3.1.<

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.