Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.H.21.4 Andre vedtægtsmæssige uddelinger, hvor modtageren er skattepligtig

Fonde og de i FBL (fondsbeskatningsloven) § 1, stk. 1, nr. 2 nævnte foreninger kan ved opgørelsen af indkomsten efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 3 desuden fradrage uddelinger til andre vedtægtsmæssige formål end almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, jf. FBL (fondsbeskatningsloven) § 4, stk. 2. Denne fradragsret findes derimod ikke for arbejdsmarkedssammenslutninger, jf. FBL (fondsbeskatningsloven) § 9, stk. 1.

En betingelse for at foretage fradrag efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 4, stk. 2 er, at modtageren af uddelingen er skattepligtig heraf. Der kan enten være tale om skattepligt efter KSL (kildeskatteloven) §§ 1 eller 2, efter SEL (selskabsskatteloven) §§ 1 eller 2 eller efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 1, stk. 1, nr. 1, 2 eller 4. Uddelinger til arbejdsmarkedssammenslutninger kan derimod ikke fradrages. Det skyldes, at uddelingen er skattefri for arbejdsmarkedssammenslutningen. Dette gælder dog ikke, såfremt der er tale om egentlige driftsomkostninger, som kan fradrages efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 3, f.eks. kontingentindbetalingern fra en erhvervsdrivende fond til en arbejdsgiverorganisation, jf. herfor bemærkningerne til lovforslag nr. L 109 fremsat den 5. december 1985.

I SKM2002.170.LSR kunne en fond ikke fradrage en uddeling til et erhvervsråd, idet betingelsen om, at uddelingen skal være skattepligtig for modtageren, ikke var opfyldt. Erhvervsrådet var en ikke-erhvervsdrivende forening omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6. Se også SKM2004.72.LR, hvor Ligningsrådet fastslog, at en fonds vedtægtsmæssige uddelinger til vedligeholdelse, forbedring m.v. af de af fonden ejede ejendomme ikke kunne fradrages i medfør af FBL (fondsbeskatningsloven) § 4, stk. 2. Landsskatteretten har ved SKM2005.188.LSR stadfæstet Ligningsrådets afgørelse.

Til godtgørelse af, at modtager er skattepligtig af uddelingen, kræves ingen særlig dokumentation. Det er desuden ikke en betingelse, at modtager rent faktisk beskattes af uddelingen. Skattefrihed for uddelingen kan f.eks. skyldes modtagers indtægtsforhold eller andre særlige fradragsregler m.v. Skattepligt hos modtager anses at foreligge i de tilfælde, hvor en for modtager skattefri ydelse medfører bortfald af en fradragsberettiget udgift. Et tilfælde af denne art foreligger f.eks., hvor en forening som nævnt i FBL (fondsbeskatningsloven) § 1, stk. 1, nr. 2, vederlagsfrit tilbyder en konsulenttjeneste, som modtager kunne have fradraget udgiften til. Landsskatteretten har i TfS 1995, 14 LSR statueret, at det er modtagerens nærmere bestemte subjektive skattepligt, som er afgørende for, hvorvidt fonden har fradragsret for uddelingen. Der var med andre ord ikke hjemmel til at nægte fradrag efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 4, stk. 2, selv om modtagerfonden opnåede skattefritagelse efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 3, stk. 3.

Afgørelsen offentliggjort som SKM2007.382.LSR angik en moderfond med to datterselskaber. Fondens formål var bl.a. at fortsætte den virksomhed, som fondsstifteren hidtil havde drevet samt at yde støtte til nærmere angivne formål. I den konkrete sag påtænkte fonden at uddele midler/ nærmere angivne aktiver til datterselskaberne. I kendelsen fastslog Landsskatteretten, at i henhold til fondsbeskatningslovens § 4, stk. 2, kan visse fonde og foreninger foretage fradrag for uddelinger, der sker til fyldestgørelse af vedtægtsmæssige formål, der ikke er almenvelgørende eller på anden måde almennyttge, når modtageren af disse er skattepligtig heraf. Ifølge fondens fundats er fondens formål at fortsætte den ved oprettelsen overdragne virksomhed samt at yde støtte til nærmere angivne formål. Ifølge fundatsen kan fondens virksomheder udøves gennem selskaber, som helt eller delvist ejes af fonden. Datterselskaberne ejes af fonden og driver den i fundatsen nævnte virksomhed. De påtænkte uddelinger til datterselskaberne må herefter anes for at ske til støtte af den i fundatsen anførte virksomhed og dermed til fyldestgørelse af et af fondens vedtægtsmæssige formål. Da datterselskaberne er skattepligtige i henhold til selskabsskattelovens § 1, anses de påtænkte uddelinger for omfattet af fondsbeskatningslovens § 4, stk. 2.

I TfS 1994, 137 LR fandt Ligningsrådet, at et sumbeløb, der afløste en løbende ydelse fra en fond, skulle beskattes hos de berettigede, der til gengæld kunne fradrage beløbet efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 18. Fonden havde fradrag for afløsningssummen efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 4, stk. 2.

Såfremt uddelingen består af en gave til en anden fond, og gaven ikke medregnes til den modtagende fonds skattepligtige indkomst, jf. FBL (fondsbeskatningsloven) § 3, stk. 3, har den uddelende fond alligevel fradragsret for uddelingen, jf. FBL (fondsbeskatningsloven) § 4, stk. 2, 2. pkt. Dette gælder dog ikke, såfremt der foreligger gensidige gaver mellem fondene, jf. afsnit S.H.14.1 Gaver til fonde, der ikke er familiefonde.

Om fastlæggelse af begrebet uddeling henvises til afsnit S.H.16.2 Afgrænsningen mellem driftsomkostninger og uddelinger og afsnit S.H.21.1 Generelle bemærkninger.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.