Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.D.4.3.2.2.1 Fastlæggelse af indkomstår for sambeskatningens begyndelse

Koncerner der eksisterede på tidspunktet for reglernes ikrafttræden

Det fremgår af lov nr. 426 af 06/06/2005 om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, § 15, stk. 3, at selskabsskattelovens § 31 om tvungen sambeskatning finder anvendelse for indkomstår, der påbegyndes den 15. december 2004 eller senere. Se S.D.4.4 Virkningstidspunkt og overgangsregler vedrørende sambeskatning og genbeskatning. Dette gælder for det enkelte selskab. Sambeskatningen gælder derfor først for indkomstår, som begge selskaber har påbegyndt den 15. december 2004 eller senere. Dette fremgår af Bilag 16 (Skatteministerens svar på spørgsmål fra Ernst & Youngs henvendelse af 6/4-05) til lovforslaget L121 samt af Bilag 74 til samme lovforslag (Svar fra Skatteministeriet på spørgsmål fra FSR, s. 14-15). Hvis der i en koncern er mere end 2 selskaber, men kun 2 af de koncernforbundne selskaber opfylder betingelsen om, at de er i et indkomstår, der er påbegyndt den 15. december 2004 eller senere, skal disse 2 selskaber sambeskattes. De øvrige selskaber i koncernen indtræder først i sambeskatningen, når de opfylder betingelsen om, at de er i et indkomstår, der er påbegyndt den 15. december 2004 eller senere.

Der etableres ikke koncernforbindelse ved indtræden i de nye regler. Ikrafttrædelsesbestemmelsen styrer blot, fra hvilket indkomstår sambeskatningen skal påbegyndes. Koncerner der ikke har været sambeskattede før indførelsen af reglerne om obligatorisk sambeskatning, men hvor der har været koncernforbindelse, jf. selskabsskattelovens § 31 C, indtræder i sambeskatning i forbindelse med reglernes indførelse.

Etablering af ny koncernforbindelse

Når en ny koncernforbindelse etableres, jf. selskabsskattelovens § 31 C, er det tidspunktet for koncernforbindelsens etablering, der er afgørende for, hvornår sambeskatningen indtræder. Se S.D.4.1.1.2 Koncernforbindelse om koncernforbindelse og S.D.4.1.1.4 Samme indkomstår mv. om samme indkomstår for selskaber omfattet af en sambeskatning.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.