Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.C.8.1.6.2 Betingelser for at vælge tonnageskatteordningen efter en skattefri virksomhedsomdannelse

For at sikre, at man ikke i personligt ejede rederier i en årrække kan foretage fulde afskrivninger efter de satser, der er for personer, for derefter på et vilkårligt tidspunkt skattefrit at omdanne virksomheden med henblik på at gå ind i tonnageskatteordningen er der derfor i tonnageskattelovens § 5, stk. 1 og 2 indsat nogle betingelser for, at sådanne skattefrit omdannede rederivirksomheder kan blive omfattet af tonnageskatteordningen. Med tonnageskattelovens § 5, stk. 1 og 2, tages der højde for den situation, hvor der forinden omdannelsen med succession med henblik på tonnagebeskatning er afskrevet på skibe med de højere afskrivningssatser, der gælder for fysiske personer.

Efter bestemmelserne må de skibe, som kommer ind under tonnagebeskatningen fra og med indkomståret 2003, højst har været afskrevet af den personlige ejer med et beløb, som samlet svarer til de afskrivninger, der kunne være foretaget efter den sats, der gælder for selskaber på tidspunktet for virksomhedsomdannelsen. Det er uden betydning, hvordan afskrivningerne er fordelt på de enkelte år. Det afgørende er, at de samlede afskrivninger ikke er større end de afskrivninger, et selskab i de pågældende år ville have kunnet foretage. Hvis virksomhedsomdannelsen omfatter flere ejere, beregnes afskrivningen for hver enkelt ejer.

Såfremt der er foretaget større afskrivninger end dette, kan rederiet gå ind i tonnageskatteordningen, hvis det overskydende afskrivningsbeløb kommer til beskatning hos den pågældende person som indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed for indkomståret forud det indkomstår, hvor virksomhedsomdannelsen får virkning.

Eksempel:
Et personligt ejet rederi med én ejer ønsker at foretage skattefri virksomhedsomdannelse med virkning fra og med indkomståret 2005. Rederiet ejer et skib, hvis skattemæssige værdi i indkomståret 2003 var 100.

Hvis der afskrives med 12 pct. i 2003 og med 12 pct. af den resterende saldo i 2004, vil den samlede afskrivning i de to år udgøre 22,56. Hvis rederiet i eksemplet samlet i de to år ikke har foretaget afskrivninger, der overstiger dette beløb, kan rederiet omdannes og gå i tonnageskatteordningen uden beskatning. Har rederiet afskrevet mere end det nævnte beløb, kan rederiet kun anvende tonnageskatteordningen, hvis den afskrivning, der ligger ud over 22,56, kommer til beskatning hos den person, der foretager virksomhedsomdannelsen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.