Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.I.2.9 Ordinær og ekstraordinær skatteansættelse

Ordinær skatteansættelse

SFL (skatteforvaltningsloven) § 26 indeholder fristerne for den ordinære skatteansættelse. For kontrollerede transaktioner fremgår det af SFL (skatteforvaltningsloven) § 26, stk. 5, jf. stk. 1, at den ordinære ansættelsesfrist udløber i det 6. år efter indkomstårets udløb mod normalt i det 4. år. Den forlængede frist gælder også, hvis den skattepligtige ønsker at få ændret sin skatteansættelse, jf. SFL (skatteforvaltningsloven) § 26, stk. 5, jf. stk. 2.

>Landsskatteretten har i en sag taget stilling til SFL (skatteforvaltningsloven) § 26, stk. 5. Se SKM2009.78.LSR. SKAT har indbragt Landsskatterettens kendelse for domstolene.<

En varslet forhøjelse af en skatteansættelse skal være foretaget senest den 1. august i det 6. år efter indkomstårets udløb, medmindre en anmodning fra den skattepligtige om udskydelse af denne frist er imødekommet. Hvis den skattepligtiges indkomstår ikke er sammenfaldende med kalenderåret, regnes fristen fra udløbet af det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for.

Da anvendelsesområdet for SKL (skattekontrolloven) § 3 B med virkning fra indkomstår, som påbegyndes den 1. januar 2005 eller senere, er udvidet til også at omfatte indenlandske koncerninterne transaktioner, betyder dette, at disse transaktioner bliver omfattet af den forlængede ansættelsesfrist, som hidtil kun har været gældende ved de grænseoverskridende kontrollerede transaktioner.

Læs mere om ansættelsesfristerne i SFL (skatteforvaltningsloven) i vejledningen "Processuelle regler på SKATs område", afsnit G.1.

Overgangsregel

Den forlængede ansættelsesfrist for de indenlandske koncerninterne transaktioner har virkning for de indkomstår, hvor varslingsfristen ikke er udløbet den 3. juni 2005 (dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende af lov nr. 408 af 1. juni 2005), jf. § 5, stk. 5, i lov nr. 408 af 1. juni 2005. Det vil sige, at den forlængede frist kommer til at få virkning for indenlandske koncerninterne transaktioner, der er foretaget i indkomståret 2002 og derefter.

Ekstraordinær skatteansættelse

Uanset fristerne i SFL (skatteforvaltningsloven) § 26 kan SKAT med hjemmel i SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 1, nr. 4, ændre en skatteansættelse, når en udenlandsk skattemyndighed har truffet en afgørelse, der har betydning for beskatningen af den skattepligtige. Situationen kan f.eks. være, at den udenlandske skattemyndighed regulerer skattebetalingen for et udenlandsk datterselskab, fordi selskabet har anvendt afregningspriser med det danske moderselskab, som ikke er på armslængdevilkår (den primære regulering). Det danske selskab kan herefter anmode om at få sin skatteansættelse i Danmark ændret tilsvarende (den korresponderende regulering). Ændring kan ske såvel efter anmodning fra den skattepligtige som efter SKATs bestemmelse. Se vejledningen "Processuelle regler på SKATs område", afsnit G.1.1.2.

Det er dog en betingelse for adgangen til at foretage en ekstraordinær skatteansættelse , at SKAT anerkender den udenlandske afgørelse. Desuden skal såvel SKAT som den skattepligtige reagere inden 6 måneder efter, at den pågældende er blevet opmærksom på det forhold, der begrunder fristforlængelsen, dvs. den udenlandske regulering, jf. SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 2.

En ændring af skatteansættelsen kan således finde sted udenfor de almindelige ansættelsesfrister i tilfælde, hvor en afgørelse truffet af en udenlandsk skattemyndighed medfører dobbeltbeskatning eller dobbelt ikke-beskatning af den skattepligtige.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.