Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.D.4.4 Virkningstidspunkt og overgangsregler vedrørende sambeskatning og genbeskatning

Virkningstidspunktet

Ifølge lov nr. 426 af 6. juni 2005, § 15, stk. 3, har SEL (selskabsskatteloven) §§ 31 - 31 C som udgangspunkt virkning fra og med indkomstår, der påbegyndes den 15. december 2004 eller senere, jf. lovens § 15, stk. 3, 1. pkt. I det følgende benævnes lov nr. 426 af 6. juni 2005 som loven.

Uanset lovens § 15, stk. 3, 1. pkt., kan uudnyttede underskud i den afsluttende regnskabsperiode samt uudnyttede underskud fra tidligere år under sambeskatningen i et sambeskattet datterselskab, der er likvideret inden den 2. marts 2005, fremføres til fradrag efter de almindelige regler herom, jf. lovens § 15, stk. 3, 6. pkt.

Ifølge lovens § 15, stk. 4, kan selskaber, hvis indkomstår 2005 er påbegyndt før den 15. december 2004, vælge at anvende samme regler, som gælder for selskaber, hvis indkomstår 2005 påbegyndes den 15. december 2004 eller senere, forudsat at alle selskaber i koncernen, jf. SEL (selskabsskatteloven) § 31 C som affattet ved lovens § 1, nr. 17, anvender samme regler.

Skatterådet blev i SKM2006.141.SR spurgt om, hvorvidt en koncerns fem danske selskaber kunne vælge at lade sig sambeskatte under reglerne om national sambeskatning med virkning fra den 1. september 2004 (indkomståret 2005). Det ene af de fem selskaber var først stiftet den 20. juni 2005 og havde 2006 som sit første indkomstår. Da reglerne om obligatorisk national sambeskatning har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 15. december 2004 eller senere, var dette selskab omfattet af reglerne fra sin stiftelse, og det var således ikke relevant at diskutere, om selskabet kunne vælge at lade sig sambeskatte under reglerne om national sambeskatning. Et andet af selskaberne havde omlagt sit indkomstår, så perioden 1. januar 2005 til 31. august 2005 udgjorde indkomståret 2005, hvorfor dette selskab også var omfattet af reglerne, og det derfor heller ikke var relevant at diskutere, om dette selskab kunne lade sig sambeskatte. De tre øvrige selskabers indkomstår 2005 angik perioden 1. september 2004 til 31. september 2005. Disse tre selskaber kunne vælge at lade sig sambeskatte fra den 1. september 2004, da alle koncernens selskaber i Danmark anvendte de samme regler.

Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse i SKM2007.670.LSR. Sagen drejer sig om lovens § 15, stk. 4. Landsskatteretten stadfæstede, at et selskab ikke var berettiget til at vælge national sambeskatning efter overgangsbestemmelsen i § 15, stk. 4, i lov nr. 426 af 6. 6. 2005 efter udløb af tidsfristen for indgivelse af selvangivelse.

Overgangsregler mv.

Der kan som udgangspunkt opstå to overgangssituationer i forbindelse med de nye sambeskatningsregler og genbeskatningsregler. Begge situationer vedrører international sambeskatning, idet opgørelsen af genbeskatningssaldi mv. er ændret. Overgangssituationerne vedrører kun eksisterende sambeskatninger, da sambeskatninger, der etableres efter de nye regler, naturligvis følger disse regler.

Den ene situation opstår, hvis en (international) sambeskatning tilladt efter den hidtidige affattelse af SEL (selskabsskatteloven) § 31 ophører i det førstkommende indkomstår, der påbegyndes efter den 15. december 2004 eller senere. Denne situation reguleres af lovens § 15, stk. 8. Den anden situation opstår, hvor en (international) sambeskatning tilladt efter den hidtidige affattelse af SEL (selskabsskatteloven) § 31 fortsætter, og hvor der således også vælges international sambeskatning efter den nye bestemmelse i SEL (selskabsskatteloven) § 31 A. Denne situation reguleres af lovens § 15, stk. 11 og 12.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.