Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2020-1
<< >>

C.C.2.2.2.9 Tobaksudgifter i selvstændig erhvervsvirksomhed mv.

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke regler der gælder for at kunne trække udgifter til tobak fra i forbindelse med indkomstopgørelsen, hvad der forstås ved tobak samt hvad begrundelsen for de beskrevne regler er.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Definition
 • Begrundelse for reglen.

Regel

Den erhvervsdrivende kan efter LL (ligningsloven) § 8 T ikke fratrække udgifter til tobak, der er

 • ydet som led i et ansættelsesforhold
 • afholdt til repræsentation
 • afholdt til reklame.

Undtaget fra reglen er vareprøver, som registrerede tobaksvirksomheder har udleveret til detailhandlere. Se LL (ligningsloven) § 8 T, 2. pkt.

Det betyder, at udgifter til vareprøver, som registrerede tobaksvirksomheder udleverer til detailhandlere, anses for at være udgifter, der knytter sig til tobaksindustriens almindelige erhvervsmæssige drift. Disse anses derfor for almindelige driftsudgifter, som er fradragsberettiget efter reglerne i SL (statsskatteloven) § 6, stk. 1, litra a.

Der er ikke fradragsret for personaleudgifter til tobak, som virksomheden

 • stiller frem til personalets fri benyttelse i arbejdstiden
 • tilbyder i forbindelse med bespisning af de ansatte
 • giver som gaver til de ansatte.

Der er ikke fradragsret for repræsentationsudgifter til tobak, som virksomheden afholder i forbindelse med repræsentation og dermed over for de personer, der ikke er knyttet til virksomheden som medarbejdere, fx forretningsforbindelser, i forbindelse med:

 • Måltider
 • Restaurationsbesøg
 • Jubilæer
 • Fødselsdage
 • Forretningsindvielser
 • Gaver og opmærksomheder.

Der er ikke fradragsret for reklameudgifter til tobak, som virksomheden afholder over for offentligheden og potentielle kunder.

Se også

Se også afsnit C.C.2.2.2.5.4 Fradrag for udgifter til repræsentation om bl.a. tobak og LL (ligningsloven) § 8 T og den manglende fradragsret.

Definition

Ved tobak forstås efter LL (ligningsloven) § 8 T, 1. pkt. disse produkter:

 • Cigaretter
 • Røgtobak (pibetobak)
 • Cigarer
 • Cerutter
 • Cigarillos
 • Cigaretpapir
 • Skrå eller
 • Snus.

Afgrænsningen af de tobaksprodukter, der er omfattet af lovbestemmelsen, følger afgrænsningen i tobaksafgiftsloven og forbrugsafgiftsloven.

Mere konkret afgrænses cigaretter og røgtobak (pibetobak) på samme måde som i tobaksafgiftsloven kapitel 1, hvorimod cigarer, cerutter og cigarillos følger afgrænsningen i samme lovs kapitel 2.

Tilsvarende følger afgrænsningen af cigaretpapir afsnit VIII i forbrugsafgiftsloven, mens afgrænsningen af begreberne skrå og snus er identisk med den i samme lovs afsnit IX.

Begrundelse for reglen

Selvstændigt erhvervsdrivende kunne, før LL (ligningsloven) § 8 T afskar fradragsretten for tobaksudgifter, fratrække udgifter hertil, som havde karakter af driftsudgifter efter samme regler, som gjaldt øvrige driftsudgifter. Se i SL (statsskatteloven) § 6, stk. 1, litra a. Det betød, at virksomheden kunne fratrække personaleudgifter til tobak, ligesom den havde fradrag for tobaksudgifter, som var afholdt til reklame eller repræsentation efter LL (ligningsloven) § 8.

Formålet med fradragsbegrænsningen er at begrænse rygning på arbejdspladser og i anden arbejdsmæssig sammenhæng. Herudover skal reglen modvirke, at virksomheder afholder udgifter i forbindelse med reklame og dermed får flere til at ryge. Samlet set er sigtet at begrænse rygning og skabe røgfri miljøer.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2021, kan du beregne skatten for indkomståret 2021. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2020, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2020.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2021. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2020.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.