Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.C.8.1.6.3 Omdannelse af en ideel ejerandel ved skattefri virksomhedsomdannelse

Omdannes en virksomhed med flere ejere, kræver det efter virksomhedsomdannelseslovens regler, at alle ejere af den personligt ejede virksomhed anvender reglerne i loven, for at omdannelsen kan gennemføres skattefrit. Dette medfører, at rederier, hvor ejerkredsen består af både fysiske og (selskabsbeskattede) juridiske personer, er afskåret fra at gennemføre en skattefri omdannelse, idet ikke alle ejere kan anvende virksomhedsomdannelsesloven. Det er tillige en betingelse, at den virksomhed der omdannes, er en "hel" selvstændig virksomhed. Det vil sige, at en ideel andel af en virksomhed efter virksomhedsomdannelseslovens almindelige regler ikke kan omdannes til et selskab.

Disse regler gør det vanskeligt for partrederier, og andre personligt ejede virksomheder såsom interessentskaber og kommanditselskaber, at omdanne sig til selskaber og dermed få mulighed for at gøre brug af tonnageskatteordningen.

Efter bestemmelsen i tonnageskattelovens § 5, stk. 3 fraviges ovennævnte principper i virksomhedsomdannelsesloven, idet en ejer af en personlig ejet virksomhed får mulighed for at omdanne sin ejerandel i denne til et aktie- eller anpartsselskab. Bestemmelsen giver deltagere i personligt ejede rederier - herunder rederier, der er ejet af både fysiske og (selskabsbeskattede) juridiske personer bedre muligheder for skattefrit at omdanne deres virksomhed til aktie- eller anpartsselskaber, således at disse virksomheder får mulighed for at blive beskattet efter tonnageskatteordningens regler.

Det er således muligt at omdanne de enkelte ejerandele i en personligt ejet virksomhed til hvert sit aktie- eller anpartsselskab, når den omdannede virksomhed bliver omfattet af tonnageskatteordningen. Da den skattefri omdannelse ikke er betinget af, at alle ejerandele i den personligt ejede virksomhed omdannes, er det således den enkelte ejers egen beslutning, om denne vil benytte muligheden for omdannelse. Det er dog en forudsætning, at tonnageskatteordningen vælges af det eller de nye rederi(er) i det første indkomstår efter omdannelsen.

Det er ikke muligt at omdanne flere forskellige ejeres ejerandele til ét selskab, mens de resterende ejerandele omdannes til andre aktie- eller anpartsselskaber, eller slet ikke omdannes. Derimod kan en person, der har ejerandele i to forskellige personligt ejede rederivirksomheder, indskyde andelene i samme selskab.

Den udvidede mulighed for at anvende reglerne i virksomhedsomdannelsesloven består alene i, at en ideel andel af en virksomhed kan anses som en "hel" virksomhed. De øvrige betingelser i virksomhedsomdannelsesloven skal fortsat være opfyldt. Det betyder eksempelvis, at bestemmelsen ikke giver mulighed for, at ideelle andele i rederivirksomheder, der er omfattet af de såkaldte anpartsregler i personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10, samt tidligere gældende nr. 12 og 13, vil kunne omdannes skattefrit. For yderligere beskrivelse af anpartsreglerne henvises til afsnit E.F.1.3.1.6.

I SKM2002.532.LR udtalte Ligningsrådet, at bestemmelsen i tonnageskattelovens § 5, stk. 3, går forud for bestemmelsen i VOL (virksomhedsomdannelsesloven) § 1, stk. 3, således gennemførelsen af tonnageskatteloven ikke hindres i de tilfælde, hvor en skatteyder lovligt har inddraget anparter i anpartsprojekter under virksomhedsskatteordningen. Ligningsrådet gav derfor skatteyder tilladelse til at gennemføre en skattefri virksomhedsomdannelse pr. 1.1.2003 af andele i syv rederivirksomheder, med negativ skattemæssig anskaffelsessum for anparterne til følge, jf. virksomhedsomdannelseslovens § 2, stk. 1, nr. 5, 3. pkt., uden at anparterne i ejendomskommanditselskabet omdannedes eller overdragedes til det nystiftede selskab.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.