Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.C.8.4.3 Finansielle indtægter og udgifter

Finansielle indtægter kan ikke omfattes af tonnagebeskatningen, og finansielle udgifter kan ikke fradrages. Hvis et tonnagebeskattet rederiselskab har finansielle nettoindkomster, kommer disse altid til beskatning efter de almindelige regler.

Hvis selskabet har finansielle nettoudgifter, fordeles disse på den tonnagebeskattede del og den almindeligt beskattede del af virksomheden, idet kun den del af de finansielle udgifter, som kan henføres til den almindeligt beskattede virksomhed, vil kunne føres til fradrag. Nettofinansudgifter fordeles forholdsmæssigt efter den regnskabsmæssige værdi af de aktiver, der er knyttet til den tonnagebeskattede virksomhed, og de aktiver, der er knyttet til den almindeligt beskattede virksomhed.

Valutakursgevinster og -tab holdes uden for beregningen af nettofinansudgifter. I stedet fordeles valutakursgevinster og -tab og beskattes efter samme regler som for nettofinansudgifter. Hvis således et selskab, som driver såvel tonnagebeskattet virksomhed og anden virksomhed, eksempelvis har nettofinansudgifter (excl. valutakursgevinster og tab) på 100 og en nettovalutakursgevinst på 150, vil begge poster skulle fordeles mellem den tonnagebeskattede virksomhed og den virksomhed, som beskattes efter de almindelige regler. Antages det i eksemplet, at halvdelen af nettofinansudgifterne og nettovalutakursgevinsterne vedrører den almindeligt beskattede virksomhed, vil nettoresultatet være, at en nettoindkomst på 25 komme til beskatning i den almindeligt beskattede virksomhed, mens de resterende 25 henføres til den tonnagebeskattede virksomhed. Uden en særlig regel for fordeling valutakursgevinster og tab ville samtlige 50 komme til beskatning efter de almindelige regler.

Ved opgørelsen af nettofinansudgifter eller -indtægter medgår renter, gevinst og tab omfattet af kursgevinstloven samt eventuel rentekorrektion for overkapitalisering, jf. afsnit S.C.8.4.5 Overkapitalisering af tonnagebeskattede rederier nedenfor.

I SKM2007.179.LSR drev et selskab færgerederi og var omfattet af tonnageskatteordningen. Selskabets investeringer i et fritidscenter og et golfanlæg ansås ikke for omfattet af tonnageskatteordningen. Der kunne derfor foretages fradrag for nettofinansieringsudgifter efter skattelovgivningens almindelige regler på baggrund af en fordeling af aktiverne efter tonnageskattelovens § 12.

Tonnageskattelovens § 12, stk. 1 er ændret ved lov nr. 540 af 6. juni 2007 (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Lovændringen har virkning for nettofinansudgifter, der vedrører perioden fra og med den 1. juli og 2007.

Ændringen er en konsekvens af rentebegrænsningsreglerne som følge af indgrebet mod kapitalfonde. De særlige regler om fordeling af nettofinansudgifter er ophævet, og i stedet henviser tonnageskattelovens § 12 til, at nettofinansudgifter beskattes efter skattelovgivningens almindelige regler efter eventuel fradragsbegrænsning i selskabsskattelovens § 11 B. Der er i selskabsskattelovens § 11 B, stk. 5, indsat bestemmelser om, at tonnagebeskattede aktiver holdes ude af den aktivmasse, der kan begrunde rentefradrag i selskabsskattelovens § 11 B.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.