Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.E.4.12.1 Ved ind- og udtræden af sambeskatning

Indtræden

For sambeskattede selskaber m.v. sker indkomstskatteberegningen for den skattepligtige sambeskatningsindkomst hos administrationsselskabet i henhold til SEL (selskabsskatteloven) § 29 B, stk. 2. Administrationsselskabet forestår indbetalingen af den samlede indkomstskat. Dette gælder også restskat, tillæg og renter. Datterselskaberne afregner skat internt med administrationsselskabet jf. SEL (selskabsskatteloven) § 31 stk. 4. Acontoskat for selskaber, der ved indkomstårets udløb indgår i en sambeskatning, indgår fuldt ud i skatteberegningen.

SEL (selskabsskatteloven) 29 B, stk. 2, 3. - 5., er indsat ved lov nr. 343 af 18. april 2007 og har virkning fra og med indkomståret 2007. Reglen vedrører selskaber, som i løbet af indkomståret enten skifter koncernforbindelse eller erhverves af en koncern uden forud for erhvervelsen at indgå i en sambeskatning. Efter 3. pkt. har selskaberne mulighed for at få henført acontoskat, der er betalt inden koncernetableringen, til den tilsvarende indkomstperiode. Selskaberne undgår på denne måde en restskat, såfremt indkomsten inden den nye koncernetablering er positiv. Reglen er indsat af administrative hensyn, idet acontoskatten, som er indbetalt af det pågældende selskab, systemmæssigt bliver henført til den sambeskatning, som selskabet indgår i ved indkomstårets udløb. Det er imidlertid kun indkomsten efter etableringen af koncernforbindelsen, der medregnes til sambeskatningsindkomsten i denne sambeskatning. Indkomsten for perioden inden etableringen af den nye koncernforbindelse beskattes enten særskilt eller medregnes i sambeskatningsindkomsten hos en anden koncern.

I følge 4. pkt. skal anmodning om omkontering af acontoskatten ingives senest 3 måneder efter etableringen af koncernforbindelsen.

I følge 5. pkt. skal der ikke beregnes tillæg for frivillig acontobetaling af den acontoskat, som henføres til perioden før etablering af den nye koncernforbindelse.

Sambeskatning etableres først efter indkomstårets udløb. Det indebærer, at told- og skatteforvaltningen først kan tage hensyn dertil ved acontoskatteberegningen, når sambeskatningen har fundet sted i mindst én skatteansættelse af administrationsselskabet. I mellemtiden, dvs. i op til to indkomstår, skal hvert af selskaberne m.v. betale ordinær acontoskat, hvis de er omfattet af acontoskatteordningen, jf. SEL (selskabsskatteloven) § 29 A, stk. 3 og 4. De kommer med andre ord ind i en indslusningsordning.

Under indslusningsordningen kan selskaberne på sædvanlig vis foretage frivillige yderligere indbetalinger i henhold til SEL (selskabsskatteloven) § 29 A, stk. 6. Ved opgørelsen af de sambeskattede selskabers m.v. indkomstskat, restskat eller overskydende skat indgår acontoskattebeløb, som hvert af selskaberne har indbetalt, med samme beløb, hvormed de ville være indgået ved de enkelte selskabers årsopgørelse, såfremt der ikke var indgået sambeskatning.

I det første år efter indtræden i sambeskatning skal et selskabs acontoskat derfor overføres til administrationsselskabet ved beregningen af skatten af sambeskatningsindkomsten. Denne overførsel skal fremgå af årsopgørelsen for administrationsselskabet.

Udtræden

Også ved ophør af sambeskatning gælder særlige forhold. Et selskab, der udtræder af sambeskatning, vil således i de efterfølgende 2 år være under indslusning, jf. SEL (selskabsskatteloven) § 29 A, stk. 3 og 4. Det indebærer, at selskabet ikke kan have ordinære acontoskatterater i de 2 første år efter udtræden af sambeskatning. Ved skatteberegningen i årene efter udtræden tages ikke hensyn til den del af sambeskatningsskatten selskabet har bidraget med under sambeskatningen, selvom det er muligt at tillægge selskabet en forholdsmæssig andel.

Hvis et administrationsselskab har indbetalt ordinær og frivillig acontoskat under hensyn til indkomsten for et udtrædende selskab i det første år efter udtræden kan der efter anmodning til den lokale told- og skatteforvaltning gives tilladelse til, at en forholdsmæssig del af den frivillige indbetaling omkonteres til det udtrådte selskab. Der tillades omkontering af administrationsselskabets ordinære rater til det udtrædende selskab. Da det udtrædende selskab, efter SEL (selskabsskatteloven) § 29 A, stk. 3 og 4, ikke kan have ordinære rater, omkonteres de ordinære rater til frivillige acontoindbetalinger.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.