Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.D.5.2.2 CFC-indkomst af en vis størrelse

SEL (selskabsskatteloven) § 32 omfatter alene indkomsten i datterselskaber, hvis andelen af mobile indkomster overstiger 1/2 af selskabets samlede indkomster. Dette er en af betingelserne for, at CFC-beskatning kan ske, se afsnit S.D.5.2 Betingelser for beskatning af selskaber og fonde

Det fremgår af SEL (selskabsskatteloven) § 32, stk. 1, nr. 1, at bedømmelsen af, om datterselskabets CFC-indkomst udgør mere end halvdelen af datterselskabets samlede indkomst foretages på baggrund af indkomsten i indkomståret, dvs. uden fremførsel af underskud fra tidligere indkomstår.

Det fremgår af SEL (selskabsskatteloven) § 32, stk. 4, at danske datterselskabers egen indkomstopgørelse - før fremførsel af underskud fra tidligere indkomstår - skal anvendes ved opgørelsen af deres CFC indkomst og deres samlede skattepligtige indkomst.

Ved opgørelsen af et udenlandsk datterselskabs CFC-indkomst og datterselskabets samlede skattepligtige indkomst, skal opgørelsen ske efter SEL (selskabsskatteloven) § 32, stk. 4. >Det fremgår bl.a., af bestemmelsen, at der ved opgørelse af et udenlandsk selskabs CFC-indkomst skal anvendes faktiske anskaffelsessummer og faktiske anskaffelsestidspunkter. Hvis der i forvejen er fastsat danske skattemæssige værdier for de pågældende aktiver og passiver, betragtes disse værdier som den faktiske anskaffelsessum/-tidspunkt. <>Hvis et aktiv således allerede beskattes i Danmark, eller der på anden måde er fastsat en dansk skattemæssig værdi for det pågældende aktiv - eksempelvis i forbindelse med en aktieombytning uden tilladelse, er det således denne værdi, der skal bruges ved CFC-vurderingen og opgørelsen af CFC-indkomsten. Dette er præsiseret ved lov nr. 98 af 10. februar 2009.<

>Ved opgørelse af datterselskabets samlede skattepligtige indkomst skal der ses bort fra skattepligtige tilskud jf. SEL (selskabsskatteloven) § 31, stk 1, nr. 1. Bestemmelsen et gældende med virkning fra og med indkomståret 2009 jf. lov nr. 98 af 10. februar 2009. Formålet med denne bestemmelse er at forhindre, at et datterselskab kan bringes ud af CFC-skattepligt som følge af, at der ydes et skattepligtigt tilskud til datterselskabet. Tilskud, der er skattepligtige efter danske regler, men som ikke udløser beskatning i datterselskabet, skal ikke medregnes ved opgørelsen af den samlede indkomst i datterselskabet, når det skal vurderes om datterselskabets CFC-indkomst i indkomståret udgør mere end 50 pct. af datterselskabets samlede indkomst, jf. SEL (selskabsskatteloven) § 32, stk. 1, nr. 1. Hvis datterselskabet er CFC-skattepligtigt, skal et eventuelt skattepligtigt tilskud fortsat medregnes ved indkomstopgørelsen.<

>Med vedtagelse af lov nr. 525 af 12 juni 2009 er SEL (selskabsskatteloven) § 32, stk. 4 medvirkning for indkomståret 2010 konsekvensændret. Det gælder herefter, at lagerprincippet skal anvendes ved opgørelsen af CFC-indkomst vedrørende porteføljeaktier og fordringer på samme måde som ved beskatningen af et fuldt skattepligtigt dansk selskab.<

I SKM2008.450.SR blev Skatterådet forlagt et bindende svar vedrørende en privat persons eventuelle CFC-beskatning. Det bindende svar omhandlede dog også en eventuel CFC-beskatning af et selskab. Ved etablering af et datterselskab på Cypern med et moderselskab i Danmark, vil det ikke være i strid med EU-retten, at der i DK sker CFC-beskatning af renteindtægter, da reglerne ikke forskelsbehandler udenlandske datterselskaber og danske datterselskaber. Der er ikke ved besvarelsen taget stilling til om det cypriotiske selskab er reelt etableret. Ligeledes bekræftede Skatterådet, at der vil ske CFC-beskatning i DK, såfremt det udenlandske selskab kun investerer i investeringsforeningsbeviser omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.