Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.E.1.1 Skatteprocenter

Skattesubjektivitet

Beskatningsprocenten afhænger af, om den skattepligtige er selskabsbeskattet, dvs. omfattet af de i SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 g, og 3 a-6, og § 3, stk. 7, nævnte aktieselskaber og foreninger m.v., herunder om den skattepligtige er fuldt eller begrænset skattepligtig, eller om den skattepligtige er kooperationsbeskattet, jf. SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 3.

Fuldt skattepligtige

Indkomstskatten for selskaber og foreninger m.v., hjemmehørende her i landet, jf. SEL (selskabsskatteloven) § 1, bortset fra andelsforeninger, udgør 25 pct. af den skattepligtige indkomst, jf. SEL (selskabsskatteloven) § 17, stk. 1.

Begrænset skattepligtige

Indkomstskatten for udenlandske selskaber og foreninger m.v., der er begrænset skattepligtige efter SEL (selskabsskatteloven) § 2, stk. 1, litra a, b og f, udgør 25 pct. af den skattepligtige indkomst, jf. SEL (selskabsskatteloven) § 21.

Af udbytter og afståelsessummer, der er skattepligtige efter SEL (selskabsskatteloven) § 2, stk.1, litra c, jf. afsnit S.A.2.6 Udbytteindtægter, herunder udbytter m.v., der tilgår et fast driftssted her i landet, svares en endelig skat på 28 pct. af hele udbyttet eller afståelsessummen. Denne skat indeholdes efter KSL (kildeskatteloven) § 65 eller betales i henhold til KSL (kildeskatteloven) § 65 A, stk. 1.

Af indtægter ved arbejdsudleje, som er skattepligtige efter SEL (selskabsskatteloven) § 2, stk. 1, litra e, jf. afsnit S.A.2.7 Renter, svares en skat på 30 pct. af bruttoindtægten, jf. KSL (kildeskatteloven) § 65 B.

Af royaltyindtægter, som er skattepligtige efter SEL (selskabsskatteloven) § 2, stk. 1, litra g, jf. afsnit S.A.2.9 Konsulenthonorar, indeholdes en skat på 30 pct. af den modtagne royalty, jf. KSL (kildeskatteloven) § 65 C, stk. 1. Ifølge KSL (kildeskatteloven) § 65 C, stk. 2, kan der fastsættes regler om, at der enten slet ikke skal foretages indeholdelse af skat, eller at der skal foretages indeholdelse med en sats, der er mindre end 30 pct., hvis Danmark og den stat, hvor royaltymodtageren er hjemmehørende, i en DBO har aftalt, at royaltybetalinger fra kilder her i landet til modtagere i den pågældende stat ikke kan beskattes eller kun beskattes med en sats, der er lavere end 30 pct. Se herom LV Dobbeltbeskatning afsnit D.A.2.8 KSL § 2, stk. 1, nr. 8 - Royalty.

Skatten på 28 pct. ved beskatningen i henhold til SEL (selskabsskatteloven) § 2, stk. 1, litra c, samt skatten på 30 pct. i henhold til SEL (selskabsskatteloven) § 2, stk. 1, litra e og g, er en bruttobeskatning, således at det modtagende selskab m.v. ikke får fradrag for udgifter i forbindelse med erhvervelsen af de pågældende indtægter, ligesom der ikke kan fradrages udgifter ved anden begrænset skattepligtig virksomhed.

Den skat, som skal svares af udenlandske selskaber m.v., der er begrænset skattepligtige her til landet efter SEL (selskabsskatteloven) § 2, stk. 1, kan nedsættes eller bortfalde, såfremt Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med den stat, hvor det udenlandske selskab m.v. er hjemmehørende.

De i Danmark værende befuldmægtigede for selskaber m.v. med begrænset skattepligt efter SEL (selskabsskatteloven) § 2, stk. 1, er efter SEL (selskabsskatteloven) § 2, stk. 3, medansvarlige for skattens betaling.

Kooperationsbeskattede

For andelsforeninger omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 3, hvis indkomst opgøres på grundlag af foreningens formue, jf. afsnit S.C.5 Andelsbeskatning (beskatning på grundlag af særlig beregnet indkomst), udgør skatten 14,3 pct. af den skattepligtige indkomst, jf. SEL (selskabsskatteloven) § 19. For indkomst, der er omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 32 (CFC-indkomst), jf. afsnit S.D.5 CFC-beskatning af selskaber, fonde, personer dødsboer samt kapitalfondspartnere, udgør skatten dog 25 pct., men det er samtidig bestemt, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, der skal beskattes med 14,3 pct., ikke skal medregnes den del af andelsforeningens formue, som består af aktier i selskaber, der er omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 32.

Skattepligtig formuetilvækst som nævnt i SEL (selskabsskatteloven) § 5 B, stk. 4, beskattes med 50 pct., jf. SEL (selskabsskatteloven) § 19, stk. 2.

Fondsbeskattede

Indkomstskatten for fonde og foreninger m.v., som er omfattet af FBL (fondsbeskatningsloven) § 1, udgør ligeledes 25 pct. af den skattepligtige indkomst, jf. FBL (fondsbeskatningsloven) § 11.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.