Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.D 6.5.4 ABL § 36 A, stk. 4. - Erhvervelsestidspunkt og anskaffelsessum for aktierne i det erhvervende selskab

Aktier i det erhvervende selskab, som aktionærerne modtager som vederlag for aktier i det erhvervede selskab, behandles ved indkomstopgørelsen, som om de var erhvervet på samme tidspunkt og for samme anskaffelsessum som de ombyttede aktier. Dog skal en aktionær, der er et selskab m.v., og som før ombytningen var aktionær i både det erhvervede og det erhvervende selskab, ved indkomstopgørelsen behandle alle sine aktier i det erhvervende selskab, som om de var erhvervet på ombytningstidspunktet. Det gælder dog ikke, hvis aktionæren på ombytningstidspunktet har ejet alle sine aktier i begge selskaber i mere end 3 år >(redaktionelt ændret til "i mindst 3 år", se lov nr. 98 af 10. februar 2009 (lovforslag L23)). <

Det er en betingelse for skattefriheden af en aktieombytning, der er gennemført uden tilladelse, at de aktionærer, som ved ombytningen bliver aktionærer i det erhvervende selskab, ved indkomstopgørelsen behandler vederlagsaktierne, som om de var erhvervet på samme tidspunkt og til samme anskaffelsessum som de ombyttede aktier. Det svarer til reglerne om skattefri aktieombytning med tilladelse.

Særregel for selskabsdeltagere, der er et selskab m.v.
I ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 36 A, stk. 4, 2. pkt., er der dog en særregel om anskaffelsestidspunktet, som gælder for selskabsdeltagere, der er et selskab m.v. I den situation, hvor selskabet før ombytningen var aktionær både i det selskab, som efter ombytningen bliver det erhvervende selskab, og i det selskab som efter ombytningen bliver det erhvervede selskab, skal selskabet behandle alle sine aktier i det erhvervende selskab, som om de var erhvervet på ombytningstidspunktet. Det vil sige, at både vederlagsaktierne og de aktier, som selskabet i forvejen ejede i det erhvervende selskab, skal anses for at være anskaffet på ombytningstidspunktet. Denne regel skal forhindre, at en aktionær, der er et selskab, spekulerer i at omgå treårsreglen i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 9. Uden en regel som ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 36 A, stk. 4, 2. pkt., vil aktionæren ved at ombytte aktier i et selskab, der har været ejet i mindre end tre år, med aktier i et selskab, der har været ejet i mere end tre år, som følge af FIFO-princippet i samspil med gennemsnitsmetoden, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) §§ 5 og 26, kunne overføre en væsentlig del af værdierne fra det "unge" selskab til aktierne i det "gamle" selskab, der herefter kan afstås skattefrit efter ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 9. Alle aktionærens aktier i det erhvervende selskab skal anses for at være anskaffet på ombytningstidspunktet, og aktierne vil således først kunne afstås skattefrit tre år efter ombytningstidspunktet. Bestemmelsen i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 36 A, stk. 4, 2. pkt. gælder ikke i det tilfælde, hvor den pågældende aktionær, der er et selskab, har ejet alle sine aktier i det erhvervede og det erhvervende selskab i mere end tre år. Det skyldes, at det hensyn, som § 36 A, stk. 4, 2. pkt., skal varetage, ikke gør sig gældende i denne situation.

Lov nr. 525 af 12. juni 2009 (lovforslag L202)

>Se afsnit S.D.6.1.2 om lovens virkningstidspunkt.<

>Ovennævnte bestemmelse i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 36 A, stk. 4, 1. pkt., følger - efter integrationen i regelsættet om skattefri aktieombytning med tilladelse, jf. omtalen i afsnit S.D.6.5.1 - af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 36, stk. 1 og 3, med henvisning til FUL (fusionsskatteloven) § 11. Bestemmelserne i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 36 A, stk. 4, 2. og 3. pkt., er derimod ikke videreført i det nye regelsæt, da forudsætningen for bestemmelserne - at forhindre omgåelse af treårsreglen for selskaber - ikke længere er til stede.<

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.