Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.G.19.1.1 Selskaber m.v.

Med virkning fra den 30. maj 2008 fremgår reglerne om fraflytterskat for selskaber af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 40. Efter bestemmelsen skal selskaber beskattes af aktiebesiddelser, når aktier udgår af den begrænsede skattepligt efter SEL (selskabsskatteloven) § 2, stk. 1, litra a.

>Ved lov. nr. 525 af 12. juni 2009 er ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 40 ophævet. Ændringen har virkning fra og med indkomståret 2010. Ændringen har ikke virkning for aktier, som er afstået inden den 22. april 2009. Begrundelsen for ophævelsen er, at bestemmelsen er overflødig, da beskatning i de pågældende situationer er reguleret i SEL (selskabsskatteloven) § 8, stk. 4. Det følger af bestemmelsen i SEL (selskabsskatteloven) § 8, stk. 4, at overførsel af aktiver, som efter overførslen ikke længere er omfattet af dansk beskatning, internt i selskabet til et fast driftssted eller et hovedkontor i udlandet sidestilles med salg til koncernforbundet selskab til handelsværdien på overførselstidspunktet.<

Fuldt skattepligtige danske selskaber, fonde og foreninger er ikke omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 40. Dette skyldes at selskaber ved flytning af virksomhed fra Danmark - bortset fra flytning til Grønland - skal afmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og likvideres. Selskaberne vil herefter blive undergivet en afsluttende ansættelse, jf. SEL (selskabsskatteloven) § 5, og der sker aktieavancebeskatning efter de almindelige regler. Tilsvarende gælder, at der skal ske en afsluttende ansættelse for skattepligtige fonde og foreninger, der opløses eller overgår til beskatning efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6, eller bliver undtaget fra beskatning i medfør af SEL (selskabsskatteloven) § 3, jf. FBL (fondsbeskatningsloven) § 2, stk. 1, og SEL (selskabsskatteloven) § 5. Ved flytning til Grønland sker der ikke likvidation, men afsluttende ansættelse i henhold til SEL (selskabsskatteloven) § 5.

Selskaber, der er fuldt skattepligtige til Danmark fordi ledelsens sæde er i Danmark, og som flytter ledelsens sæde ud af Danmark, skal ophørsbeskattes efter selskabsskattelovens § 5.

Begrænset skattepligtige

For udenlandske selskaber eller foreninger m.v., der efter SEL (selskabsskatteloven) § 2, stk. 1, litra a er begrænset skattepligtige her til landet af en erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet, skal der, jf. SEL (selskabsskatteloven) § 7, ske en afsluttende ansættelse ved opløsning eller ophør af skattepligtig virksomhed her i landet. Ejer selskabet næringsaktier, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 17, finder SEL (selskabsskatteloven) § 7 tilsvarende anvendelse for disse aktier, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 40, stk. 1.

>Ved lov nr. 525 af 12. juni 2009 er ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 40 ophævet og der er foretaget ændringer i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 2, stk. 1, litra a. Efter ændringen i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 2, stk. 1, litra a, er skattepligten for udenlandske selskaber, der udøver erhverv med et fast driftssted beliggende i Danmark, udvidet til at omfatte alle gevinster, tab og udbytter på selskabets aktier, når afkastet vedrører det faste driftssted. Ændringen har virkning fra og med indkomståret 2010. Ændringen har ikke virkning for aktier, som er afstået inden den 22. april 2009. <

Reglen i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 40, stk. 1, gælder kun for selskaber m.v., der har været skattepligtige efter SEL (selskabsskatteloven) af aktiegevinster i en eller flere perioder på mindst 7 år inden for de seneste 10 år før skattepligtsophøret, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 40, stk. 2.

Gevinst og tab skal opgøres efter reglerne i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 23-29, dog træder værdien ved skattepligtens ophør i stedet for afståelsessummen. jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 40, stk. 3.

Fraflytterskatten beregnes af den samlede nettogevinst, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 40, stk. 4.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.