Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.I.2.1 Hjemmel til transfer pricing-reguleringer

Armslængdeprincippet for fastsættelse af priser og vilkår for transaktioner mellem interesseforbundne parter er lovfæstet i LL (ligningsloven) § 2. Af LL (ligningsloven) § 2, stk. 1, fremgår, at skattepligtige:

 1. hvorover fysiske eller juridiske personer udøver en bestemmende indflydelse,
 2. der udøver en bestemmende indflydelse over juridiske personer,
 3. der er koncernforbundet med en juridisk person
 4. der har et fast driftssted beliggende i udlandet,
 5. der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med et fast driftssted i Danmark, eller
 6. der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med kulbrinteskattelovens § 21, stk. 1 eller 4,

  ved opgørelsen af den skatte- og udlodningspligtige indkomst skal anvende priser og vilkår for handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med ovennævnte (kontrollerede transaktioner) i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter. Med juridiske personer i nr. 1 og stk. 3 sidestilles selskaber og foreninger mv., der efter danske skatteregler ikke udgør et selvstændigt retssubjekt, men hvis forhold er reguleret af selskabetsretlige regler, en selskabsaftale eller en foreningsvedtægt.

  LL (ligningsloven) § 2, stk. 1, nr. 6 er indsat ved Lov nr. 343 af 18/4 2007 og har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2007 eller senere.

  >Formuleringen af stk. 1, nr. 6, er ved Lov nr. 98 af 10/2 2009 ændret fra "fast driftssted efter" til "kulbrintetilknyttet virksomhed omfattet af". Ved samme lov er formuleringen "fysiske og juridiske personer og faste driftssteder" i LL (ligningsloven) § 2, stk. 1, 1. pkt., ændret til "parter i nr. 1-6". Der er alene tale om redaktionelle ændringer, der har virkning fra og med indkomståret 2009.<

  Skattepligtsbestemmelserne i kulbrinteskatteloven er udvidet i forhold til de almindelige bestemmelser om skattepligt i selskabsskatteloven mv. Der vil således være tilfælde, hvor udenlandske fysiske eller juridiske personer er skattepligtige til Danmark af deres aktiviteter, selv om de ikke har fast driftssted efter den almindelige definition. At disse fysiske og juridiske personer nu udtrykkeligt nævnes betyder ikke, at der ikke for tidligere indkomstår kan laves armslængdekorrektioner ved transaktioner mellem koncernforbundne parter efter de almindelige principper herom ved transaktioner mellem parter med konkret interessesammenfald.

  LL (ligningsloven) § 2, stk. 1, 2. pkt. er ved Lov nr. 343 af 18/4 2007 blevet præciseret, således at det direkte af ordlyden fremgår, at transparente enheder ligeledes sidestilles med juridiske personer i forhold til § 2, stk. 3.

  LL (ligningsloven) § 2, stk. 1, 2. pkt. er indsat ved Lov nr. 308 af 19/4 2006, og har virkning for transaktioner foretaget fra og med den 1. januar 2006.

  Ved selskabsretlige regler menes såvel lovregler såsom aktieselskabslovens regler om kommanditaktieselskaber (partnerselskab) som deklaratoriske regler formuleret af den juridiske teori (på grundlag af domspraksis), fx reglerne om kommanditselskaber og interessentskaber. Selskabsretlige regler kan tillige være udenlandske lovregler som fx den engelske lov "The Limited Partnerships Act 1907", som fastlægger rammerne for et Limited Partnership, der på mange måder minder om et kommanditselskab i dansk ret.

  På de områder hvor der ikke er selskabsretlig lovgivning, er selskabsaftalen mv. grundlaget for den løbende regulering af selskabsdeltagernes indbyrdes forhold. Det er normalt også det afgørende retsgrundlag i forholdet til omverden - medkontrahenter og myndigheder.

  Selskabet mv. vil være omfattet af bestemmelsen, uanset om selskabsaftalen er skriftlig eller mundtlig. Der stilles således ingen formkrav til selskabsaftalen.

  Tilføjelsen medfører at partnerselskaber, kommanditselskaber og interessentselskaber samt lignende danske og udenlandske selskaber omfattes af bestemmelserne, selvom selskaberne ikke anses for at være selvstændige skattesubjekter.

  Såfremt to skattesubjekter mv. foretager transaktioner, der ikke er på markedsvilkår, jf. armslængdeprincippet, vil der være sket en overførsel af en indtægt fra et skattesubjekt mv. til et andet, og SKAT kan foretage en skattemæssig korrektion.

  Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

  Læs også:

  BEREGNER
  Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
  Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

  Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
  ,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

  Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

  Lej et værelse ud i din bolig
  En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

  Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
  ,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

  I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

  Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
  ,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

  SKAT er blevet splittet op
  ,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

  Udlejning af sommerhus
  ,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

  Omkostningsgodtgørelse til selskaber
  ,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

  Kommuneskat 2020
  Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

  Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

  ,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

  Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

  Skatteberegnere
  Skattesager
  Befordring
  Rejse
  Erhvervsmæssige udgifter
  Personalegoder
  Lønmodtagere
  Virksomheder
  Ægteskab og samliv
  Børn
  Studerende
  Bolig og fast ejendom
  Motor
  Pension
  Aktier, obligationer og fordringer
  Gaver, legater og gevinster
  Arv og succession
  Arbejde i udlandet
  Flytning til og fra Danmark
  Told og afgift
   A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
  ! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.