Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.G.3.1.2.2 Børsnoterede aktier

Personer og dødsboer kan modregne tab ved afståelse af børsnoterede aktier i aktieudbytter, gevinst og afståelsessummer omfattet af LL (ligningsloven) § 16 B, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 14 stk. 1.

Der skal således ikke modregnes i de enkelte udbytter og gevinster mv., men i den samlede sum af disse. Derved er det fortsat muligt automatisk dels at godskrive indeholdt dansk udbytteskat og dels at lempe på grundlag af de faktiske udenlandske udbytter.

Der kan kun ske modregning i udbytter m.v., som vedrører børsnoterede aktier, hvor en eventuel gevinst er skattepligtig efter ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 12, samt i udbytter, der vedrører aktier omfattet af overgangsreglen i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 44 om skattefritagelse for visse børsnoterede aktier. Endvidere kan tab kun fradrages i udbytter, gevinster og afståelsessummer, der er aktieindkomst, jf. PSL (personskatteloven) § 4 a.

Tab ved afståelse af børsnoterede aktier kan dermed ikke fradrages i anden skattepligtig indkomst, heller ikke anden skattepligtig indkomst, der stammer fra udbytte og afståelse af andre aktier end børsnoterede aktier, hvor gevinst er omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 12, eller udbytte fra aktier, omfattet af overgangsreglen i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 44. Tab kan således ikke modregnes i udbytter, gevinster og afståelsessummer vedrørende aktier, der er omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) §§ 17-19, § 21, stk. 1 eller § 22, og unoterede aktier, hvor gevinsten beskattes efter ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 12.

Hvis indkomstårets tab overstiger udbytter m.v., kan den skattepligtige vælge enten at overføre det overskydende tab til fradrag i summen af ægtefællens aktieudbytter, gevinster og afståelsessummer opgjort efter fradrag for ægtefællens tab eller overføre tabet til fradrag i de efterfølgende indkomstår, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 14 stk. 3. Vælger den skattepligtige at overføre tabet til ægtefællen, er det en forudsætning, at ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets slutning. Betingelsen om, at udbytte m.v. skal vedrøre børsnoterede aktier, hvor en eventuel gevinst er skattepligtig efter § 12 eller er omfattet af overgangsreglen i § 44, og at der skal være tale om udbytte m.v., der beskattes som aktieindkomst, gælder også i forhold til ægtefællens udbytter m.v.

Kan et modregningsberettiget tab ved aktieafståelse ikke rummes i summen af aktieudbytter, gevinster og afståelsessummer, kan det overskydende tab overføres til fradrag i nettobeløbet af aktieudbytter, gevinster og afståelsessummer i de efterfølgende indkomstår, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 14 stk. 2. Overførsel af tab til fradrag i ægtefællens nettogevinst m.v. i et efterfølgende indkomstår kan dog kun ske, hvis ægtefællerne er samlevende ved udgangen af det pågældende indkomstår.

Tabet skal i første række fradrages i gevinst m.v. vedrørende den skattepligtiges egne børsnoterede aktier. Et fremført tab skal anvendes til modregning i nettogevinst m.v. i det tidligst mulige indkomstår.

>For indkomståret 2010 er det ikke længere valgfrit, hvorvidt den ene ægtefælles eventuelle negative nettoavance (overskydende tab) på børsnoterede aktier skal overføres til fradrag i den anden ægtefælles nettoavance af samlede udbytter, gevinster og afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B vedrørende børsnoterede aktier eller ej - overførslen af fradraget er gjort obligatorisk, bl.a. som et led i den fortsatte digitalisering af indberetningerne, jf. § 13 A, stk. 3.<

>I det omfang tabet også overstiger ægtefællens nettoavancer, går det overskydende tab tilbage til den ægtefælle, som har tabet, og fremføres til modregning i senere indkomstår. Det er dog stadig en betingelse for overførslen af fradrag, at ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udgang, jf. kildeskattelovens § 4.<

>Ved opgørelsen af aktieindkomst efter personskattelovens § 4 a, fradrages/modregnes eventuelle tab på aktier i den rækkefølge, at årets tab modregnes først og derefter de ældste tab. Endvidere modregnes kildeartsbegrænsede tab før tab, hvor der er fuldt fradrag.<

>

Bemærk, at reglerne er justeret ved lov nr. 462 af 12. juni 2009 § 1, nr. 6. Ændringerne har virkning pr. 1. januar 2010. De nye regler beskrives i LV 2010-1.

<
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.