Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.D 6.1.5. Underretning af SKAT og efterfølgende kontrol

FUL (fusionsskatteloven) § 15 b, stk. 5 og § 15 d, stk. 5 om selvangivelse i skattefri spaltning og tilførsel af aktiver gælder også omstruktureringer, hvor der ikke er indhentet tilladelse hos SKAT.

Der skal pr. den skattemæssige omstruktureringsdato udarbejdes et konsolideret og underbygget grundlag, hvorpå omstruktureringen kan vurderes. Hermed menes, at materialet skal være endeligt og kunne dokumentere den pågældende omstrukturering. Som minimum bør der udarbejdes et talmateriale svarende til en fælles regnskabsopstilling, således at der med en passende detaljeringsgrad kan skabes et overblik over fordeling at aktiver og passiver mellem de deltagende selskaber.

Det er i den forbindelse ikke en betingelse for at kunne gennemføre en skattefri omstrukturering uden tilladelse, at der udarbejdes et særligt skattemæssigt materiale. Det bemærkes dog, at SKAT ved ligningen kan indhente oplysninger, der er nødvendige for at vurdere den skattemæssige behandling af omstruktureringen. I den forbindelse skal det kunne dokumenteres, at de legale betingelser for at kunne omstrukturere uden tilladelse er opfyldt. Det vil f.eks. sige grenkrav, majoritetskrav, krav til ombytningsforhold, krav til forholdet mellem aktiver og etc.

Lov nr. 525 af 12. juni 2009 (lovforslag L202)

>Se afsnit S.D.6.1.2 om lovens virkningstidspunkt.<

>Det er en betingelse for at gennemføre en skattefri spaltning uden tilladelse, at selskaber, der efter spaltningen ejer mindst 10 pct. af kapitalen i et af de deltagende selskaber, ikke afstår aktier i det eller de pågældende selskaber i en periode på 3 år efter vedtagelsen af spaltningen, jf. § 15 a, stk. 1, 5. pkt. Tilsvarende er en skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse betinget af, at det indskydende selskab ikke afstår aktier i det modtagende selskab i en periode på 3 år efter vedtagelsen af tilførslen, jf § 15 c, stk. 1, 5. pkt.<

>Det skal oplyses til SKAT, hvis der afstås aktier i ovennævnte tilfælde. Oplysningen skal gives senest 1 måned efter afståelsen. I tilfælde, hvor det selskab, der sælger de omhandlede aktier, er hjemmehørende her i landet, vil det være naturligt, at det er selskabet, der giver oplysningerne om afståelsen af aktierne til SKAT. I de andre tilfælde, hvor selskabet er hjemmehørende i udlandet, vil det omvendt være naturligt, at det er aktionærerne i selskabet, der giver SKAT oplysningerne om selskabets afståelse af aktier, hvilket derfor foreslås.<

>Hvis holdingkravene i § 15 a, stk. 1, 5. pkt. henholdsvis i § 15 c, stk. 1, 5. pkt. som følge af en efterfølgende skattefri omstrukturering i deres restløbetid er blevet videreført til selskabsdeltageren henholdsvis det eller de deltagende selskaber i den efterfølgende omstrukturering efter bestemmelserne i § 15 a, stk. 1, 7. pkt. henholdsvis § 15 c, stk. 1, 7. pkt., vil oplysningspligten vedrørende afståelse af aktier påhvile denne selskabsdeltager eller de deltagende selskaber.<

>For så vidt angår skattefri aktieombytning uden tilladelse fremgår det af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 36, stk. 7, 2. pkt., at det skal oplyses til SKAT, hvis det erhvervende selskab afstår aktier i det erhvervede selskab inden for 3 år efter aktieombytningen. Oplysningen skal gives senest 1 måned efter afståelsen. I tilfælde, hvor det erhvervende selskab er hjemmehørende her i landet, vil det være naturligt, at det er selskabet, der giver oplysningerne om afståelsen af aktier i det erhvervede selskab til SKAT. I de andre tilfælde, hvor der ombyttes til et erhvervende selskab, der er hjemmehørende i udlandet, vil det omvendt være naturligt, at det er aktionærerne i selskabet, der giver SKAT oplysningerne om selskabets afståelse af aktier.<

>Hvis holdingkravet i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 36, stk. 6, 3. pkt., som følge af en efterfølgende skattefri omstrukturering i sin restløbetid er blevet videreført til selskabsdeltageren henholdsvis det eller de deltagende selskaber i den efterfølgende omstrukturering efter bestemmelsen i § 36, stk. 6, 5. pkt., vil oplysningspligten efter § 36, stk. 7, 2. pkt., påhvile denne selskabsdeltager eller de deltagende selskaber.<

>Det bekræftes i bilag 2 til L202, at en manglende overholdelse af oplysningspligten vil have den konsekvens, at der ikke er indgivet behørig selvangivelse, eller er foretaget behørig orientering af SKAT.<

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.