Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.C.8.7 Kontrolbestemmelser

Rederier der anvender tonnageskatteordningen skal til det skattemæssige årsregnskab vedlægge en skriftlig erklæring fra selskabets generalforsamlingsvalgte revisor om, at visse af lovens betingelser er opfyldt.

Selskabets revisor skal for de koncernforbundne rederier der har undladt at træffe samme valg om tonnagebeskatning efter tonnageskattelovens § 3, stk. 1 og 2, når de ikke har fælles ledelse og driftsorganisation, og de ikke driver virksomhed inden for beslægtede forretningsområder afgive erklæring herom.

Ligeledes skal selskabets revisor afgive erklæring om at kravet i § 6, stk. 2, 2. pkt. om, at udleje af bareboat-skibe kun sker i forbindelse med forbigående overskudskapacitet og at det højst sker i en periode på 3 år.

Efter bestemmelsen i tonnageskattelovens § 22, stk. 2, er det ved udlejning af skibe en betingelse for anvendelse af tonnageskatteordningen, at lejeren ifølge lejekontrakten alene må anvende skibet til formål, som vil kunne omfattes af tonnageskatteloven. Det skal fremgå af lejekontrakten, at skibet kun må anvendes til formål, der kan omfattes af tonnageskatteordningen.

Rederiets generalforsamlingsvalgte revisor skal årligt attestere, at skibet rent faktisk har været anvendt til formål, som ville kunne omfattes af tonnageskatteloven, hvis skibet blev anvendt til samme formål af rederiet selv, jf. betingelserne i § 6, stk. 2, 1. pkt. Hvis revisor ikke ser sig i stand til dette, kan skibet ikke være omfattet af tonnageskatteordningen.

Rederiet skal til brug for kontrollen af, om flagkravet i § 6a er opfyldt, hvert år i sit skattemæssige årsregnskab vedlægge oplysning om, i hvilket omfang den af rederiet i årets løb ejede bruttotonnage, der er anvendt til formål, som vil kunne omfattes af tonnageskatteloven, har været registreret henholdsvis inden for EU eller EØS og uden for EU eller EØS. Oplysningerne kan afgives i skemaform. Skema kan hentes på SKAT´s hjemmeside med blanket nr. 05.028 med tilhørende vejledning E nr. 154.

Der skal skib for skib gives oplysning om, hvor stor en del af året, skibet har været anvendt til formål, der er omfattet af tonnageskatteloven, skibets bruttotonnage og hvor skibet har været registreret - i en stat, der er medlem af EU eller EØS eller uden for EU eller EØS - eventuelt både og, og i givet fald, i hvilken periode.

Oplysningerne skal sammen med tilsvarende oplysninger fra de andre rederier, der er omfattet af tonnageskatteloven, anvendes til told- og skatteforvaltningens kontrol af, om betingelsen i § 6a, stk. 2, er opfyldt. Ifølge § 6a, stk. 2, finder flagkravet i stk. 1, ikke anvendelse, såfremt set under ét for alle rederier omfattet af tonnageskatteloven den procentdel af den ejede bruttotonnage, der anvendes til formål, som vil kunne omfattes af tonnageskatteloven, og som er registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS, ikke er faldet i gennemsnit i løbet af det forudgående indkomstår.

Der skal endvidere til told- og skatteforvaltningens kontrol af, om betingelsen i § 6a, stk. 3, er opfyldt eller, om betingelsen i § 6a, stk. 1, er opfyldt, gives oplysning på basis af de rå oplysninger om hvor stor en del, i gennemsnit over indkomståret, af den af rederiet ejede bruttotonnage, der er anvendt til formål, som vil kunne omfattes af tonnageskatteloven, der har været registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS.

Rederiet skal endvidere det første år, hvor reglerne i tonnageskattelovens § 6 a kan finde anvendelse, vedlægge oplysning om den procentdel af den af rederiet ejede bruttotonnage, der anvendes til formål, som vil kunne omfattes af tonnageskatteloven, som på basisdatoen var registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS. Basisdatoen er, jf. § 6a, stk. 1, 2. pkt., den 12. januar 2005. Men rederier, der var omfattet af tonnageskatteloven den 17. januar 2004, kan vælge at anvende denne dato som basisdato, jf. § 6a, stk. 1, 3. pkt. For rederier, der på et senere tidspunkt end 12. januar 2005 bliver omfattet af tonnageskatteloven, er basisdatoen det tidspunkt, hvor rederiet bliver omfattet af tonnageskatteordningen, jf. § 6a, stk. 1, 4. pkt.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.