Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.B.2.1.2.5 Opløsning efter APSL § 59 og ASL § 126a

Anpartsselskaber og aktieselskaber, der søges opløst efter APSL § 59 henholdsvis ASL § 126a, skal inden 1 måned efter ophør af den erhvervsmæssige aktivitet jf. SEL (selskabsskatteloven) § 5, stk. 3 indsende en anmeldelse til told- og skatteforvaltningen, jf. skatteforvaltningsloven § 1, sammen med en opgørelse af indkomsten (selvangivelse) for det afsluttende indkomstår. Anmeldelsen sker med henblik på at få udstedt en betalingserklæring fra told- og skatteforvaltnignen om, at der ikke foreligger skatte- og afgiftskrav vedrørende selskabet.

Efter APSL § 59 og ASL § 126a kan anpartshaverne og aktionærerne i et selskab, der har betalt alle kreditorer, over for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen afgive en erklæring om, at al gæld er betalt, og at selskabet er opløst. Erklæringen skal være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 2 uger efter, at den er underskrevet. I samme forbindelse skal der indsendes betalingserklæring fra skattemyndighederne, der viser, at der ikke ophviler selskabet aktuelle skatte eller afgiftskrav

Formålet med APSL § 59 og ASL § 126a er, at give selskaber mulighed for en mere uformel opløsning i forhold til den traditionelle likvidation.

Told- og skatteforvaltningens afgivelse af betalingserklæringen sker med forbehold for senere revision. Efter APSL § 59, stk. 3 og ASL § 126a, stk. 3 hæfter anpartshaverne og aktionærerne personligt, solidarisk og ubegrænset for gæld, forfalden som uforfalden eller omtvistet, som bestod på tidspunktet for erklæringens afgivelse. Den personlige hæftelse gælder således også for f. eks. skatte- og afgiftskrav, der konstateres efter erklæringens afgivelse, bl.a. som følge af en ændring af skatteansættelsen. En ændring af skatteansættelsen kan eksempelvis fremkomme i forbindelse med en senere ligning og kontrol af anpartshaveren/aktionæren. Er selskabet opløst på det tidspunkt, hvor det konstateres, at der bestod et skattekrav, dengang da anpartshaverne/aktionærerne afgav erklæring over for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, skal dette krav derfor rejses over for anpartshaverne/aktionærerne.

Den erhvervsmæssige aktivitet i et selskab, der søges opløst efter APSL § 59 og ASL § 126a, anses efter bestemmelsen i SEL (selskabsskatteloven) § 5, stk. 3, for ophørt på det tidspunkt, som anpartshaverne/aktionærerne har valgt som skæringstidspunkt. Indstilles selskabets sædvanlige drift uden, at anpartshaverne/aktionærerne har truffet beslutning om at søge selskabet opløst efter APSL § 59 eller ASL § 126a, er selskabet ikke omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 5, stk. 3, 2. pkt.

For et selskab, der søges opløst efter APSL § 59 henholdsvis ASL § 126a, skal der ske en opgørelse af eventuelle skattemæssige avancer eller tab ved afståelse af selskabets driftsmidler, skibe og bygninger m.v. respektive udlodning af selskabets aktiver. Anpartshaverne/aktionærerne i et selskab, der søges opløst efter nævnte bestemmelser i selskabslovene, må derfor have truffet dispositioner med henblik på eventuel realisation eller udlodning af selskabets aktiver.

Sælges selskabets virksomhed ud som »going concern« eller overføres virksomheden i selskabet til anpartshaverne/aktionærerne til drift i personligt regi, vil overdragelsesdatoen normalt blive anset som skæringsdato. I så fald anses den erhvervsmæssige aktivitet efter selskabsskattelovens § 5, stk. 3, for ophørt på dette tidspunkt.

Den erhvervsmæssige aktivitet må i relation til bestemmelsen i selskabsskattelovens § 5, stk. 3, dog under alle omstændigheder anses for endeligt ophørt fra den dag, hvor selskabet holder op med at erhverve rettigheder og påtage sig forpligtelser som selskab.

I lighed med APSL § 59 og ASL § 126a er der ved lov nr. 246 af 27. marts 2006 indsat lignende bestemmelser i lov om erhvervsdrivende virksomheder § 20a. Bestemmelserne har virkning fra 1. april 2006.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.