Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

Indledning

Ved L 92, lov nr. 264 af 8. maj 2002, blev lov om beskatning af rederivirksomhed (tonnageskatteloven) vedtaget. Loven har virkning fra og med indkomståret 2001.

Tonnageskatteordningen er indarbejdet ved lovbekendtgørelse nr. 834 af 29. august 2005.

Ved bekendtgørelse nr. 26 af 22. januar 2008 om ikrafttræden af visse bestemmelser i tonnageskatteloven blev 2 ændringer til tonnageskatteloven sat i kraft. Det drejer sig om:

- Lov nr. 539 af 6. juni 2007, om ændring af tonnageskatteloven (Justeringer af tonnageskatteordningen),og

- Lov nr. 540 af 6. juni 2007, § 11, nr. 1- 2, om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.), der indeholder ændringer til tonnageskattelovens §§ 12 (nettofinansudgifter) og 14 (tyk kapitalisering). Disse ændringer har virkning for nettofinansudgifter, der vedrører perioden fra og med 1. juli 2007.

Det skal bemærkes, at ikke hele lov nr. 539 af 6. juni 2007, blev sat i kraft, idet EU-Kommissionen ikke har godkendt alle elementer i denne lov. Alene reglerne om henførelsen af avance ved salg af skibe til at være omfattet af tonnageskatteordningen er godkendt, som forenelig med fællesmarkeret.

Derimod blev reglerne om time-chartede skibe, administration af skibspuljer og omgørelses af tonnageskattevalg udtaget til en formel undersøgelsesprocedure i henhold til artikel 4, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 om statsstøtteprocedureforordningen for så vidt angår disse ændringer.

Avance ved salg af skibe har virkning for skibe, der omfattes af tonnageskatteordningen 1. januar 2007 eller senere, og for kontrakter om levering af skibe, hvor skibet leveres 1. januar 2007 eller senere. Reglerne har tillige virkning for skibe, der allerede er omfattet af tonnageskatteordningen 1. januar 2007, men som erhverves efterfølgende af et tonnagebeskattet rederi. Uanset disse regler kan et selskab vælge, at ændringerne først har virkning for indkomståret 2008 og senere indkomstår.

Ved lov nr. 1341 af 19. december 2008 om ændring af bl.a. tonnageskatteloven m.fl. blev det vedtaget, at den særlige 6 årsfrist i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5, også skal gælde i transfer pricing-sager for tonnageskattepligtige. Lovændringen har virkning har for skattepligtige med kontrollerede transaktioner, for så vidt angår disse kontrollerede transaktioner, for de indkomstår, hvor fristen for afsendelse af varsel om foretagelse eller ændring af skatteansættelsen ikke er udløbet den 1. januar 2009.

Ved valg af beskatning efter tonnageskatteordningen erstattes den almindelige selskabsbeskatning for rederier og operatørselskabers vedkommende med en særlig tonnageskat. Den skattepligtige indkomst ved rederi- og operatørvirksomhed opgøres under en tonnageskatteordning ikke som forskellen mellem skattepligtige indtægter og fradragsberettigede udgifter, som det er tilfældet efter de almindelige regler. Under en tonnageskatteordning sker beskatningen ved at der opkræves en skat af en given størrelse pr. anvendt ton. Tonnageskatten opkræves uafhængigt af rederiet eller operatørselskabets faktiske driftsresultat og således også i de år, hvor rederidriften måtte give underskud.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.