Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.A.2.14 Transparente enheder

Ved lov nr. 221 af 31. marts 2004 er der som en ny § 2 A.i selskabsskatteloven indsat en bestemmelse, hvorefter et dansk selskab, som nævnt i SEL (selskabsskatteloven) § 1, skal anses for transparent, hvis selskabet efter udenlandske skatteregler behandles som en transparent enhed, hvorved indkomsten i selskabet medregnes ved opgørelsen af koncernforbundne juridiske personers skattepligtige indkomst i den fremmede stat. I henhold til bestemmelsens stk. 6 skal selskabet i et sådant tilfælde altid udgøre et fast driftssted for det udenlandske selskab.

Hovedeksemplet for anvendelsen af den ny regel i § 2 A vil være de amerikanske såkaldte "check the box" regler. Disse regler medfører, at et amerikansk selskab frit kan vælge, at et udenlandsk selskab, som det ejer anparter i, omkvalificeres til en filial af det amerikanske selskab med den konsekvens, at alle betalinger fra det udenlandske selskab til det amerikanske selskab anses som interne overførsler inden for samme enhed, så betalingerne er uden skattemæssig betydning.

Bestemmelsen finder kun anvendelse, hvis de koncernforbundne juridiske personer kontrollerer selskabet m.v., jf. SKL (skattekontrolloven) § 3 B, og den fremmede stat, Færøerne eller Grønland er medlem af EU eller EØS eller har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark.

Ny lovgivning

>Ved L 23 (Lov nr. 98 af 10. februar 2009) og ved L 202 (Lov nr. 525 af 12. juni 2009) er der foretaget en række præciseringer, justeringer og ændringer af selskabsskattelovens § 2 A, stk. 5, 1., 6. og 7. pkt., samt stk. 6, 7 og 8.<

>De primære ændringer er sket med indsættelsen af stk. 6-8. Ophør af transparens efter § 2 A medfører herefter, at der skal ske afståelsesbeskatning af aktiverne og passiverne i selskabet, og aktiverne og passiverne skal anses for erhvervet til handelsværdien på overtagelsestidspunktet.<

>Normalt vil ophør af transparens udløse beskatning af alle aktiver og passiver, idet ejerne af den transparente enhed altid anses for at have fast driftssted i Danmark og alle aktiver og passiver, der civilretligt ejes af selskabet, anses for at være tilknyttet det faste driftssted. Det er dog ikke på forhånd givet, at der efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst findes et fast driftssted. Såfremt dette er tilfældet og en dobbeltbeskatningsoverenskomst påberåbes, vil der ikke udløses dansk beskatning ved transparensens ophør.<

>Ændringen indebærer, at der alene opnås opskrivning til handelsværdien, for så vidt angår afskrivningsberettigede aktiver, oparbejdet goodwill og andre oparbejdede immaterielle aktiver, i det omfang transparensens ophør har medført dansk eller udenlandsk beskatning. Såfremt ophøret af transparens ikke har udløst beskatning af et afskrivningsberettiget aktiv, indtræder selskabet i stedet i den transparente enheds anskaffelsessum og anskaffelsestidspunkt. Selskabet vil, hvis der ikke udløses beskatning af et oparbejdet immaterielt aktiv, blive anset for selv at have oparbejdet det immaterielle aktiv.<

>For så vidt angå præciseringer, justeringer og ændringer af selskabsskattelovens § 2 A, stk. 5, 1 og 7 pkt. samt stk. 6, 7 og 8 har de virkning fra og med indkomståret 2008. I indkomståret 2008 kan et selskab, der ophører med at være transparent inden den 8. oktober 2008, vælge at anvende de hidtidige regler i stedet for selskabsskattelovens § 2 A, stk. 6, som affattet ved Lov nr. 98 af 10. februar 2009 § 1, nr. 6, hvis de samme koncernforbundne juridiske personer kontrollerer selskabet, jf. skattekontrollovens § 3 B, både før og efter transparensens ophør.<

>For så vidt angår justeringen af selskabsskattelovens § 2 A, stk. 5, 6. pkt. har det virkning fra og med indkomståret 2010.<

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.