Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.H.10 Erhvervsmæssig indkomst

Erhvervsmæssig indkomst

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes overskud fra erhvervsvirksomhed opgjort efter sædvanlige regler. Foreninger omfattet af fondsbeskatningsloven skal således også medregne indtægt fra omsætning med medlemmer, i modsætning til foreninger omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6, jf. SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 5. Bortset herfra vil indkomst fra erhvervsmæssig virksomhed kunne afgrænses efter samme retningslinjer, som er gældende for skattepligtige, der er omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6, jf. SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 4, jf. afsnit S.C.6.1.1 Erhvervsmæssig virksomhed - afgrænsning af begrebet.

Nedenfor under afsnit S.H.18.1 Indtægter er omtalt et særligt forhold vedrørende fastlæggelsen af arbejdsmarkedssammenslutningers erhvervsmæssige indkomst.

Udenlandsk indkomst

Til den erhvervsmæssige indkomst medregnes også indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed i udlandet.

SEL (selskabsskatteloven) § 3, stk. 4

Efter SEL (selskabsskatteloven) § 3, stk. 4, anses indkomst, der erhverves af aktieselskaber, som i altovervejende grad ejes af en almenvelgørende eller almennyttig fond eller forening, for indtjent af den pågældende fond eller forening. Efter gældende praksis er det en betingelse, at fonden eller foreningen har ejet mindst 75 pct. af selskabets aktie- eller anpartskapital. Denne betingelse skal være opfyldt i hele indkomståret.

Reglen bevirker, at indkomsten ikke beskattes i selskabet, men anses for indtjent direkte af fonden eller foreningen. Det er en forudsætning for at bringe reglen i anvendelse, at fonden i det indkomstår, hvori den anses for at have indtjent beløbet, uddeler eller hensætter beløbet efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 4, stk. 1 eller 4. Fonden vil således have fradragsret for et beløb, der svarer til den indtægt, som skal medregnes direkte i fondens skattepligtige erhvervsmæssig indkomst. Se endvidere afsnit S.A.3.3 SEL § 3, stk. 4.

Det er en betingelse for at kunne anvende reglen i SEL (selskabsskatteloven) § 3, stk. 4, at aktieselskabet er direkte ejet af den almenvelgørende eller almennyttige fond eller forening, jf. TfS2000.753.LR , som angik en en fond F og dennes 100% ejede datterselskab H, som hidtil havde anvendt reglerne i selskabsskattelovens § 3, stk, 4. I forbindelse med en intern omstrukturering, blev virksomhedsaktiviteten i datterselskabet H overdraget til nyt datterdatterselskab D, mens datterselskabet H skulle fortsætte som mellemliggende holdningselskab. Ligningsrådet fandt, at en fortolkning af selskabsskattelovens § 3, stk. 4, måtte bero på en konkret ordlydsfortolkning, og bemærkede i den forbindelse, at bestemmelsen alene omtaler direkte ejerforhold, nemlig den situation, hvor den altovervejende del af selskabskapitalen i datterselskabet ejes af den pågældende fond eller forening m.v. med almenvelgørende formål. En ordlydsfortolkning kunne efter Ligningsrådets vurdering ikke medføre, at bestemmelsen tillige finder anvendelse på indirekte ejerforhold, det vil sige den situation, hvor erhvervsaktiviteten udøves af et datterdatterselskab til den almenvelgørende fond.

I en kendelse offentliggjort som SKM2007.104.LSR fastslog Landsskattereten, at ved overførsel af indkomst fra et aktieselskab m.v til en forening m.v. i medfør af reglerne i selskabsskattelovens § 3, stk. 4, kunne der ikke stilles krav om, at formålet i den modtagne forening m.v. udelukkende er almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt. De overførte midler skulle dog anvendes til de almennyttige/ almenvelgørende formål.

I SKM2008.625.SKAT præciserede SKAT, hvordan det maksimale fradragsberettigede beløb opgøres efter selskabsskattelovens § 3, stk. 4, når modtageren er en fond omfattet af fondsbeskatningsloven eller en forening omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6. SKAT meddelte, at det maksimale fradrag for selskaber udgør summen af fondens uddelinger og hensættelser til almenvelgørende og på anden måde almennyttige formål med fradrag af skattefrie indtægter som nævnt i fondsbeskatningslovens § 6. Fradraget kan dog ikke medføre et underskud for selskabet.

I SKM2008.888.SR svarede Skatterrådet. at overførelsen af indkomst fra holdingselskabet til en ejerforening medførte, at holdingselskabet opnåede et ligningsmæssigt fradrag og foreningen tilsvarende skulle indtægtsføre samme beløb som erhvervsmæssig indkomst.

SKAT oplyste endvidere, at fradragsretten hos selskabet er betinget af følgende:

  • At den modtagne forening uddeler eller hensætter beløbet i henhold til selskabsskattelovens § 3, stk. 2 og 3.
  • At foreningens anden indkomst ikke har en sådan størrelse, at den erhvervsmæssige indkomst ikke kan ligge inden for de beløb, der uddeles/hensættes jf. selskabsskattelovens § 3, stk. 2, 2. pkt. jf. således SKM2008.625.SKAT
  • At det overførte beløb stammer fra selskabets positive indkomst fra indkomståret og f.eks. ikke fra selskabets egenkapital jf. SKM2003.227.LSR. Dette betyder, at selskabet selv skal have en positiv indkomst, hvori fradraget efter selskabsskattelovens § 3, stk. 4 skal kunne rummes. Selskabets egen indkomst kan således ikke blive negativ efter fradraget
  • <.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.