Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.C.1.3.2.4 Arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskaber

Ved et arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktieselskab forstås ifølge § 307 i lov om finansiel virksomhed et livsforsikringsaktieselskab, der

  1. direkte eller indirekte fuldt ud ejes af forsikringstagernes faglige organisationer, eventuelt i fællesskab med de relevante branchers arbejdsgiverorganisationer,
  2. er etableret som følge af en overenskomstmæssig aftale og
  3. ifølge vedtægterne ikke udbetaler udbytte til ejerne.

Der er skattefrihed for arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskaber omfattet af § 307 i lov om finansiel virksomhed, jf. SEL (selskabsskatteloven) § 3, stk. 1, nr. 18. Overgangen til skattefrihed sker på det tidspunkt, hvor selskabet har foretaget sådanne vedtægtsændringer, at betingelserne i § 307 i lov om finansiel virksomhed for at være et arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktieselskab er opfyldt.

Overgang til skattefrihed

Efter SEL (selskabsskatteloven) § 3, stk. 9, kan et selskab vælge at overgå til skattefrihed efter SEL (selskabsskatteloven) § 3, stk. 1, nr. 18, med virkning fra begyndelsen af det indkomstår, hvori der foretages vedtægtsændringer til opfyldelse af betingelserne i § 307 i lov om finansiel virksomhed. Selskabet vil være undtaget fra skattepligt for hele indkomståret, uanset at betingelserne for skattefrihed ikke er opfyldt ved indkomstårets begyndelse. Det er en betingelse, at selskabet i hele indkomståret ikke udbetaler udbytte til ejerne.

Bestemmelsen medfører, at et selskab, der har indkomstår svarende til kalenderåret, og som ønsker at overgå til skattefrihed med virkning fra begyndelsen af et indkomstår, undgår at afholde generalforsamling den 1. januar med henblik på at foretage vedtægtsændringer.

Ophørsbeskatning

Efter SEL (selskabsskatteloven) § 5, stk. 1, fortsætter skattepligten efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 1, indtil tidspunktet for overgangen. Livsforsikringsaktieselskabernes overgang sidestilles efter SEL (selskabsskatteloven) § 5, stk. 4, med ophør af virksomhed og salg til handelsværdi af de aktiver og passiver, der er i behold hos selskabet på tidspunktet for overgangen. Der skal således foretages en ophørsbeskatning af livsforsikringsaktieselskaberne, dvs. opgørelse og beskatning af allerede optjente og hidtil ubeskattede avancer, hvorved skattelettelsen ved overgang til ren pensionsafkastbeskatning alene får virkning for fremtidigt formueafkast. Ophørsbeskatningen vil dog ikke resultere i skattebetaling i det omfang, at hidtil ubeskattede avancer m.v. ved samme lejlighed hensættes til de forsikrede.

Medfører f.eks. en senere vedtægtsændring, at et livsforsikringsaktieselskab ikke længere opfylder betingelserne for at være et arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktieselskab, vil livsforsikringsaktieselskabet overgå til at blive skattepligtig efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 1.

Negativt sumbeløb

I tilfælde, hvor et livsforsikringsselskab overgår til skattefrihed efter SEL (selskabsskatteloven) § 3, stk. 1, nr. 18, kan selskabet få udbetalt skatteværdien beregnet med den i § 17, stk. 1, nævnte procent af et resterende negativt sumbeløb efter 4. pkt. vedrørende det sidste indkomstår, hvor selskabet er skattepligtigt, jf. SEL (selskabsskatteloven) § 13, stk. 12, 5. pkt.

Med reglen om, at selskabet kan få refunderet skatten af et skattemæssigt underskud opnås, at selskabet ikke tilskyndes til at udskyde overgangen til skattefrihed alene med det formål at søge at opnå fradrag for et fremført negativt fradragsbegrænsningsbeløb.

Har selskabet i øvrigt et skattemæssigt underskud, finder de almindelige regler vedrørende sambeskatning for et sådant underskud anvendelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.