Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.G.12.1 Udloddende investeringsforeninger, der er aktiebaserede - ABL § 21

Aktiebaserede investeringsforeninger

Gevinst ved afståelse af investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede investeringsforeninger medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 21 stk. 1. Gevinsterne er kapitalindkomst, jf. PSL (personskatteloven) § 4 stk. 1 nr. 5 . Tab kan ikke fradrages, medmindre foreningen har valgt, at gevinst og tab skal behandles efter de regler i ABL (aktieavancebeskatningsloven), der gælder for almindelige aktier, jf. nedenfor. Gevinst opgøres efter gennemsnitsmetoden.

Udloddende aktiebaserede investeringsforeninger kan vælge, at gevinst og tab skal opgøres efter de regler i ABL (aktieavancebeskatningsloven), der gælder for almindelige aktier, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 21 stk. 2. Gevinster vil i så fald for personer være aktieindkomst, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 4 a stk. 1 nr. 4.

Valget er offentliggjort på SKAT's hjemmeside i internettet - se www.skat.dk - Rådgiver - Juridiske vejledninger - Årets skattemæssige klassifikation og afkast fra investeringsforeninger 2007 indberetningen 2008 (der også indeholder oplysninger vedrørende udlodnings- og indkomståret 2008).

>Reglerne om, hvornår en udloddende investeringsforening er aktiebaseret, blev ændret ved § 2 nr. 4 i lov nr. 98 af 10. februar 2009. De nye regler har virkning fra og med den 1. januar 2009, jf. § 10 stk. 10 i lov nr. 98 af 10. februar 2009. Efter de nye regler er en udloddende investeringsforening aktiebaseret, såfremt den udelukkende anbringer aktivmassen i foreningens administrationsbygning, i aktier m.v, der er omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven), bortset fra aktier og investeringsforeningsbeviser omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) §§ 19 og 22 og bortset fra konvertible obligationer og retten til at tegne sådanne, samt i andre aktiver inden for en samlet ramme på 25 pct. af foreningens øvrige aktivmasse, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 21 stk. 3.< .

De nærmere regler for opgørelse af foreningens aktiver findes i bek. nr. >401 af 26. maj 2009.<

Reglerne om udloddende aktiebaserede investeringsforeninger gælder dog ikke investeringsforeninger, der erhverver aktier omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19, konvertible obligationer og retten til at tegne sådanne, eller investeringsforeningsbeviser i ikke-aktiebaserede, udloddende investeringsforeninger. Efter ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 21 stk. 6 mister en aktiebaseret udloddende investeringsforening dog først sin status som aktiebaseret, når den ved eller burde vide, at den ejer aktier i et investeringsselskab, der er omfattet af § 19.

Anbringelse på anfordringskonto sidestilles med kontanter.

Hvis investeringsforeningens anbringelser i aktiver overskrider de ovenfor anførte grænser, og det ved overskridelse af den ovenfor nævnte 25 pct.-grænse sker i mere end 5 på hinanden følgende bankdage, omfattes investeringsbeviserne af reglerne i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 22 om investeringsbeviser i udloddende investeringsforeninger, der ikke er aktiebaserede, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 21 stk. 5.

I forbindelse med nyetablering af investeringsforeninger, ses der dog bort fra overskridelser af den nævnte grænse på 25 pct. inden for en periode på en måned efter tegningsperiodens udløb i henhold til prospektet, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 21 stk. 5. Der ses endvidere bort fra overskridelser af 25 pct.-grænsen hvis det godtgøres, at overskridelsen ikke kan tilregnes investeringsforeningen som forsætlig eller uagtsom, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 21 stk. 5.

Ved opgørelserne i relation til 25 pct.-grænsen medregnes aktiver som omhandlet i KGL (kursgevinstloven) §§ 29-33 med værdien af det underliggende aktiv, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 21 stk. 4.

For en investeringsforening, der opløses efter reglerne i § 83 eller § 84 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., og som har udsat indløsningen af andele, jf. nævnte lovs § 48, stk. 3 eller 4, ses der bort fra overskridelser af den nævnte grænse på 25 pct. som følge af, at provenuet ved foreningens afståelse af aktier, administrationsbygning og finansielle kontrakter placeres i kontanter, forudsat at overskridelsen finder sted inden for perioden fra beslutningen om opløsningen og indtil den endelige opløsning, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 21 stk. 5.

Beviser i aktiebaserede udloddende foreninger beskattes ved afståelse efter de almindelige regler om afståelse af aktier, når investeringsforeningen har valgt dette, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 21 stk. 2. Det gælder for såvel gevinster som tab, se i det hele afsnit S.G.3 Personer til S.G.5 Opgørelsesmetoder for en gennemgang af disse regler. Omsættelige investeringsforeningsbeviser anses dog altid som børsnoterede, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 3 nr. 3.

>Vedrørende en situation, hvor en investeringsforening foretog udlån af aktier, se Skatterådets afgørelse i SKM2009.65.SR.<

>Bemærk, at reglerne om beskatning af gevinst og tab på investeringsforeningsbeviser er ændret ved lov nr. 525 af 12. juni 2009. Ændringerne har virkning fra og med indkomståret 2010. De materielle regler for personer er dog uændrede. De nye regler beskrives i LV 2010-1.<

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.