Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.G.2.6.7 Kapitalnedsættelse, likvidation og konkurs.

Kapitalnedsættelse

Aktier der nedskrives ved en kapitalnedsættelse anses for afstået. Dette gælder uanset, om kapitalnedsættelsen følger en kapitaludvidelse ved gældskonvertering, jf. SKM2003.486.HR. Beløb, der udloddes i forbindelse med kapitalnedsættelse beskattes som udbytte, jf. LL (ligningsloven) § 16 A. se nærmere herom i S.G.20.2 Udlodning ved nedsættelse af aktiekapitalen..

Udlodning af likvidationsprovenu

Ifølge ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 2, stk. 1, 1. pkt. skal fortjeneste eller tab ved udlodning af likvidationsprovenu fra aktieselskaber m.v. i det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses, behandles efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Se nærmere herom i afsnit S.G.20.1 Likvidationsudlodninger.

  Beskatning af likvidationsprovenu

  I SKM2001.11.ØLR fandt landsretten ikke, at de beløb, der blev udbetalt til medlemmerne af Svendborg Amts Gensidige Brandassuranceselskab i forbindelse med foreningens likvidation var omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler. Se om afgørelsen i afsnit S.G.1.2 Værdipapirer omfattet af loven, hvor også Ligningsrådets tilkendegivelse i SKM2001.505.LR er omtalt. Se i øvrigt afsnit S.G.20.1 Likvidationsudlodninger.

  Konkurs

  Afståelsestidspunktet for aktier i et selskab, der går konkurs, er tidspunktet for ejendomsrettens endelige ophør. Højesteret udtalte i TfS 1998, 397 HRD, at afståelse, jf. dagældende ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 1, stk. 2, må forstås således, at afståelsestidspunktet er tidspunktet for ejendomsrettens ophør ved overdragelse eller på anden måde, herunder ved selskabets endelige opløsning. Hermed afvistes skattemyndighedernes fortolkning, hvorefter aktierne var anset for afstået allerede på tidspunktet for indtræden af konkurs, idet det måtte anses for sandsynliggjort, at aktierne på dette tidspunkt var værdiløse. I SKM2004.484.LSR blev anparterne i et selskab under konkurs således først anset for afstået ved selskabets afmelding i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Ejertiden var herefter mere end 3 år, og tabet kunne derfor fradrages.

  Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

  Læs også:

  BEREGNER
  Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
  Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

  Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
  ,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

  Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

  Lej et værelse ud i din bolig
  En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

  Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
  ,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

  I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

  Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
  ,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

  SKAT er blevet splittet op
  ,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

  Udlejning af sommerhus
  ,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

  Omkostningsgodtgørelse til selskaber
  ,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

  Kommuneskat 2020
  Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

  Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

  ,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

  Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

  Skatteberegnere
  Skattesager
  Befordring
  Rejse
  Erhvervsmæssige udgifter
  Personalegoder
  Lønmodtagere
  Virksomheder
  Ægteskab og samliv
  Børn
  Studerende
  Bolig og fast ejendom
  Motor
  Pension
  Aktier, obligationer og fordringer
  Gaver, legater og gevinster
  Arv og succession
  Arbejde i udlandet
  Flytning til og fra Danmark
  Told og afgift
   A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
  ! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.