Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.G.2.2.1 Generelt

Kredsen af skattepligtige, der er omfattet af aktieavancebeskatningsloven, er personer, der er skattepligtige efter kildeskatteloven, dødsboer, der er skattepligtige efter dødsboskatteloven, selskaber, fonde og foreninger m.v. der er skattepligtige efter selskabsskatteloven eller fondsbeskatningsloven, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) §§ 6 og 7. Personer, selskaber mv., der ikke er fuldt skattepligtige her til landet, er begrænset skattepligtige af gevinst og tab på aktier efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven, såfremt aktierne er knyttet til et fast driftssted her i landet, hvorfra der udøves erhvervsvirksomhed, jf. KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr. 4, og SEL (selskabsskatteloven) § 2, stk. 1, litra a. Der er således tre betingelser, der skal være opfyldt, før der kan statueres begrænset skattepligt; der skal foreligge et fast driftssted her i landet, der skal udøves erhvervsvirksomhed fra det faste driftssted og de pågældende aktier skal have tilknytning til det faste driftssted.

Ved fastlæggelsen af aktieavancebeskatningslovens anvendelsesområde har det tidligere, i overensstemmelse med TfS 1988, 276 DEP, været antaget at, aktieavancebeskatningsloven i medfør af KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr. 4, og SEL (selskabsskatteloven) § 2, stk. 1, litra a alene fandt anvendelse på næringsaktier knyttet til et fast driftssted her i landet. Med virkning fra 1. maj 2002 er praksis på dette område ændret, således at også ikke-næringsaktier med den fornødne tilknytning til en erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet vil statuere begrænset skattepligt med den virkning, at aktierne omfattes af aktieavancebeskatningsloven.

Se SKM2001.493.LR : Ligningsrådet blev i en bindende forhåndsbesked anmodet om at svare på, hvorvidt investorerne i to amerikanske fonde, der påtænkte at investere i et dansk kommanditselskab, K/S A kunne anses for at udøve erhverv i Danmark i KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, litra d´s forstand (nu KSL (kildeskatteloven) stk. 1 nr. 4). Da såvel de amerikanske fonde som K/S A skattemæssigt var transparante, var det afgørende, hvorvidt K/S A kunne anses at udøve erhvervsvirksomhed. K/S A´s aktivitet skulle bestå i investering i innovative biotek-selskaber. Provenu fra salg af selskaberne ville løbende blive udloddet til investorerne, således at der ikke ville ske geninvestering eller akkumulering af kapital i K/S A. Der ville kun blive investeret i ca. 10 selskaber og aktivitetsniveauet forventedes ikke at blive højt. Den samlede forventede investeringskapital, kr. 10 - 50 mio. ville være investeret i løbet af 3-5 år og den forventede investeringshorisont ville være op til 5 år for hver enkelt investering. Der ville blive stilet mod, at K/S A vil have afviklet sine investeringer medio 2011, hvorefter selskabet vil blive likvideret eller solgt. Ligningsrådet fandt ikke, at K/S A kunne siges at udøve erhvervsvirksomhed i KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, litra d´s (nu KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1 nr. 4) forstand, hvorfor de amerikanske investorer ikke blev anset for begrænset skattepligtige til Danmark. Ligningsrådet bemærkede, at der med afgørelsen ikke var taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt anlægsaktier kan henføres til et fast driftssted her i landet eller ej, jf. ovenfor.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.