Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.D 6.5.3 ABL § 36 A, stk. 3. - Vederlæggelse til handelsværdi

Det er en betingelse for at kunne foretage en skattefri aktieombytning uden tilladelse, at ombytningen sker til handelsværdi. Det vil sige, at værdien af vederlagsaktierne med tillæg af en eventuel kontant udligningssum skal svare til handelsværdien af de ombyttede aktier.

Skatterådet har i SKM2008.198.SR vurderet, at der ikke var grundlag for at anfægte værdiansættelse, ombytningsforhold eller balancekrav i forbindelse med en skattefri anpartsombytning efterfulgt af to skattefrie ophørsspaltninger efter de objektive regler. Anpartshaverne var brødre, og i indstillingen udtales at søskendeforhold og fætter-/kusineforhold som udgangspunkt skattemæssigt anses som parter med modstridende interesser.

Skatterådet bekræfter i SKM2008.285.SR, at betingelsen i Aktieavancebeskatningslovens § 36A, stk. 3, opfyldes, hvis A modtager 53,01% og B modtager 46,99% af anparterne i det holdingselskab, der stiftes, når A og B sammen gennemfører en skattefri anpartsombytning med deres anparter i C ApS og D ApS. Det blev lagt til grund at ejerandelene i det nystiftede holdingselskab vil svare til forholdet mellem de værdier, som A og B hver især indskyder i holdingselskabet.

I SKM2008.763.SR bekræfter Skatterådet, at en aktieombytning overholder kravene efter ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 36 A, stk. 3, da man efter en konkret vurdering finder, at de af spørgers repræsentant anvendte værdiansættelser af de involverede selskaber er udtryk for handelsværdien.

I SKM2008.796.SR hvor der blev spurgt til en dobbelt aktieombytning efterfulgt af en ophørsspaltning, ansås de objektive regler for opfyldt i henhold til den af Skatterådet fastlagte praksis, da aktionærerne alene skulle vederlægges med aktier i samme forhold som hidtil, da de havde ejet aktier i det indskydende selskab i mere end tre år, og da der ikke ville ske nogen formueforskydning i forbindelse med omstruktureringerne.

I SKM2008.860.SR bekræfter Skatterådet, at såfremt A overdrager samtlige sine aktier i A A/S og som vederlag modtager nyudstedte anparter (svarende til 100 % af de samlede anparter) i Newco ApS (og ikke andet vederlag), kan A anvende reglerne om skattefri aktieombytning, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36A.

Skatterådet bekræftede ligeledes, at såfremt B pr. 31. december 2007 indskyder samtlige sine anparter i B ApS i Newco ApS og som vederlag modtager nyudstedte anparter (svarende til 32,48 % af de samlede anparter) i Newco ApS (og ikke andet vederlag), vil værdien af de modtagne anparter i Newco ApS svare til handelsværdien af de indskudte anparter i B ApS, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36 A, stk. 3, således at B kan anvende reglerne om skattefri aktieombytning, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36A.

Skatterådet afviste, at svaret på spørgsmål 1 ville blive anderledes selvom den i spørgsmål 2 beskrevne aktieombytning gennemføres i umiddelbar forlængelse af den i spørgsmål 1 beskrevne aktieombytning.

I afsnit S.D.6.3.1.4 § 15 a, stk, 2, 2. pkt. - Undtagelse - vederlæggelse til handelsværdi er refereret yderligere afgørelser om værdiansættelse og handelsværdi ved omstrukturering efter de objektive regler.

Lov nr. 525 af 12. juni 2009 (lovforslag L202)

>Det er efter ovennævnte bestemmelse i § 36 A, stk. 3, en betingelse for skattefri aktieombytning uden tilladelse, at værdien af vederlagsaktierne med tillæg af en eventuel kontant udligningssum svarer til handelsværdien af de ombyttede aktier. Denne betingelse videreføres uændret, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 36, stk. 6, 2. pkt.<

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.