Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.C.8.1.4 Bindingsperiode

Såvel valg som fravalg af anvendelse af ordningen er bindende i 10 år fra det tidspunkt, hvor valget træffes. Et fravalg af ordningen betyder, at rederiet først kan komme ind i ordningen efter 10 år. Omvendt betyder det, at vælger et rederi at anvende tonnageskatteordningen er det bundet til at lade sig beskatte efter ordningen de næste 10 år, uanset resultatet af den faktiske rederivirksomhed. Ved udløbet af den 10-årige bindingsperiode vil rederiet igen skulle træffe valget om det ønsker at fortsætte i ordningen eller at overgå til beskatning efter de almindelige regler. Ved udtræden af tonnageskatteordningen vil ordningen først igen kunne anvendes efter 10 indkomstår med beskatning efter de almindelige regler.

Ved valg af tonnageskatteordningen skal samtlige skibe og andre aktiver, som opfylder betingelserne, indgå i ordningen. Valget er således gældende for hele rederidelen af selskabets samlede virksomhed der kan tonnagebeskattes og det er derfor ikke muligt at holde en eventuel underskudsgivende del af rederivirksomheden udenfor beskatning efter ordningen.

I de tilfælde, hvor eksempelvis to rederier bliver koncernforbundne, fusionerer eller ved tilførsel af aktiver, og hvor kun det ene rederi anvender tonnageskatteordningen, eller de begge gør det, fastsættes bindingsperioden i sådanne tilfælde som hovedregel til bindingsperioden for det rederi, der senest blev omfattet af tonnageskatteordningen. Hvis ikke alle de pågældende selskaber anvender tonnageskatteordningen, fastsættes bindingsperioden til 10 år regnet fra og med det indkomstår, hvor selskaberne bliver koncernforbundne eller fusionen gennemføres. Samme regler gælder ved tilførsel af aktiver. Ved spaltning af selskaber fastsættes bindingsperioden for de nye selskaber til den samme som for det selskab, der spaltes.

Se også SKM2008.799.SR, hvor et ikke-tonnagebeskattet selskab blev omfattet af ordningen som følge af etablering af en koncernforbindelse.

Hvis et rederi bliver omfattet af tonnageskatteordningen, fordi det får fælles ledelse eller driftsorganisation med koncernforbundne rederier og ikke driver virksomhed inden for beslægtede forretningsområder, fastsættes bindingsperioden til den samme, som gælder for de øvrige selskaber i koncernen. Det samme er tilfældet, hvis et koncernforbundet selskab, der ikke tidligere har drevet rederivirksomhed, begynder at drive sådan virksomhed.

For de selskaber der først valgte at indtræde i ordningen fra og med 2002, jf. afsnit S.C.8.8 Ikrafttræden regnes 10 års-perioden fra og med indkomståret 2001.

Betingelserne om at en del af skibene skal være registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS, jf. tonnageskattelovens § 6, stk. 1, 3. pkt., jf. § 6 a, stk. 1, 1. pkt., eller at samtlige skibe skal være registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS, jf. tonnageskattelovens § 8, stk. 1, nr. 6, som er indsat ved lov nr. 409 af 1. juni 2005 indebar, at et rederi, der havde valgt tonnagebeskatning, kunne være interesseret i ikke længere at anvende tonnageskatteordningen eller ikke længere kunne anvende tonnageskatteordningen. På baggrund heraf kunne et rederi ændre sit valg og fravælge tonnagebeskatning fra og med indkomståret 2005. Fravalget af tonnagebeskatning kunne ske uanset bestemmelsen om valg eller fravalg af tonnagebeskatning er bindende for rederiet i en periode på 10 år regnet fra påbegyndelsen af det indkomstår, hvor tonnagebeskatning første gang kunne vælges. Fravalgtes tonnagebeskatning fra og med indkomståret 2005 efter denne bestemmelse, var valget bindende i 10 år fra og med indkomståret 2005. Fravalget skulle træffes senest ved rettidig indgivelse af selvangivelse for indkomståret 2005.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.