Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.A.4.3.7 Beskæftigelsesfradrag og ekstra beskæftigelsesfradrag

Almindeligt beskæftigelsesfradrag

For erhvervsaktive beregnes et beskæftigelsesfradrag, der fragår ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. LL (ligningsloven) § 9 J, stk. 1.

Beregningsgrundlag mv.
Beskæftigelsesfradraget beregnes med udgangspunkt i arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget.

For lønmodtagere m.fl. opgøres den indkomst, der danner grundlag for beregning af beskæftigelsesfradraget, på baggrund af arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget i henhold til AMBL ( arbejdsmarkedsbidragsloven) § 2, stk. 1, nr. 1, 2, 4 og 6, og §§ 4 og 5. Indbetalinger til ratepension og ophørende livrente omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 19 indgår med det beløb, for hvilket der er bortseelsesret efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 19. Indbetalinger til ATP indgår med de indbetalinger, som arbejdsgiveren har indberettet til Skatteforvaltningen. Indbetalinger omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 19, stk. 2 og 4, indgår ikke.

Visse vederlag til søfolk, ydelser i henhold til lov om biblioteksafgift og visse skattefrie vederlag indgår heller ikke, jf. LL (ligningsloven) § 9 J, stk. 1 og AMBL ( arbejdsmarkedsbidragsloven) § 3. Det samme gælder pensionsindbetalinger, der ikke vedrører arbejdsindkomst fx ATP-bidrag til dagpengemodtagere.

For selvstændigt erhvervsdrivende opgøres den indkomst, der danner grundlag for beregning af beskæftigelsesfradraget på baggrund af arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget i henhold til AMBL ( arbejdsmarkedsbidragsloven) §§ 4 og 5.

Hvis den indkomst, der skal danne grundlag for beregning af beskæftigelsesfradraget, medfører, at fradraget bliver negativt, fastsættes beskæftigelsesfradraget til 0 kr., jf. LL (ligningsloven) § 9 J, stk. 1.

Bidragspligtige, som efter en bestemmelse i en dobbeltbeskatningsoverenskomst anses for hjemmehørende i en fremmed stat, i Grønland eller på Færøerne, og som hverver bidragspligtig indkomst ved beskæftigelse udført i udlandet for en udenlandsk arbejdsgiver, er ikke omfattet af beskæftigelsesfradraget, jf. LL (ligningsloven) § 9 J, stk. 1.

Beregningsprocenter mv.
I 2021 udgør beskæftigelsesfradraget 10,6 pct. af beregningsgrundlaget, dog højst et grundbeløb på 34.700 kr. (2010-niveau). Efter regulering i henhold til PSL (personskatteloven) § 20 udgør det maksimale beskæftigelsesfradrag 40.600 kr. i 2021. Det maksimale fradrag opnås i 2021 ved en arbejdsindkomst på 383.019 kr. og derover.

Frem til 2022 forhøjes beskæftigelsesfradraget gradvist til 10,65 pct. og grundbeløbet for det maksimale fradrag til 35.100 kr. (2010-niveau).

Ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere

Enlige forsørgere er berettigede til et ekstra beskæftigelsesfradrag, der beregnes af samme grundlag og under samme betingelser som det almindelige beskæftigelsesfradrag, jf. LL (ligningsloven) § 9 J, stk. 3.

I 2021 udgør det ekstra beskæftigelsesfradrag 6,25 pct. af grundlaget, dog højst et grundbeløb på 20.000 kr. (2010-niveau). Efter regulering i henhold til PSL (personskatteloven) § 20 udgør det maksimale ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere 23.400 kr. i 2021. 

Det ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere gives til den samme personkreds, som har ret til og modtager ekstra børnetilskud efter børnetilskudsloven. Det ekstra beskæftigelsesfradrag fragår i den skattepligtige indkomst. Det maksimale ekstra beskæftigelsesfradrag opnås i 2021 ved en indkomst på 374.400 kr. og derover. 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.