Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.H.25 Generelt om ligning, selvangivelse og opkrævning

I henhold til FBL (fondsbeskatningsloven) § 15, stk. 1, finder selskabsskattelovens regler om ligning og opkrævning tilsvarende anvendelse på fonde og foreninger omfattet af fondsbeskatningsloven. Bestemmelserne herom findes i selskabsskattelovens afsnit V (SEL (selskabsskatteloven) §§ 24-30C). Reglerne om selvangivelse findes i skattekontrollovens afsnit I (SKL (skattekontrolloven) §§ 1-5).

Selvangivelsen

Fonde og foreninger får tilsendt en særlig selvangivelsesblanket, der ligger op til det regelsæt, hvorefter den skattepligtige indkomst opgøres for fonde/ foreninger.

Fristen for indsendelse af selvangivelse er angivet på selvangivelsen. Denne frist gælder også ved indgivelse af erklæring, jf. afsnit S.H.26 Erklæringsordningen. Den omstændighed, at en fond eller en forening ikke får en selvangivelsesblanket tilsendt, fritager ikke for pligten til at indgive selvangivelse eller for retsvirkningerne af manglende selvangivelse, jf. SKL (skattekontrolloven) § 1, stk. 4, in fine.

Manglende selvangivelse

Hvis det konstateres, at en ikke-erhvervsdrivende fond i en årrække er blevet takseret som følge af, at der ikke er indsendt selvangivelse kan Civilstyrelsen kontaktes med henblik på at fondens administrator pålægges at indsende selvangivelse eller at fondsmyndigheden udpeger en ny bestyrelse/ administrator.

Mindstekravs-bekendtgørelserne

Fonde og foreninger er omfattet af mindstekravsbekendtgørelserne (bek. nr. 593 af 12. juni 2006 og 594 af 12. juni 2006).

Fonden/ foreningen er omfattet af bekendtgørelse nr. 593 af 12/6-2006, såfremt fondens/ foreningens omsætning overstiger 100 mio. Fonde m.v. omfattet af bekendtgørelse nr. 593 af 12/6-2006 skal sammen med selvangivelsen indsende et skattemæssigt årsregnskab. I de tilfælde, hvor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget årsrapporten kan fonden m.v. undlade at indgive årsrapporten, som en del af det skattemæssige årsregnskab.

Bekendtgørelse nr. 593 af 12/6-2006 indholder i kapital 7, dvs. § 28, en række krav til det skattemæssige årsregnskab

Fonden/ foreningen vil være omfattet af bekendtgørelse nr. 594 af 12/6-2006 i det omfang den ikke er omfattet af bekendtgørelse nr. 593 af 12/6-2006.

Fonde/ foreninger omfattet af bekendtgørelse nr. 594 skal ikke indsende et skattemæssigt årsregnskab sammen med selvangivelsen. Fondene/ foreningerne skal derimod, som udgangspunkt udfylde selvangivelsens rubrikker om supplerende regnskabsoplysninger. Undtaget herfra er fonde, der anvender erklæringsskema samt fonde med en nettoomsætning på under 500.000 kr.

Den skat, der efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 13 udredes til kommunerne, omfatter ikke den afgift, der opkræves efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 3, stk. 3, 3. pkt. Denne afgift opkræves sammen med skatten pr. 1. november.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.