Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.G.3.3.4 Tab på børsnoterede aktier, som er realiseret før gennemførelsen af den "nye" ABL

Tab på børsnoterede, almindelige aktier, der er afstået efter en ejertid på mindre end tre år, og tab på børsnoterede, almindelige aktier i en beholdning over 100.000 kr.s grænsen afstået efter en ejertid på tre år eller mere, der er konstateret før den 1. januar 2006, kan fremføres til modregning i gevinster, udbytter og afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B.i perioden fra og med den 1. januar 2006 efter de regler, der gælder i den nye aktieavancebeskatningslov, >jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 46 stk. 2<. Det vil sige, at uudnyttet tab på børsnoterede, almindelige aktier, der er afstået efter en ejertid på mindre end tre år og tab på børsnoterede, almindelige aktier i en beholdning over 100.000 kr.s grænsen, afstået efter en ejertid på tre år eller mere, kan fremføres efter reglerne i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 14.

For personer med kalenderårsregnskab har reglen betydning for tab, som er konstateret før den 1. januar 2006, og som efter de hidtil gældende regler kan fremføres til indkomståret 2006 og senere. Disse tab vil således kunne fradrages i gevinster, udbytter og afståelsessummer efter reglerne i § 14 i indkomståret 2006 og fremføres til senere år, hvis de ikke kan udnyttes i indkomståret 2006.

For personer med forskudt indkomstår har overgangsreglen følgende konsekvenser:

Hvis f.eks. personens indkomstår 2006 er startet den 1. oktober 2005, vil uudnyttede tab fra indkomståret 2005 og tidligere efter de hidtil gældende regler kunne fremføres til indkomståret 2006. Tabene kan fradrages i gevinster konstateret før den 1. januar 2006 efter de hidtil gældende regler. Endvidere kan tabene fradrages i gevinster, udbytter og afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B konstateret eller oppebåret i indkomståret 2006 efter den 1. januar 2006. Dette fradrag sker efter reglerne i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 14. Udnyttes de fremførte tab ikke (fuldt ud) i indkomståret 2006 vil de kunne fremføres til senere indkomstår efter de foreslåede regler. Tilsvarende gælder for tab konstateret i 2006 før den 1. januar 2006.

Hvis den samme person har tab, der er konstateret i indkomståret 2006 den 1. januar 2006 eller senere, vil tabene kunne fradrages efter reglerne i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 14 i gevinster, udbytter og afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B, der er konstateret eller oppebåret i det pågældende indkomstår. Dette gælder uanset om de pågældende gevinster, udbytter eller afståelsessummer er konstateret eller oppebåret før eller efter den 1. januar 2006, når blot der er tale om gevinster, udbytter eller afståelsessummer, som tabene ville kunne modregnes i, hvis gevinsterne mv. var konstateret den 1. januar 2006 eller senere. Uudnyttede tab vil kunne fremføres til senere indkomstår efter de foreslåede regler.

Ved lov nr. 313 af 21. maj 2002, er indført regler om tidsubegrænset adgang til at fremføre tab på aktier. Ændringen har virkning for tab, som er opstået i indkomståret 2002 eller senere indkomstår. Tab opstået i indkomståret 2001 eller tidligere indkomstår kun fremføres i 5 år. Herefter tabet

>Bemærk, at ordlyden af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 46 stk. 2 er ændret ved lov nr. 462 af 12. juni 2009. Ændringen har virkning fra og med den 1. januar 2010. De nye regler beskrives i LV 2010-1.<

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.